Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Роботизирана система за ин-витро оплождане
Бенефициент: "Микрона" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на този проект е да се разработи иновативна методология и роботизирана система за ин-витро оплождане чрез ИКСИ асистираща процедура. На базата на реализирания продукт и иновативен процес ще бъде разработена нова услуга в областта на ин-витро оплождането, която ще има за цел да повиши параметри като степен на стерилност, успеваемост и възпроизводимост.
Дейности: Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка – брошури, листовки
Разходи за командировки в страната и чужбина
Създаване на интернет страница
Визуализация
Разработване на физически опитен образец на робот за ин-витро оплождане
Демонстрации на функционалността на роботизирана система за ин-витро оплождане
Закупуване на ДНА
Закупуване на ДМА
Разходи за възнаграждения
Изработване на икономическа и финансова оценка на изработеният по проекта иновативен продукт, процес или услуга
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Одит
Разработване на бизнес планове и пазарна реализация на иновативният продукт, процес или услуга
Заявка за патент
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 318 679 BGN
Общ бюджет: 335 680 BGN
БФП: 300 468 BGN
Общо изплатени средства: 300 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 000 BGN
2014 194 943 BGN
2015 45 520 BGN
300 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 000 BGN
2014 165 702 BGN
2015 38 692 BGN
255 394 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 000 BGN
2014 29 242 BGN
2015 6 828 BGN
45 070 BGN
Финансиране от бенефициента 37 347 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Табличен вид на всички подоперации в процеса ин-витро оплождане по отношение на начин на работа (ръчно или автоматизирано) и последователност
Индикатор 9 Алгоритъм за описание на процеса ин-витро оплождане
Индикатор 10 Интернет базирано софтуерно приложение за описание на процеса ин-витро оплождане
Индикатор 11 Блок-схема на цялостния процес за автоматизиране на ин-витро процедура
Индикатор 12 Кинематични вериги на мехатронни устройства за управление на работни инструменти в тримерното пространство в областта на ин-витро оплождащи процедури
Индикатор 13 Кинематични вериги на мехатронни микрофлуидни устройства за автоматизиране на микрофлуидните процеси в ин-витро оплождащи процедури.
Индикатор 14 Виртуални модели и симулации на автоматизираната система за ин-витро оплождане
Индикатор 15 Опитен образец на роботизирана система за ин-витро оплождане, контролиран от компютър
Индикатор 16 Алгоритми за управление на роботизираната система и обработка на изображенията.
Индикатор 17 Доклади, публикации от участие в международни конференции у нас и в чужбина. Публикации в реномирано международно списание с импакт фактор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз