Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изработване на софтуерна платформа, прилагаща авторски иновативен процес за контекстно съхраняване и извличане на информация, с приложимост в системи с висока динамичност и висока сложност на обектите и връзките между тях.
Бенефициент: Октун ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изработване на софтуерна платформа, прилагаща авторски иновативен процес за контекстно съхраняване и извличане на информация, с приложимост в системи с висока динамичност и висока сложност на обектите и връзките между тях.
Дейности: Дейност 2.6 Управление, контрол и отчетност на дейностите
Наем на помещение за изследване, изработка на опитен образец
Дейност 4.3 Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработения прототип
Дейност 1.3 Изработване на първоначални спецификации за развой на контекстно ориентираните функционалности
Дейност 2.2 Подготовка на пилотно тестово съдържание
Дейност 3.3 Презентационни дейности: демонстрации и публикации в електронни медии, печатни материали
Дейност 4.4 Специфициране на протоколите за връзки на системата с други системи
Дейност 2.4 Първоначално тестване на правилата и първичен анализ на резултатите и извършване на корекции според препоръките
Дейност 4.2 Документиране на методите за технологичен развой на базата на платформа Октун
Дейност 3.1 Изработване на 3-та група модули на прототипа
Дейност 2.5 Юридически услуги
Дейност 1.2 Разработване на функционални модули на прототипа
Дейност 4.1 Функционални и технически изпитвания
Дейност 2.1 Разработване на 2-ра група модули на прототипа
Дейност 1.1 Организиране на екипа
Дейност 3.4 Управление, контрол и отчетност на дейностите от Етап 3 на проекта
Дейност 1.4 Изработка на класификационна структура
Визуализация на проекта
Дейност 4.6 Презентационни дейности пред браншова публика и пред медиите
Дейност 2.3 Изработване на функционална спецификация на модул за количествен и качествен анализ на потребителския избор и субективните предпочитания
Дейност 2: Доставка на оборудване необходимо за създаване на опитен образец.
Дейност 1.5 Създаване на методика, процедури и сценарии по изграждане на съдържание
Дейност 4.5 Изготвяне на бизнес-план и план за пазарна реализация
Дейност 4.7 Управление, контрол и отчетност на дейностите от Етап 4 на проекта
Организация и управление на проекта Разходи за ел. енергия, вода, телефон....
Дейност 3.2 Окончателен анализ от тестване на правилата, заключения и препоръки на експертите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 358 730 BGN
Общ бюджет: 375 328 BGN
БФП: 337 795 BGN
Общо изплатени средства: 337 027 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 337 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 266 629 BGN
2015 70 397 BGN
337 027 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 287 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 226 635 BGN
2015 59 838 BGN
286 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 994 BGN
2015 10 560 BGN
50 554 BGN
Финансиране от бенефициента 39 775 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Създадена иновативна технология Октун
Индикатор 9 Разработен и тестван опитен образец с приложение в практиката
Индикатор 10 Извършена икономическа, финансова и техническа оценка
Индикатор 11 Изготвен бизнес план и план за пазарна реализация
Индикатор 12 Проведени презентационни и маркетингови дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз