Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0001-C0001
Номер на проект: Д01-392/ 11.10.2012
Наименование: Въвеждане на нови образователни системи за качество на дистанционното обучение в спорта и свързаните със спорта програми
Бенефициент: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е свързана с развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование в България, в това число и в тази на Национална спортна академия „Васил Левски”, които да дадат възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа, като така проектът съответства на целите на процедурата. Той ще допринесе за подобряване условията за равен достъп до образование и развитие на системата за учене през целия живот, както и за по-успешна трудова и социална реализация на хората, което кореспондира с целите на приоритетна ос 4 от ОП РЧР.
Дейности: Подготовка на дейност "Сформиране на екип и административно управление на проекта"
Изпълнение на дейност "Сформиране на екип и административно управление на проекта"
Подготовка на дейност "Изграждане на център за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Изграждане на център за предоставяне на електронни формина дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на учебни курсове за електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Провеждане на електронно обучение в дистанционна форма"
Изпълнение на дейност "Провеждане на електронно обучение в дистанционна форма"
Подготовка на дейност "Визуализация на проекта"
Изпълнение на дейност "Визуализация на проекта" 5*
Подготовка на дейност "Провеждане на финансов одит"
Изпълнение на дейност "Провеждане на финансов одит"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 601 101 BGN
Общ бюджет: 528 961 BGN
БФП: 528 961 BGN
Общо изплатени средства: 528 961 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 528 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 120 220 BGN
2013 0 BGN
2014 408 741 BGN
2015 0 BGN
528 961 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 449 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 187 BGN
2013 0 BGN
2014 347 430 BGN
2015 0 BGN
449 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 033 BGN
2013 0 BGN
2014 61 311 BGN
2015 0 BGN
79 344 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз