Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на иновативни софтуерни модули за уеб платформата Apache Tapestry и изработване на приложението Кредит Мениджър чрез тях
Бенефициент: ДИБАЙНД ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е да допринесе за развитието на модерните Java базирани софтуерни технологии в областта на производството на бизнес уеб решения; да допринесе за повишаване ефективността, снижаване на разходите и повишаване на качеството и от там и на конкурентноспособността на софтуерното производство на националния, европейски и световни пазари. Тя напълно съответства на общата цел на ОП „Конкурентоспособност” за развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар и конкретно за приоритетна ос 1 - Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални услуги, енергия) Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални услуги, енергия)
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МОБИЛТЕЛ ЕАД
Перси ООД
ЗК УНИКА АД
"Ей Ви Одитинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 252 BGN
Общ бюджет: 189 159 BGN
БФП: 170 243 BGN
Общо изплатени средства: 170 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 000 BGN
2014 79 128 BGN
2015 31 045 BGN
170 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 000 BGN
2014 67 259 BGN
2015 26 388 BGN
144 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 000 BGN
2014 11 869 BGN
2015 4 657 BGN
25 526 BGN
Финансиране от бенефициента 33 472 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Софтуерен модул ProtoUI (индикатор за дейност ProtoUI)
Индикатор 9 Графичен дизайн 1 (индикатор за дейност 2 Графичен дизайн за корпоративен уеб сайт
Индикатор 10 Инсталация на облачен сървър (индикатор за дейност 3 Инсталиране на облачен сървър)
Индикатор 11 нтернет посещения (индикатор за дейност Реклама в интернет)
Индикатор 12 Софтуерни модули GenericDAO и Revisory (индикатор за дейност DAO)
Индикатор 13 Софтуерен модул Auth (индикатор за дейност Auth)
Индикатор 14 Икономическа и финансова оценка (индикатор за дейност 8)
Индикатор 15 Графичен дизайн 2 (индикатор за дейност 9 Графичен дизайн за Кредит Мениджър)
Индикатор 16 Приложение Кредит Мениджър (Индикатор за дейност 10)
Индикатор 17 Маркетинг план
Индикатор 18 Печатни брошури
Индикатор 19 Участие на изложение
Индикатор 20 Презентации на място
Индикатор 21 Целева демонстрация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз