Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Онлайн система за изработване и отпечатване на календари от дома и офиса
Бенефициент: "АЙПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проекто-предложение е да се насърчи развитието на стартиращото иновативно предприятие Айпринт ООД чрез инвестиция в разработването на иновативна on-line система за изработка на графичния вид, поръчка и отпечатване на календари („Календар”). Разработката представлява иновативен процес, предлагащ качествено нов метод и възможности за създаване на иначе познат и стандартен продукт.
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура и избор на подизпълнители за ДМА и ДНА
Дейност 3 Доставка на оборудване, монтаж и пускане в употреба
Дейност 4 Доставка и внедряване на специализиран софтуер
Дейност 5 Изготвяне на темплейти
Дейност 6 Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен процес
7.1 Разработване на системата и тестване на функционалността
Дейност 8 Изготвяне на бизнес план
Дейност 9 Разработване и разпространение на промоционални материали
Дейност 10 Участие в специализирани изложения
Дейност 11 Одит и отчитане
11.2 Изготвяне на финален финансов и технически отчет
11.3 Избор на одитор
Дейност 12 Информационни дейности
11.4 Провеждане на одит
Дейнст 13: Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 14: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Дейност 15: Интернет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 340 686 BGN
Общ бюджет: 371 904 BGN
БФП: 334 714 BGN
Общо изплатени средства: 334 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 334 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 846 BGN
2015 174 868 BGN
334 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 284 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 869 BGN
2015 148 638 BGN
284 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 977 BGN
2015 26 230 BGN
50 207 BGN
Финансиране от бенефициента 37 854 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Индикатор 1: Въвеждане на нови продукти
Индикатор 8 Индикатор 2: Разширяване на клиентската мрежа
Индикатор 9 Индикатор 3: Стартиране на експортна дейност
Индикатор 10 Индикатор 4: Повишаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз