Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0165-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на иновативна онлайн услуга.Document.BG"
Бенефициент: "АТЛАС СОФТУЕР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на иновативна онлайн услуга.Document.BG
Дейности: Дейност 1: Организация, администриране и управление на проекта;
Поддейност 1: Разработване на тръжна документация за избор на доставчици и провеждане на търг за доставки по проекта;
Поддейност 2: Осъществяване на мерки за визуализация;
Поддейност 3: Одит на проекта;
Поддейност 4: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта;
Поддейност 5: Осигуряване на офис площ и комуникации за реализирането на проекта;
Дейност 2: Разработване на Финансово-икономическа оценка на иновативната услуга;
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуерни компоненти;
Дейност 4: Научно-изследователска работа на екипа за изпълнение на проекта;
Дейност 5: Доставка на специализиран софтуер - Система за компютърната обработка на естествения език (NLP);
Дейност 6: Разработване на софтуерен модел за автоматизирана категоризация;
Дейност 7: Изграждане на цялостната платформа;
Поддейност 7.1: Изграждане на база данни на системата;
Поддейност 7.2: Имплементиране и интегриране на системата с нейните компоненти;
Поддейност 7.3: Създаване на интерфейс на системата;
Дейност 8: Тестване, настройки и подобрения на системата;
Дейност 9: Популяризиране на иновативната услуга „Документиран.бг“.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 315 BGN
Общ бюджет: 400 381 BGN
БФП: 360 343 BGN
Общо изплатени средства: 360 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 276 363 BGN
2014 83 980 BGN
2015 0 BGN
360 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 234 909 BGN
2014 71 383 BGN
2015 0 BGN
306 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 454 BGN
2014 12 597 BGN
2015 0 BGN
54 051 BGN
Финансиране от бенефициента 42 283 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Одобрение на тръжни документации Одобрение на проведени тръжни процедури
Индикатор 9 Сключени договори за доставки
Индикатор 10 Разработени информационни материали.
Индикатор 11 Разработен одитен доклад
Индикатор 12 Осигурен офис за реализиране на иновацията
Индикатор 13 Разработена финансово икономическа оценка на иновацията
Индикатор 14 Доставени хардуерни компоненти за разработване и тестване на иновацията
Индикатор 15 Разработен план за реализиране на иновативната услуга;
Индикатор 16 Уточнени параметри на софтуерните компоненти;
Индикатор 17 Избрано технологично решение за реализиране на иновацията;
Индикатор 18 Разработена архитектура.
Индикатор 19 Доставен 1 брой NLP софтуер;
Индикатор 20 Извършен 1 брой модулен тест
Индикатор 21 Създаден 1 брой алгоритъм за автоматизирана класификация на текст на български език;
Индикатор 22 Избрано 1 брой технологично решение;
Индикатор 23 Разработен и обучен 1 брой модел за автоматизирана обработка на текст
Индикатор 24 Разработен и обучен 1 брой модел за автоматизирана обработка на текст..
Индикатор 25 Изработена база данни;
Индикатор 26 Разработен интерфейс.
Индикатор 27 Представена иновативна услуга научни работници;
Индикатор 28 Представена иновативна услуга широката общественост.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз