Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали"
Бенефициент: "СТЕРИЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Целта на проекта е да се разработи прототип на рентгенова установка за лъчево третиране на медицински и биологични материали. Рентгеновата установка ще намери клинично приложение във важни сфери на медицината, като трансфузиологията и трансплантацията на органи и тъкани, включително на костен мозък и стволови клетки. След модификация ще може да се използва и в растениевъдството, хранително-вкусовата промишленост и др. Успешната реализация на проекта ще доведе до разработването и внедряването на иновативен продукт на световно ниво, което от своя страна ще повиши конкурентноспособността на българската медицина и икономика. Рентгеновата установка ще даде значителен тласък за развитие на медицинските технологии в международен мащаб, като даде възможност за широк достъп до безопасна и евтина технология за лъчево третиране на тъкани и органи. В перспектива установката може да бъде модифицирана за използване като алтернатива на радиоактивно облъчване и в други облас
Дейности: Симулационни изследвания за определяне на базови технически параметри Симулационни изследвания за определяне на базови технически параметри
Наем на специализирана лаборатория Наем на специализирана лаборатория
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки в страната и чужбина Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки в страната и чужбина
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Промоционални материали Промоционални материали
Разходи за създаване или финализиране на опитен образец Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
Финансово-техническа и икономическа оценка Финансово-техническа и икономическа оценка
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Разходи за одит Разходи за одит
Разработванен на технология за производство Разработванен на технология за производство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 372 876 BGN
Общ бюджет: 359 779 BGN
БФП: 296 415 BGN
Общо изплатени средства: 296 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 500 BGN
2014 196 592 BGN
2015 25 310 BGN
296 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 325 BGN
2014 167 104 BGN
2015 21 514 BGN
251 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 175 BGN
2014 29 489 BGN
2015 3 797 BGN
44 460 BGN
Финансиране от бенефициента 79 709 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проведени симулационни изследвания.
Индикатор 9 Икономическа, финансова и техническа оценка на иновационния продукт.
Индикатор 10 Проведени радиологични изследвания и изпитвания.
Индикатор 11 Изработени конструктивни възли и блокове.
Индикатор 12 Разработен опитен образец.
Индикатор 13 Проведени функционални тестове.
Индикатор 14 Изготвена технологична документация.
Индикатор 15 Регистриран промишлен дизайн.
Индикатор 16 Разработен бизнес план.
Индикатор 17 Разработен маркетинг план.
Индикатор 18 Изработване на интернет страница.
Индикатор 19 Изработване на рекламни и информационни материали.
Индикатор 20 Проведени пресконференции.
Индикатор 21 (Д) Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз