Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИИС - Интегрирана Информационна Система за безстресово дистанционно наблюдение и контрол на пчелните семейства в екосистемата
Бенефициент: "БИНАКОМ - М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В проекта се предвижда разработване на иновативен продукт Интегрирана Информационна Система за безстресово дистанционно наблюдение и контрол на пчелните семейства в екосистемата (ИИС).
Дейности: Наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Kомандировки в страната
Изработка на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Създаване или финализиране на опитен образец
Експертна помощ от лицензиран представител по индустриална собственост - юрист относно проучване на възможностите за заявка на европейски патент, а също и напатент извън ЕС
Разходи за възнаграждения
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации
Придобиване на дълготрайни нематериални активи
Изработка на брошура за Проекта с подробна информация за ИИС
Одит
Консумативи и материали за изработка на опитен образец
Придобиване на дълготрайни материални активи
Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга, включително за консултантски услуги, свързани с доставки на технологии и оборудване
Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и тяхното извършване за целите на разработване на иновативен продукт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 521 BGN
Общ бюджет: 406 934 BGN
БФП: 337 490 BGN
Общо изплатени средства: 337 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 337 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 337 490 BGN
337 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 286 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 286 867 BGN
286 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 50 624 BGN
50 624 BGN
Финансиране от бенефициента 71 713 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Успешно проведен и отчетен проект 0037
Индикатор 9 Разработена Интегрирана Информационна Система за безстресово дистанционно наблюдение и контрол на пчелните семейства в екосистемата
Индикатор 10 Разработен софтуер 0037
Индикатор 11 Проведени тръжни процедури 0037
Индикатор 12 Изготвено и подадено проектно предложение 0037


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз