Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0054-C0001
Номер на проект: 12-11-44
Наименование: Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 25.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на организацията на работа на общинската администрация в Община Карлово за ефективно изпълнение на функциите й.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП.
Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация Карлово
Дейност 4: Разработване на вътрешни правила, инструкции, наръчници и образци на вътрешно-административни документи за подобряване дейността на общинска администрация Карлово и провеждане на обучение за прилагането им
Дейност 5: Дейности за информация и публичност
Дейност 6: Мониторинг и оценка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 880 BGN
Общ бюджет: 93 069 BGN
БФП: 93 069 BGN
Общо изплатени средства: 93 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 176 BGN
2013 17 639 BGN
2014 54 254 BGN
2015 0 BGN
93 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 000 BGN
2013 14 993 BGN
2014 46 116 BGN
2015 0 BGN
79 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 176 BGN
2013 2 646 BGN
2014 8 138 BGN
2015 0 BGN
13 960 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 3: Брой функционални анализи
Индикатор 2 Дейност 4: Брой вътрешни правила
Индикатор 3 Дейност 4: Брой вътрешни инструкции
Индикатор 4 Дейност 4: Брой наръчници
Индикатор 5 Дейност 4: Брой образци на документи
Индикатор 6 Дейност 5:Брой изработени рекламни прес карета
Индикатор 7 Дейност 5:Брой изработени интернет банери
Индикатор 8 Дейност 5: Брой публикувани рекламни прес карета
Индикатор 9 Дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 10 Дейност 5: Брой разработени и разпространени информационни и рекламни материали - ръководства, брошури, постери, USB.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз