Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Универсална платформа за разработване на виртуални файлови системи”
Бенефициент: "ТАЙГЪР ТЕХНОЛОДЖИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел, към която е насочен настоящия проект е създаването на благоприятни инфраструктурни условия за успешно стартиране на иновационното предприятие Тайгър Технолоджи ООД и разработването на неговия най-мащабен проект платформа за разработване на виртуални файлови системи. Това напълно съответства на поставената основна цел на Приоритетна ос 1 за „подобряване на блгарската иновационна система чрез подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура”. Успешното стартиране на иновационното предприятие и съответно създаването на добри условия за реализацията на неговия иновативен за България и света продукт ще допринесе за развитието на българската икономика като „динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар”, което е заложено и като обща цел на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”.
Дейности: Дейност 1.1. Сформиране на екип. Разработване на тръжната документация по проекта
Дейност 1.2. Създаване на програма за изследванията по разработване на иновативния продукт
Дейност 1.3. Отчитане на резултатите
Дейност 2.1. Разработка на Прототип 1
Дейност 2.2. Провеждане на изпитания върху всеки компонент на продукта
Дейност 2.3. Отчитане на резултатите
Дейност 3.1. Изпитване на Прототип 1
Дейност 3.2. Отчитане на резултатите
Дейност 4.1. Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновационен продукт
Дейност 4.2. Изготвяне на бизнес, маркетингов и финансов план за пазарна реализация на иновативния продукт
Дейност 4.3. Отчитане на резултатите
Дейност 5.1. Коригиране на опитен образец и провеждане на финални функционални тестове
Дейност 5.2. Разработване на технология за пускане на продукта в масова употреба
Дейност 5.3. Отчитане на резултатите
Дейност 6.1. Изготвяне и разпространяване на рекламни материали
Дейност 6.2. Организиране на демонстрации и участие в международни търговски изложения
Дейност 6.3. Визуализация на проекта
Дейност 6.4. Одит на проекта
Дейност 6.5. Отчитане на резултатите на проекта
Дейност 7: Разходи за командировки в страната и чужбина
Дейност 8: Разходи за такси за регистрация на патент
Дейност 9: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 319 BGN
Общ бюджет: 330 534 BGN
БФП: 297 481 BGN
Общо изплатени средства: 297 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 297 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 296 401 BGN
2015 1 080 BGN
297 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 251 941 BGN
2015 918 BGN
252 859 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 460 BGN
2015 162 BGN
44 622 BGN
Финансиране от бенефициента 34 591 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 1: Повишаване на приходите от продажби
Индикатор 10 Индикатор 2: Разширяване на клиентската мрежа
Индикатор 11 Индикатор 3: Подадени заявки за патенти и/или регистрация на полезен модел


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз