Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
Номер на проект: Д03-499/ 04.09.2014
Наименование: Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 09.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши степента на социализацията и трудова реализация и да се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот на лица, ангажирани в сферата на Общественото здраве, чрез ефективен достъп до качествено дистанционно образование в Медицински университет – Пловдив.
Дейности: Дейност 4 Създаване и внедряване на Технологично базирана интегрирана учебна платформа за провеждане на електронно обучение, вкл. провеждано в дистанционна форма Дистанционното обучение в МУ Пловдив ще се осъществява чрез самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника. Интерактивното взаимодействие между преподаватели и студенти ще се осигурява от интернет-базирана интегрирана платформа за дистанционно обучение, осигуряваща интегрирана среда за обучение на курсисти в магистърски програми по Обществено здраве. Интегрираната платформа ще има следните функционалности: 1.Модул „e-Learning”, който ще поддържа: • Електронно хранилище за учебни материали и ресурси, позволяващо въвеждането, преглеждането и редактирането на документи, лекции, упражнения, презентации, видео и аудио материали, и др. в зависимост от правата на достъп на потребителя в системата. • Функционалност за създаване, генериране и редактиране на тестове, както и експортиране и импортиране на въпроси и тестове от и към други системи. Ще има възможност системата да генерира варианти на тест от случайно избрани предварително въведени въпроси с определен сбор на тежестта на въпросите. Mодул "Тестова подсистема" ще дава възможност за автоматизирано конструиране, редактиране, визуализиране и оценяване на тестови въпроси и задачи. • Функционалност за създаване на курсове (дисциплини), съдържащи документи от електронното хранилище, както и дапълнително зададени тестове, конспекти, анкети, връзки към интернет сайтове и др. 2. Модул „Студенти”, който ще поддържа: • Функционалност за създаване, редактиране и изтриване на данни за студенти Наличието на Mодул „ Универсален двупосочен интерфейс” ще даде възможност на университетската база данни със студенти автоматизирано да използва студентските данни в базата за е-обучение. • Функционалност за администриране на учебния процес – ще дава възможност за регистрация/импорт на данни за студенти, обслужване със студентска информация и административни услуги за студенти; планиране, организиране и контрол на учебния процес; справки и отчети за работа на студентите в платформата за обучение и оценяване (електронен дневник - контрол на присъствие, преминати курсове, изпити, получени оценки и др.). • Функционалност за визуализиране и редакция на информация за студента, издаване на учебни справки, уверения и подаване на молби, чрез интернет страница от потребители със съответните права. 3. Модул „Преподаватели”, който ще поддържа: • Функционалност за създаване, редактиране и изтриване на данни за преподаватели. • Функционалност за визуализиране и редакция на информация за преподавателите, чрез web страница от потребители със съответните права. • Функционалност за отчет по време и вид на дейности на преподаватели в системата.
Дейност 3 Създаване на Център за дистанционно обучение в Медицински Университет Пловдив 1. Обособяване на ЦДО - За нуждите на центъра се предвиждат помещения в реновираната страна на Факултет по Обществено здраве. Ще се обособят следните функционални сектори: I. Кабинет за работата на експертите и екипа за управление; Технически офис за технологично оборудване и работни станции за персонала, обслужващ ЦДО. II. Зала за провеждане на обучения, за самостоятелна работа на целевите групи, групови консултации на експерти с обучаеми - ще се оборудват 10 индивидуални работни места за курсисти и преподавател. III. Сектор за разработка на курсове за електронно обучение и провеждане на научноизследователска дейност от преподаватели. 2. Оборудване на Центъра – В рамките на тази мярка ще бъде доставено необходимото офис оборудване на Центъра. Предвижда се работни станции в техническия офис и в залата за обучения, която ще бъде снабдена с видео прожектор, преносими компютри и екран. За сектора за разработка на курсове се предвиждат преносими компютри и периферия (скенери и МФУ). За безпроблемното осъществяване на дистанционното обучение ще бъдат придобити сървъри и комуникационно оборудване. Предвижда се хардуерна система на сървъри с висока надеждност, включваща 2 сървъра, свъзрани с общ дисков масив, работещи в клъстер и софтуер за виртуализация. Във виртуалната среда ще бъдат конфигурирани web сървър и сървър за база dанни. Web сървърът предоставя услуги, за достъп до учебното съдържание /с инсталиран базов софтувер за учебната среда/, а data base сървър се ползва за приложен софтуер и за цифрови хранилища и база данни, поддържана от софтуера за управление на учебния процес. Ще се закупят необходимите лицензирани софтуери за работа в Центъра и ще се използват достъпни от сайта на МОМН свободни лицензи за образователни институции. 3. Регламентиране на дейността на ЦДО – Ще се въведе Правилник за дейността и функционирането на Центъра за дистанционно обучение, включващ планиране, организация и провеждане на обучението, финансиране и технологично осигуряване на центъра.
Дейност 1 Подготовка и организация на ресурсите за управление на проекта 1. Структуриране на екип за управление на проекта, определяне на задълженията на всеки един от членовете му и изготвяне на договори на екипа. Екипът ще се състои от седем члена - Ръководител, Координатор на проекта, Координатор "Внедряване на софтуерни технологии", Координатор "Учебно-методическа дейност", Координатор "Качество и контрол на обучението", Счетоводител и Административен сътрудник. 2. Административна подготовка на изпълнението на проекта - Сформиране на работни групи към водещите основните дейности по проекта и дефиниране на ангажиментите; организиране координацията с всички участници в проекта; организиране на счетоводната отчетност; регламентиране воденето на техническата и счетоводна документация по проекта; изготвяне на оперативен план за изпълнение на бюджета и детайлен прогнозен месечен паричен поток; определяне на подробните месечни финансови справки за изпълнение на бюджета – отговорник, процедури на проследяване и мониторинг, правила за документооборот и други. 3. Организиране на цялостното изпълнение на проекта, мониторинг и контрол върху реализирането на планираните дейности и разходвана безвъзмездна финансова помощ, отчетност по проекта и др.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности 1. Подготовка на тръжни досиета за избор на изпълнители на проектните дейности – Документацията ще бъда в пълно съответствие със изискванията на ЗОП за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, параметрите на настоящото проектно предложение и изискванията на възложителя. Тръжните досиета ще бъдат изготвени при спазване на указанията в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема и на базата на образците - типова стандартизирана форма, утвърдени от министъра на финансите. 2.Съгласуване и одобрение на тръжната документация от Управляващият орган на ОПРЧР - Тази процедура ще бъда осъществена в отговор на изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен котрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г. 3.Провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности с Комисии в състав, определен и ръководен от членове на екипа за управление на проекта - Предвиждаме провеждането на 10 процедури по реда на ЗОП, подробно разписани в т.Х на формуляра за кандидатстване.
Дейност 7 Провеждане на пилотен демонстрационен курс за дистанционното обучение в Медицински Университет - Пловдив При стартиране на демонстрационния курс за дистанционно обучение с използване на технологично-базиран курс в МУ Пловдив обучаемите, задължително ще получават комплект документация: • писмени варианти на пособията. • документи и графици за всяка дисциплина. • всички инструкции за учебния процес на хартиен и електронен носител. Курсът ще показва нагледно и на практика как ще преминава обучението на студентите в Центъра за дистанционно обучение и ще обхваща всички аспекти на това обучение. Пилотното обучение ще се реализира от преподавателите на Факултет по Обществено здраве. Обучаващите се ще преминават през въвеждащи лекции и семинарни занятия, на които ще се представят възможностите и ресурсите на Интегрираната учебна среда (ИУС), инструментите за работа с различните системи за управление в ИУС, начините за достъп до ресурсите и учебните материали в електронните хранилища и виртуални библиотеки. Ще се осигурят максимално добри условия за самоподготовка при ефективно използване на ресурсите на ИУС. В самата интернет-базирана система за дистанционно обучение ще присъстват Help система и методични указания, за ползването на които обучаващите се ще бъдат информирани по време на встъпителните лекции от демонстрационния курс. Въвеждащите лекции, графикът на семестриалните занятия и групите от 20 човека ще се обявяват предварително по дата, място и час на провеждане. Семестриалните занятия ще се провеждат последователно за всички курсисти в залата за семинарни занятия на Центъра за дистанционно обучение във Факултета по Обществено Здраве. Те ще са на базата на 30% задължителни присъствени занятия от общия хорариум за учебни занятия. В края на всеки курс, проведен електронно, ще се извършва оценяване на обучението чрез анализ на резултатите на обучаемите, анализ от анкетни карти, оценъчни листове, интервю. Набелязват се коригиращи действия за подобряване на качеството на следващи курсове в ЕФДО.
Дейност 10 Одит на проекта В рамките на тази дейност ще се извърши задължителна независима външна оценка на допустимостта и правилността на направените разходи по проекта. За тази цел ще бъде сключен договор със сертифициран одитор, който ще проведе удостоверяването на направените разходи и тяхната законосъобразност и коректност съгласно Закона за независимия финансов одит. Като резултат ще бъде изготвен одитен доклад на базата на осъществени взаимосвързани процедури, определени от Международния одиторски стандарт. По този начин ще се изрази независимо експертно мнение относно достоверността на финансовите отчети и доклади, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на настоящия проект.
Дейност 9 Дейности за информираност и публичност В обхвата на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за представяне на настоящия проект, неговата същност, цели и очаквани резултати, както и за осигуряване на публичност и информиране на обществеността, относно финансовия принос на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси” за неговата реализацията. Тези мерки ще се прилагат съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. и Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. Дейностите за визуализация и популяризиране на проекта включват: • Провеждане на две пресконференции - Едната от тях ще бъде проведена през първия месец от започване дейността по проекта, а втората - в последния месец от неговото изпълнение. На първата ще бъде представен проекта, неговите цели и очаквани резултати, финансиращата програма и екипа за управление. Предвижда се да бъдат поканени представители на Министерството на здравеопазване, Министерство на образованието, представители на Медицинските Университети в страната, БЧК, обществени и неправителствени организации, с цел представяне възможностите, които се предоставят чрез оперативните Програми и в частност ОП РЧР, както и за споделяне и разпространение на натрупания опит. След изпълнението на проектните дейности ще бъде организирана заключителна пресконференция, на която да бъдат оповестени крайните резултати и ефекти за студентите и преподавателите на ВУЗ от въвеждането на дистанционно обучение. За пресконференциите ще се изработят електронни презентации, а за разпространение сред медиите- информационни и комуникационни материали под формата на: цветни брошури, фотоси и видео материали. Предвижда се по проекта да се издадат 300 цветни брошури и 300 бланки за работни документи по проекта /официални писма, доклади, отчети/.
Дейност 8 Разработване на необходимата вътрешна методическа и нормативна база за регламентиране на е-форми на дистанционно обучение в областта на общественото здраве В рамките на тази дейност ще се разработят и регламентират правилата за организацията и провеждането на програмите за дистанционно обучение в Центъра за дистанционно обучение на Медицински Университет Пловдив, които ще бъдат систематизирани в Методическо ръководство и Специализиран справочник за организацията на достъпа до електронните ресурсите на ЦДО. Дистанционната форма на обучение ще се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението и Центъра за дистанционно обучение, вслючваща: • квалификационни характеристики по степени; • учебен план, включително адаптиране на учебните планове към курсовете за дистанционно обучение; • учебни програми на изучаваните дисциплини; • ежегоден график на учебния процес; • списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението; • справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси; • списък на техническите и комуникационните средства; • система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури; • система за контрол на качеството на обучението. Изпълнението на дейността обхваща още и разработването на Методика за оценка на качеството на дистанционното обучение, съдържаща: • система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури; • система от критерии и индикатори и възможност за смяна и/или добавяне на нови (входни, за изпълнение, изходни) за автоматизирана оценка на качеството на обучителния процес по Образец на валидирани Европейски системи, стандарти, и методи за оценка на качеството на е-обучение във висшето образование (E-xellence, ELQ, ECBCheck, SEVAQ+, Concede, OPAL, QMPP и др.) • система за обратна връзка за ефективността на обучението; • система за оценяване постиженията на студентите и контрол на техния прогрес. Източниците на информация при подгоговката на Методиката за оценка на качеството на дистанционното обучение ще бъдат Европейските стандарти за качество на дистанционно обучение, текстове на НАОА в частта за дистанционното обучение, документи на водещи университети в тази област. Предвиждаме още и актуализиране на Университетската Система за Качество и контрол на обучението с допълнения, регламентиращи качеството на дистанционното обучение.
Дейност 6 Утвърждаване на методика и технологичен алгоритъм и Разработване на учебни материали и ресурси за електронно обучение, в т.ч. провеждано дистанционно 1. Подготовка, относно разработването на ЕФ за ДО на 65 магистърски курса към Факултет по Обществено здраве: В обхвата на тази дейност ще бъдат раработени електронни форми на 19 курса по "Здравен мениджмънт"; 20 курса по "Управление на медико-социалните дейности"; 26 курса по "Управление на здравните грижи". Проектирането на дистанционните курсове ще се извършва на три етапа (Instructional Design methods): 1.1 Анализ на обучението – Ще се анализира необходимостта от дистанционна форма на обучение по магистърските програми по Обществено здраве, средата, в която тя ще се провежда, характеристиките на обучаемите, дефиниране на необходимото учебно съдържание за изграждане на компетенциите и постигане да учебните цели. 1.2. Изграждане на обучението - Въз основа на направените анализи ще се изготви структурата на курсовете чрез сегментиране по дисциплини, раздели и теми. Създават се електронни учебни обекти /електронни уроци/ с висока степен на интерактивност за преодоляване на дистанцията преподавател – обучаем. Планира се коригиращо и финално оценяване на постиженията на студентите и се създават оценителни единици. 1.3. Оценяване на проектираното обучение – Ще бъдат планирани формите на оценяване на дистанционните курсове и инструментариума на оценяването. Планират се формите на оценяване на дистанционния курс – експертна оценка от екперти по съдържание, експерти по обучение, преподаватели на целевата аудитория, потребители на магистри по Обществено здраве и валидиране от обучаемите чрез пилотно провеждане на обучението. Създава се инструментариума на оценяването – анкетни карти, оценъчни листове, интервю. 2. Разработване на учебни материали за ДО - Научнопреподавателският състав на университета ще подготви съдържанието на учебните материали, лекционна литература, материали за семинарни упражнения, задачи, тестове и други помагала, свързани с учебния процес за три магистърски специалности - "Здравен мениджмънт", Управление на медико-социалните дейности", "Управление на здравните грижи". 3. Разработване на електронни учебни помагала - Подготвеното съдържание на учебните материали, лекционната литература, материалите за семинарни упражнения, задачите, тестовете и другите помагала ще бъдат организирани (преобразувани) в електронни учебни помагала, както и подготвени мултимедийни и интерактивни учебни материали. При осъществяването на тази мярка ще се базира на стандартите за е-learning с оглед на удобство за работа, гъвкавост, достъпност, трансфер и многократно използване на е-ресурси (SCORM, IMS, IEEE, CMS, CSS, Wiki и др.).
Дейност 5 Обучение на преподаватели, администратори и технически персонал в Центъра за дистанционно обучение в Медицински Университет Пловдив С дейността ще се предостави технологична, методическа и ресурсна подготовка и подкрепа на преподавателите, които ще преподават дистанционно и ще създават електронни учебни ресусрси. Обучението ще се осигури с подробен план и програма на материала за усвояване. То ще обхване 40 преподаватели, разделени в 2 групи за семинарни занятия и общи лекции, като ще бъдат разработени и предоставени материали, придружаващи обучението. Лекциите ще се провеждат в залата за провеждане на обучения на ЦДО и Аудиторен комплекс на МУ Пловдив, а семинарните занятия ще са в компютърните бази на Факултета по Обществено Здраве и на МУ Пловдив. Обученията ще започват с тест за входно ниво в познанията за дистанционното обучение и ще са в 4 направления: - структурни правила и съотношения за организация на програма, провеждана в дистанционна форма на обучение - дял на електронните ресурси за самоподготовка, присъствени периоди; - инструменти за управление организацията на учебния процес при дистанционна форма на обучение; - обучение за ползване на е-учебно съдържание; инструменти за дистанционно обучение; - обучение за създатели на учебно съдържание; инструменти за проектиране на дистанционно обучение; - система за автоматизирана проверка на знания и оценяване - е-тестов контрол; видове тестове, отчети. Преподаватели, които ще изготвят е-учебните ресурси, ще ползват индивидуална специализирана външна консултантска помощ, относно технологията на създаване на електронни материали. В хода на занятията и в края на курса ще се провеждат изходящ тест и анкета за обратна връзка, с цел набелязване на коригиращи действия и подобряване на качеството на обучението при следващите такива.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 707 255 BGN
Общ бюджет: 677 855 BGN
БФП: 677 855 BGN
Общо изплатени средства: 677 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 677 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 141 451 BGN
2013 0 BGN
2014 94 283 BGN
2015 442 103 BGN
677 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 576 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 120 233 BGN
2013 0 BGN
2014 80 141 BGN
2015 375 788 BGN
576 162 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 218 BGN
2013 0 BGN
2014 14 142 BGN
2015 66 316 BGN
101 676 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз