Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0032-C0001
Номер на проект: Д01-399/ 11.10.2012
Наименование: Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се развият електронни форми на дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив, като предпоставка за равен достъп до образование и обучение, включително и на лица със специални образователни потребности, за въвеждане на системата за учене през целия живот и за по-успешна трудова и социална реализация на хората.
Дейности: Подготовка на дейност 1: "Подготовка за изпълнението на проекта"
Изпълнение на дейност 1: "Подготовка за изпълнението на проекта"
Подготовка на дейност 2: "Избор на изпълнители на проектните дейности"
Изпълнение на дейност 2: "Избор на изпълнители на проектните дейности"
Подготовка на дейност 3: "Изграждане на Център за дистанционно обучение и интегрирането му в структурата на Аграрен университет - Пловдив"
Изпълнение на дейност 3: "Изграждане на Център за дистанционно обучение и интегрирането му в структурата на Аграрен университет - Пловдив"
Подготовка на дейност 4: "Създаване на учебна документация за нуждите на дистанционното обучение в Аграрен университет – Пловдив"
Изпълнение на дейност 4: "Създаване на учебна документация за нуждите на дистанционното обучение в Аграрен университет – Пловдив"
Подготовка на дейност 5: "Разработване на учебни материали и ресурси"
Изпълнение на дейност 5: "Разработване на учебни материали и ресурси"
Подготовка на дейност 6: "Създаване на интернет базирана университетска система за дистанционно обучение (ИБУСДО)"
Изпълнение на дейност 6: "Създаване на интернет базирана университетска система за дистанционно обучение (ИБУСДО)"
Подготовка на дейност 7: "Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на Центъра за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност 7: "Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на Центъра за дистанционно обучение"
Подготовка на дейност 8: "Провеждане на пилотен модул за дистанционно обучение по ""Икономика"", част от магистърска специалност ""Агробизнас"" в Аграрен универитет – Пловдив"
Изпълнение на дейност 8: "Провеждане на пилотен модул за дистанционно обучение по ""Икономика"", част от магистърска специалност ""Агробизнас"" в Аграрен универитет – Пловдив"
Подготовка на дейност 9: "Дейности за информация и публичност"
Изпълнение на дейност 9: "Дейности за информация и публичност"
Подготовка на дейност 10: "Одит на проекта"
Изпълнение на дейност 10: "Одит на проекта."
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 610 090 BGN
Общ бюджет: 532 358 BGN
БФП: 532 358 BGN
Общо изплатени средства: 532 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 532 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 018 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 410 329 BGN
532 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 452 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 103 715 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 348 779 BGN
452 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 303 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 61 549 BGN
79 852 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз