Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0181-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво развитие чрез енергйина ефективност и иновации"
Бенефициент: "ФИТИБО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигането на устойчив напредък на стартиращо иновативно предприятие чрез разработването на иновативна услуга с висок потенциал за последващо внедряване в икономиката. Специфичните цели на проекта са: 1) развитие на иновация и нова технология; 2) укрепване на иновативния потенциал на стартиращо предприятие; 3) създаване на възможности за широка пазарна реализация на разработената иновативна услуга и пазарно представяне на стартиращото предприятие; 4) развитие на благоприятна про-иновативна среда в подкрепа на бизнеса;5) създаване на възможности за тясно сътрудничество между отрасъл информационни технологии и тези на: услугите и производството в областта на енергийната ефективност и строителството; 6) подпомагане работата на специалистите при удовлетворяване законовите изисквания в областта на енергийната ефективност, оптимизиране разходите и качеството на ползваните продукти и опазването на околната среда.
Дейности: 1: Управление на проекта
2: Избор на изпълнители
3: Събиране на база данни, необходими за разработване на Анализатора
4: Придобиване на активи, необходими за разработването и предлагането на иновативната услуга
5: Разработване на иновативната услуга
6: Икономическа, финансова и техническа оценка на разработената иновативна услуга
7: Разработване на интернет страница и популяризиране на иновативната услуга
Дейност 8: Информация и публичност
9: Одит на проекта
Събиране на данни за продуктовия асортимент, необходими за изграждане функциите на Анализатора
Разработване на бизнес план за пазарна реализация на Анализатора
Разработване на бизнес план за пазарна реализация на Анализатора
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 924 BGN
Общ бюджет: 208 220 BGN
БФП: 186 427 BGN
Общо изплатени средства: 186 427 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 071 BGN
2014 74 121 BGN
2015 97 235 BGN
186 427 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 811 BGN
2014 63 002 BGN
2015 82 649 BGN
158 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 261 BGN
2014 11 118 BGN
2015 14 585 BGN
27 964 BGN
Финансиране от бенефициента 23 371 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Сформиран екип за разработване на иновативната услуга (1 ръководител и 4ма експерти (3ма мъже и 2 жени)
Индикатор 10 Закупено оборудване в подкрепа работата на стартиращото предприятие в насока на иновацията
Индикатор 11 Разработена иновативна услуга
Индикатор 12 Създадени стратегически документи – финансово-икономически анализи и бизнес план за предлагане услугата на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз