Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интернет-базирано бизнес приложение за предоставяне на информационни услуги в сферата на контрола без разрушаване – eNDT
Бенефициент: "МАСМЕДИА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В проекта се предвижда разработване на интернет-базирано бизнес приложение за предоставяне на информационни услуги, свързани с търсене/предлагане на квалификация и сертификация, с възможности за онлайн резервация и заплащане на услугите. Бизнес приложението ще обхваща услугите в сферата на индустриалния контрол: безразрушителен контрол, както и контрол и технология на заварени съединения, които са пряко свързани.
Дейности: Дейност 7: Разработване на модул "Резервация"
Дейност 8: Разработване на публична част на приложението, потребителски интерфейс и графичен дизайн
Дейност 9: Разработване на модул „Статистика”
Дейност 15: Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на иновативния продукт
Дейност 2: Закупуване на сървър
Дейност 13: Изработка на крайна версия на интернет-базираното приложение
Дейност 4: Разработване на функционално ядро
Поддейност 1.4. Позициониране на иновативния продукт
Дейност 18: Разходи за командировки за международна конференция
Поддейност 1.2. Наемане на помещение за разработване на иновативния продукт
Дейност 3: Изготвяне на подробно задание за разработваното по проекта интернет-базирано приложение
Дейност 17: Одит на проекта
Дейност 14: Популяризиране на иновативната идея
Дейност 12: Разработване на бета-версия на интернет-базираното приложение и пълни функционални изпитвания.
Поддейност 1.1. Организация и управление на проекта
Дейност 10: Разработване и изпитване (тест) на алфа-версията на приложението в режими офлайн/онлайн
Дейност 5: Разработване на модул „Събиране на информация
Дейност 6: Разработване на административен модул
Дейност 11: Подготвяне и въвеждане на информация в база-данни
Дейност 16: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 154 BGN
Общ бюджет: 418 352 BGN
БФП: 376 516 BGN
Общо изплатени средства: 376 461 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 376 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 160 BGN
2014 142 306 BGN
2015 112 995 BGN
376 461 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 320 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 986 BGN
2014 120 960 BGN
2015 96 046 BGN
319 992 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 174 BGN
2014 21 346 BGN
2015 16 949 BGN
56 469 BGN
Финансиране от бенефициента 41 906 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Проведено пазарно проучване и изготвен пазарен анализ;
Индикатор 7 Индикатор 2: Изготвен маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт;
Индикатор 8 Индикатор 3: Запознати организации с възможностите на разработваното приложение
Индикатор 9 Индикатор 4: Сключени споразумения за съвместна работа с минимум 3 организации
Индикатор 10 Индикатор 5: Закупен сървър за разработване на опитен образец
Индикатор 11 Индикатор 6: Изготвено подробно задание за разработването на интернет-базираното приложение
Индикатор 12 Индикатор 7: Разработен Модул „Събиране на информация” на приложението
Индикатор 13 Индикатор 8: Разработен административен модул на приложението
Индикатор 14 Индикатор 9: Разработен Модул „Резервация”
Индикатор 15 Индикатор 10: Разработена публична част на приложението, потребителски интерфейс и графичен дизайн
Индикатор 16 Индикатор 11: Разработен Модул „Статистика”
Индикатор 17 Индикатор 12: Разработена и тествана на алфа-версия на приложението
Индикатор 18 Индикатор 13: Подготвена и въведена информация за квалификационни и сертификационни центрове в база-данни
Индикатор 19 Индикатор 14: Разработена бета-версия на интернет-базираното приложение и извършени пълни функционални изпитвания
Индикатор 20 Индикатор 15: Взето участие в международни конференции
Индикатор 21 Индикатор 16: Изработена интернет страница за популяризиране на иновативния продукт
Индикатор 22 Индикатор 17: Разработени и разпространени промоционални материали за популяризиране на иновативна разработка
Индикатор 23 Индикатор 18: Изготвени икономическа, финансова и техническа оценка на интернет-базираното приложение
Индикатор 24 Индикатор 19: Поставени информационни табели и стикери за закупения дълготраен материален актив
Индикатор 25 Индикатор 20: Извършен одит на проекта и изготвен одитен доклад
Индикатор 26 Индикатор 21: Изпълнен и отчетен проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз