Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0039-C0001
Номер на проект: Д01-384/ 10.10.2012
Наименование: Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел е развитие на дистанционни програми ОКС «магистър» по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство и обучение на студенти към ФБКН при УниБИТ. Предлагат се нови програми за дистанционно обучение в системата на ВО в България като се отговаря на реални нужди от специалисти за библиотечно-информационната, книгоиздателската и културната сфера.
Дейности: Дейност 1: Управление, наблюдение и вътрешна оценка на проекта. Създаване на уеб сайт. Създаване на ръководни органи със Заповед на ръководителя на проекта – Управленски и организационен екип и Съвет по качеството (вкл. Рецензенти на програми и уч. помагала за ДО; Рецензент качество на ДО във ФБКН; Консултант по организация на обучение по ДО). 2. Създаване на вътрешна система за мониторинг и управление на качеството на проекта. 3. Развитие на уеб сайт на проекта. Дейността цели да се постигнат устойчиви и ефективни механизми на координация и контрол при изпълнението на проекта с ясно разписани отговорности и задължения. Изработват се: Заповед на ръководителя на проекта за състав на Управленски и организационен екип; Контакт-лист на екипа; работни групи; времеви график на работните срещи; форми на текуща отчетност; начин на водене на протоколи и текуща вътрешна/изходяща документация; форми на анализ и предотвратяване на риска и др. п.
Дейност 2: Създаване на Функционално звено за дистанционно обучение към Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФЗв по ДО на ФБКН). 1. Създава се ФЗв по ДО на ФБКН за обслужване на нуждите на ФБКН и осъществяване на заложените дейности по проекта. То е административно-стопански подчинено на ФБКН, а методически на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) и на Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) на УниБИТ. Прилага се Решение на Академически съвет от 31.01.2012 г. 2. Създава се административна и функционална организация на дейностите по дистанционно обучение на ФБКН. Назначава се екип на ФЗв по ДО на ФБКН: експерт на ФЗв по ДО на ФБКН и администратор по технологичното и логистичното осигуряване на ФЗв по ДО на ФБКН. 3. Постига се административно-функционална оптимизация на дейността на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) и на Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) на УниБИТ чрез взаимодействие с новото изнесено Функционално звено по ДО на ФБКН. Прилагат се работещи модели на сътрудничество, които при бъдещата устойчивост на проекта рефлектират върху увеличаване на капацитета на дейност и ефективността на ЦДО и на ЦПО на УниБИТ, както и на ФБКН.
Дейност 3: Инфраструктурно и технологично изграждане на Функционалното звено за дистанционно обучение към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФЗв по ДО на ФБКН) Обезпечава се инфраструктурно и технологично дейността на ФЗв по ДО на ФБКН) чрез: 1. Оборудване на две работни места за експерта и администратора по технологично и логистично осигуряване на ФЗв по ДО на ФБКН в Сграда 1 на УНИБИТ - 2 компютъра, 1 лаптоп, принтер, скенер, софтуер; 2. Закупуване на 2 сървъра /1 - за е-платформа ILIAS; 1 - за е-хранилище на дипломни и курсови работи на ФБКН/ за нуждите на дистанционното обучение във ФБКН; 3. Закупуване на компютри, периферия и лицензи за специализиран и приложен софтуер за оборудване на 1 учебна зала в Сграда 2 на УНИБИТ за нуждите на учебния процес на ФЗв по ДО на ФБКН. Капацитет на залата: 25 студенти.
Дейност 4: Внедряване на последната стабилна версия за 2012 г. на е-платформа за електронно и дистанционно обучение ILIAS, обучение на екип и адаптиране на материали за обучение. 1. Внедряване на последната стабилна версия за 2012 г. на е-платформа за електронно и дистанционно обучение ILIAS (ILIAS e платформата, използвана от ЦДО на УНИБИТ). Обезпечени са софтуерно, чрез внедряване на последната стабилна версия за 2012 г. на е-платформата ILIAS, дейностите по дистанционно обучение, заложени в проекта. 2. Назначаване с граждански договор на системен администратор – външен изпълнител, за нуждите на ФЗв по ДО на ФБКН по изпълнение на задачите на проекта. 3. Адаптиране на Ръководството за администриране на платформата ILIAS – за администратори на платформата във ФЗв по ДО на ФБКН; адаптиране на Ръководството за разработчици на курсове и преподаватели в платформата ILIAS за нуждите на ФЗв по ДО на ФБКН; адаптиране на Ръководството за потребителя/студента – за работа с платформата ILIAS за нуждите на ФЗв по ДО на ФБКН. 4. Обучение на екипа на ФЗв по ДО на ФБКН за работа с платформата ILIAS.
Дейност 5: „Обучение на обучители” от преподавателския състав на ФБКН за приложение на електронни форми на дистанционно обучение 1. Създаване на Ръководство за разработване на електронни материали за ДО и на методика за обучение за разработване на електронни материали за дистанционно обучение за нуждите на ФЗв по ДО на ФБКН; 2. Обучение на 8 обучители от преподавателския състав на ФБКН за осъществяване на обучение за разработване на електронни материали за дистанционно обучение и за приложение на електронни форми на ДО. Обхванати са по двама представители от катедрите във ФБКН (Библиотечни науки, Библиотечен мениджмънт, Книга и общество, Културно-историческо наследство).
Дейност 6: Разработка на модел за професионално развитие на преподавателския състав в областта на електронното обучение чрез създаване на електронно портфолио на всеки преподавател от ФБКН 1. Разработка на модел за професионално развитие на преподавателския състав в областта на електронното обучение чрез създаване на електронно портфолио на всеки преподавател от ФБКН (съвместимо с използваните европейски формати EUROPASS); 2. Акумулиране на база данни с електронно портфолио за всеки преподавател във ФЗв по ДО на ФБКН; 3. Създаване на план-график за провеждане на курсове за разработване на електронни материали за дистанционно обучение и за обучение за приложение на електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 7: Обучение от страна на „обучителите” на преподавателския, административния и техническия състав на ФБКН за приложение на електронни форми на дистанционно обучение Провеждане на обучение на преподавателския, административния и техническия състав на ФБКН за приложение на електронни форми на дистанционно обучение, като са обхванати 30 преподаватели и административно-технич. състав от ФБКН. Обучението се провежда от 8-те обучители от четирите катедри на две нива – „Курс за обучение за разработване на електронни материали за дистанционно обучение” и „Курс за създаване и провеждане на електронни курсове за дистанционно обучение в е-платформа ILIAS”
Дейност 8: Разработване на две програми за дистанционно обучение – магистърска степен в областта на библиотечно-информационните науки (БИН) В момента Факултетът по библиотекознание и информационни технологии, респ. УНИБИТ, не предлага дистанционно обучение /бакалавърска, магистърска или докторска ОКС/ в областта на библиотечно-информационните науки. Предвидените за разработване две дистанционни програми магистърска степен в областта на БИН ще отговорят на реални нужди на практиката от специалисти за библиотечно-информационната сфера. В системата на висшето образование в страната, съответно в другите университети, които подготвят кадри с такъв профил, не се предлага дистанционна форма на обучение в тази област на науката и практиката. Магистърските програми в СУ „Св. Кл. Охридски” (ФФ - „БИН и културна политика“), ВТУ („Библиотечно-информационни дейности”, Комуникационен и библиотечен мениджмънт“) и ШУ („Мениджмънт на библиотечно-информационните дейности“) се предлагат само в задочна форма. Центърът за продължаващо развитие на библиотекари към ФФ на СУ не организира дистанционни квалификационни курсове. Разработването на двете програми в областта на библиотечно-информационните науки ще бъде осъществено под ръководството на ръководителите на катедрите „Библиотечни науки” доц. д-р Евгения Русинова и „Библиотечен мениджмънт” доц. д-р Таня Тодорова, заедно с проф. дфн Иванка Янкова – ръководител на проекта и Декан на ФБКН и доц. д-р Жоржета Назърска – експерт междукатедрено взаимодействие и координация на ДО във ФБКН и Зам. Декан на ФБКН. Програмите ще бъдат обсъдени и одобрени от Съвета по качество /с рецензии от съответните рецензенти/ и на катедрени заседания.
Дейност 9: Разработване на една нова програма за дистанционно обучение – магистърска степен в областта на науките за културното наследство В момента ФБКН предлага две програми дистанционно обучение магистърска степен в областта на науките за културното наследство - „Защита на културно-историческото наследство в Република България” и „Културен туризъм”. Налице е интерес към разширяване на предлаганите програми в областта на културно-историческото наследство както от страна на студентите, така и от страна на културната сфера, архивното и музейното дело. Предвидената за разработване още една дистанционна програма магистърска степен в областта на културно-историческото наследство ще отговори на реални нужди от специалисти за практиката. В системата на висшето образование в страната, съответно в другите университети, които подготвят кадри с такъв профил, се предлага само една магистърска програма в дистанционна форма на обучение (ВТУ – „Културно-историческо наследство (Културен туризъм)“. Магистърските програми в СУ (ФФ - „Мениджмънт и социализация на културното наследство“), ПУ („Археологическо наследство и културен мениджмънт“, „Културен туризъм и културно проектиране“) и ШУ („КИН и туризъм“) се предлагат само в редовна и задочна форма. Разработването на една нова дистанционна програма в областта на културно-историческото наследство ще бъде осъществено под ръководството на ръководителя катедра „Културно-историческо наследство” проф. дфн Сево Явашчев, заедно с проф. дфн Иванка Янкова – ръководител на проекта и Декан на ФБКН и доц. д-р Жоржета Назърска – координатор междукатедрено взаимодействие и качество на дистанционното обучение във ФБКН и Зам. Декан на ФБКН. Програмата ще бъде обсъдена и одобрена от Съвета по качество /с рецензии от съответните рецензенти/ и на катедрени заседания.
Дейност 10: Разработване на една нова програма за дистанционно обучение – магистърска степен в областта на печатните комуникации В момента ФБКН предлага една програма дистанционно обучение магистърска степен в областта на печатните комуникации - „Медии и реклама”. Налице е интерес към разширяване на предлаганите възможности за дистанционно обучение в сферата на печатните комуникации, както от страна на студентите, така и от страна на издателския и книгоразпространителския сектор. Предвидената за разработване още една дистанционна програма магистърска степен в областта на печатните комуникации ще отговори на реални нужди от специалисти за практиката. В системата на висшето образование в страната, съответно в другите университети, които подготвят кадри с такъв профил, се предлага само една магистърска програма в дистанционна форма на обучение (ВТУ – „Печатни комуникации и издателски бизнес"). Магистърските програми в СУ (ФЖМК - „Книгоиздаване през ХХІ век“, „Журналистика и медии“, „Преса и медии“, „Продуцентство в електронните медии“, „Електронни медии“; ФФ - Европейска МП „Медии, комуникации и култура“) и във ВТУ („Книгоиздаване“) се предлагат само в редовна и задочна форма. Центърът за следдипломно професионално и продължаващо обучение към ФЖМК в СУ не организира дистанционни следдипломни квалификационни курсове в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, връзките с обществеността, рекламата и книгоиздаването. Разработването на една програма в областта на печатните комуникации ще бъде осъществено под ръководството на ръководителя катедра „Книга и общество” проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева - Научен ръководител програма за ДО по ПК /в областта на печатните комуникации/, заедно с проф. дфн Иванка Янкова – ръководител на проекта и Декан на ФБКН и доц. д-р Жоржета Назърска – експерт по междукатедрено взаимодействие и координация на дистанционното обучение във ФБКН и Зам. Декан на ФБКН. Програмата ще бъде обсъдена и одобрена от Съвета по качество на проекта /Рецензия от проф. дикн Стоян Денчев – Рецензент, Програма и учебни помагала за ДО по ПК /в областта на печатните комуникации/ и на катедрено заседание.
Дейност 11: Генериране на ново учебно съдържание за съществуващите дистанционни магистърски програми към ФБКН: „Защита на културно-историческото наследство в Република България”, „Културен туризъм” и „Медийна информация и реклама" Дистанционните магистърски програми към ФБКН: „Защита на културно-историческото наследство в Република България”, „Медийна информация и реклама” и "Културен туризъм" се осъществяват успешно и привличат необходимия брой студенти. Налице е нуждата от обогатяване на предлаганото учебно съдържание с разработване на още електронни и мултимедийни помагала по изучаваните дисциплини. Залага се по проекта да се създадат още по 2 електронни и мултимедийни помагала в програма.
Дейност 12: Генериране на учебно съдържание за новите две дистанционни магистърски програми по библиотечно-информационни науки. 1. Създаване и публикуване в е-платформата ILIAS на всички необходими модули и компоненти на двете нови дистанционни магистърски програми по библиотечно-информационни науки. Съобразно Учебния план на 2-те програми за всички задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в е-платформата ILIAS се публикува информация като: професионална характеристика на преподавателя; анотация на учебната дисциплина; съдържание на учебната програма; основна и допълнителна литература по дисциплината; технология на обучението; конспект; теми на казуси, курсови работи или реферати и т.н. Разработват се и се публикуват комплект от Материали за самоподготовка. Сред тях се залага разработването на 4 електронни и и мултимедийни помагала по някои от изучаваните дисциплини.
Дейност 13: Генериране на учебно съдържание за за новата програма за дистанционно обучение – магистърска степен в областта на науките за културното наследство 1. Създаване и публикуване в е-платформата ILIAS на всички необходими модули и компоненти на всички курсове, влизащи в учебния план на новата дистанционна магистърска програма по културно-историческо наследство. Съобразно Учебния план на програмата за всички задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в е-платформата ILIAS се публикува информация като: професионална характеристика на преподавателя; анотация на учебната дисциплина; съдържание на учебната програма; основна и допълнителна литература по дисциплината; технология на обучението; конспект; теми на казуси, курсови работи или реферати и т.н. Разработват се и се публикуват и комплект от Материали за самоподготовка. Сред тях се залага разработването на 2 електронни и и мултимедийни помагала по някои от изучаваните дисциплини.
Дейност 14: Генериране на учебно съдържание за за новата програма за дистанционно обучение – магистърска степен в областта на печатните комуникации 1. Създаване и публикуване в е-платформата ILIAS на всички необходими модули и компоненти на новата дистанционна магистърска програма в областта на печатните комуникации. Съобразно Учебния план на програмата за всички задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в е-платформата ILIAS се публикува информация като: професионална характеристика на преподавателя; анотация на учебната дисциплина; съдържание на учебната програма; основна и допълнителна литература по дисциплината; технология на обучението; конспект; теми на казуси, курсови работи или реферати и т.н. Разработват се и се публикуват и комплект от Материали за самоподготовка. Сред тях се залага разработването на 2 електронни и и мултимедийни помагала по някои от изучаваните дисциплини.
Дейност 15: Създаване на специализирана книжна сбирка и виртуална библиотека „Е-библиотека по библиотечно-информационни науки, комуникации и културно-наследство” за нуждите на дистанционното обучение във ФБКН Комплектуват се и се закупуват информационни ресурси и литература по проблематиката на дисциплините за дистанционно обучение на ФБКН за качествено информационно осигуряване с е-книги, е-речници и е-енциклопедии, специализирани бази данни и е-периодика на учебния процес.
Дейност 16 (1): Създаване на е-хранилище на курсови работи и магистърски тези – резултат от процеса на дистанционното обучение във ФБКН. 1. Софтуерно изграждане на е-хранилище на курсови работи и магистърски тези – резултат от процеса на дистанционното обучение във ФБКН. 2. Тестване на е-хранилище на курсови работи и магистърски тези. 3. Демонстрация на ниво Факултет по библиотекознание и културно наследство и на институционално ниво в УНИБИТ – с цел бъдещо разрастване като институционален репозиториум на курсови работи и магистърски тези.
Дейност 16 (2): Създаване на е-хранилище на курсови работи и магистърски тези – резултат от процеса на дистанционното обучение във ФБКН. 1. Софтуерно изграждане на е-хранилище на курсови работи и магистърски тези – резултат от процеса на дистанционното обучение във ФБКН. 2. Тестване на е-хранилище на курсови работи и магистърски тези. 3. Демонстрация на ниво Факултет по библиотекознание и културно наследство и на институционално ниво в УНИБИТ – с цел бъдещо разрастване като институционален репозиториум на курсови работи и магистърски тези.
Дейност 17(1): Провеждане на PR-кампания за популяризиране на програмите за дистанционно обучение на ФБКН и за набиране на студенти. 1. Написване на PR-стратегия за провеждане на кампания за популяризиране на програмите за дистанционно обучение на ФБКН и за набиране на студенти.
Дейност 17 (2): Провеждане на PR-кампания за популяризиране на програмите за дистанционно обучение на ФБКН и за набиране на студенти. 1. Написване на PR-стратегия за провеждане на кампания за популяризиране на програмите за дистанционно обучение на ФБКН и за набиране на студенти. 2. Анализ и диференциране на подходите за достигане до различни целеви групи потенциални студенти: целевата група на наскоро дипломирани студенти бакалавърска степен от цялата страна /мъже и жени/; специалисти от практиката в библиотечно-информационната и културната сфера от цялата страна /мъже и жени/; лица със специални образователни потребности (лица с увреждания) от цялата страна /мъже и жени/; специалисти с висше образование от други области, интересуващи се от преквалификация от цялата страна /мъже и жени/; желаещи преквалификация безработни лица с висше образование от цялата страна /мъже и жени/. Анализът се осъществява в сътрудничество с Центъра за продължаващо обучение на УниБИТ; 3. Изработване на необходимите рекламни и информационни материали – печатни и мултимедийни. 4. Разгласа, прессъобщения, работа с регионалните медии, сътрудничества. 5. Организиране на 1 семинар в София и на 3 изнесени семинара за популяризиране на възможностите за дистанционно обучение, предлагани от ФБКН на УниБИТ в: Бургас, Велико Търново и Благоевград.
Дейност 18: Организация на учебния процес за дистанционно обучение по различните програми към ФБКН и започване на обучението в първи семестър от дистанционните програми към ФБКН с успешно завършване на обучението по една дисциплина от учебния план. 1. Осъществяване на пълен цикъл на кампания за кандидатстване и набиране на студенти в отделните програми за дистанционно обучение към ФБКН от ФЗв по ДО на ФБКН. 2. Започване на обучението в първи семестър от дистанционните програми към ФБКН. 3. Успешно завършване на обучението по една дисциплина/един модул от учебния план. 4. Анализ на постигнатото; проблеми; решения. Мониторинг от страна Съвета по качество.
Дейност 19: Анализ на резултатите от проекта, създаване на Предложения за актуализиране на вътрешноуниверситетската система за осигуряване и контрол на качеството в УниБИТ и на Препоръки за оптимизиране на управлението на обучението. Организиране на 1. Задълбочен анализ и вътрешен мониторинг на постигнатото от проекта.; 2. Написване на Предложения за актуализиране на вътрешноуниверситетската система за осигуряване и контрол на качеството в УниБИТ и на Препоръки за оптимизиране на управлението на обучението; 3. Подготовка на конференция; 4. Провеждане на конференция; 5. Анализ на резултатите от конференцията.
Дейност 20: Публичност и визуализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
АБАНОС
Консорциум Юнит Сървисиз ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 415 249 BGN
Общ бюджет: 346 000 BGN
БФП: 346 000 BGN
Общо изплатени средства: 332 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 346 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 050 BGN
2013 37 353 BGN
2014 248 859 BGN
2015 - 37 250 BGN
332 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 294 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 592 BGN
2013 31 750 BGN
2014 211 530 BGN
2015 - 31 663 BGN
282 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 457 BGN
2013 5 603 BGN
2014 37 329 BGN
2015 - 5 588 BGN
49 802 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз