Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0063-C0001
Номер на проект: Д01-385/ 10.10.2012
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта.
Дейност 2 Разработване на цялостен план на създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение.
Дейност 3 Провеждане на тръжни процедури. Закупуване на 15 броя компютърни конфигурации, мултимедиен прожектор и скенер. Създаване на център за Дистанционни форми на обучение, осигурен с необходимото оборудване.
Дейност 4 Закупуване на лицензи за специализиран софтуер - платформа за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури. Закупуване на лицензи, инсталация на специализиран софтуер - платформа за електронно обучение и интеграция на платформата с всички съществуващи информационни системи в ЮЗУ към момента.
Дейност 5 Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти.
Дейност 6 Разработване на електронни и мултимедийни помагала. Провеждане на тръжни процедури.
Дейност 7 Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури.
Дейност 8* Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали. Провеждане на тръжни процедури. Разработване на 15 електронни модули и курсове за интерактивно обучение.
Дейност 9 Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 10 Визуализация, информиране и публичност на проекта. Провеждане на тръжни процедури.
Дейност 11 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.
Дейност 12 Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 611 790 BGN
Общ бюджет: 584 187 BGN
БФП: 584 187 BGN
Общо изплатени средства: 582 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 584 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 350 BGN
2013 0 BGN
2014 367 082 BGN
2015 92 726 BGN
582 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 496 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 103 998 BGN
2013 0 BGN
2014 312 019 BGN
2015 78 817 BGN
494 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 353 BGN
2013 0 BGN
2014 55 062 BGN
2015 13 909 BGN
87 324 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз