Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0052-C0001
Номер на проект: Д03-538/ 30.09.2014
Наименование: Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е развитие на системата за учене през целия живот, чрез въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение в ЛТУ.
Дейности: Дейност 4 Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компонанти
Дейност 3 Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение
Дейност 8 Разработване, апробиране и провеждане на електронни модули и курсове в сътрудничество с водещи компании от различни сектори на икономиката и водещи европейски центрове.
Дейност 6 Разработване на услуги, продукти, електронни мултимедийни помагала
Дейност 9 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 10 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта
Дейност 7* Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение
Дейност 1* Развитие на център за дистанционно обучение в ЛТУ
Дейност 2 Закупуване на лиценз за специализиран софтуер - платформа за електронно обучение
Дейност 5 Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни форми за целите на дистанционното обучение
Дейност 11 Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 631 423 BGN
Общ бюджет: 602 570 BGN
БФП: 586 481 BGN
Общо изплатени средства: 586 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 586 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 000 BGN
2013 0 BGN
2014 109 634 BGN
2015 350 847 BGN
586 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 498 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 100 BGN
2013 0 BGN
2014 93 189 BGN
2015 298 220 BGN
498 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 900 BGN
2013 0 BGN
2014 16 445 BGN
2015 52 627 BGN
87 972 BGN
Финансиране от бенефициента 17 321 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз