Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0024-C0001
Номер на проект: 26-И-161/20.07.2014
Наименование: "Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие"
Бенефициент: "ИТЦ-Иновативно-Технологичен център" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел: Чрез разработване, изпитване и внедряване на иновативни технологии и иновативни продукти (нутрацевтици) до опитни образци да се постигне значително повишаване на конкурентоспособността на стартиращата фирма, а вследствие на това – увелачаване на производствената програма, откриване на нови работни места, трансфер на технологии и повишаване на рентабилността и конкурентноспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 1 Мониторинг и управление на проекта.
Дейност 2: Създаване и разработване на методики за изследвания и анализ на билки, плодове и медицински растения
Дейност 3: Провеждане на научно-изследователска работа за химична и технологична характеристика и анализ на билки, плодове и медицински растения.
Дейност 4: Преустройство на наличен екстрактор-хомогенизатор за билки.
Дейност 5: Провеждане на технологични изследвания и изпитвания в лабораторни и полупромишлени условия. Получаване на адитиви от билки и лечебни растения, функционални храни и напитки в лабораторни условия и определяне на тяхната активност.
Дейност 6: Опитно-производствени изпитания и внедряване на технологии.
Дейност 7: Изготвяне на икономическа, финансова оценка и маркетингови прогнози.
Дейност 8: Защита на интелектуалната собственост.
Дейност 9: Изготвяне на бизнес план.
Дейност 10: Визуализация и публичност на проекта.
Дейност 11: Одит на проекта и изготвяне на краен отчет.
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 997 BGN
Общ бюджет: 250 184 BGN
БФП: 201 389 BGN
Общо изплатени средства: 201 389 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 201 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 000 BGN
2014 134 860 BGN
2015 21 529 BGN
201 389 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 250 BGN
2014 114 631 BGN
2015 18 300 BGN
171 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 750 BGN
2014 20 229 BGN
2015 3 229 BGN
30 208 BGN
Финансиране от бенефициента 54 473 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Индикатор 1: Опитни образци нови адитиви
Индикатор 6 Индикатор 2: Опитни образци нови функционални храни
Индикатор 7 Индикатор 3: Заявки за паетнт
Индикатор 8 Индикатор 4: Заявки за полезен модел
Индикатор 9 Индикатор 5: Бизнес план
Индикатор 10 Индикатор 6: Доклади в научни конференции (2012-2014)
Индикатор 11 Индикатор 7: Научни публикации (2012-2014)
Индикатор 12 Индикатор 8: Участия в изложения и панаири
Индикатор 13 Индикатор 9: Доклад от одит
Индикатор 14 Индикатор 10: Информационни табели
Индикатор 15 Индикатор 11: Разработени нови технологии
Индикатор 16 Индикатор 12: Усъвършенстван екстрактор-хомогенизатор
Индикатор 17 Индикатор 13: Внедрени нови продукти в производство
Индикатор 18 Индикатор 14: Внедрени нови технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз