Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0053-C0001
Номер на проект: Д01-389/ 10.10.2012
Наименование: ПЛАТФОРМА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО С ГАРАНЦИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЕФЕКТИВНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта e създаване на платформа за иновативни електронни форми за интерактивно обучение на основата на игрови подход с адаптивна оценка (персонализация) на нивото на обучаемия и провеждане на обучение със студенти от Факултета по Телекомуникации на Технически Университет – София.
Дейности: Д1.1 Провеждане на тръжни процедури Д1.1.1 Подготовка и откриване на процедура по договаряне - изпращане на покани за преговори на най-малко трима кандидати за определяне на клаузите по договора. Д1.1.2 Подготовка и изпращане на типова документация с описание на основните характеристики и функционални изисквания към необходимия хардуер, софтуер, консумативи и материали, обект на договаряне, съгласно български стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти, ако са приложими. Д1.1.3 Определяне на Комисия в състав най-малко трима членове с право на глас, с необходимата професионална квалификация и практически опит. Д1.1.4 Провеждане на процедурата и избор на оферта - най-ниска предложена цена и/или икономически най-изгодна оферта. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
Д1.2 Мониторинг и контрол на проекта Д1.2.1 Ръководство на цялостното реализиране, контрол, мониторинг и оценка на всички дейности по отделните направления на проекта. Д1.2.2 Подсигуряване на обвързаност на дейностите и резултатите по проекта с целите на Факултета по Телекомуникации. Д1.2.3 Съдействане в процеса на организиране на семинарите през 1-вия, 12-ия и 24-ия месец. Д1.2.4 Разработване на заключителен отчет за изпълнението на проекта. Д1.2.5 Поддържане на контакти на национално и местно равнище с обществеността, институциите, организациите и личностите, ангажирани с цялостната реализация на проекта.
Д1.3 Координиране дейностите по проекта Д1.3.1 Организиране и координиране на всички дейности по проекта, съобразени с работния процес. Д1.3.2 Проследяване процеса на своевременни плащания по всички дейности към преподаватели, експерти и доставчици на материали и услуги. Д1.3.3 Изготвяне на графици и междинни технически отчети. Д1.3.4 Осъществяване на текущ контрол на изпълнението на дейностите по проекта и подготвяне на месечни справки за напредъка. Д1.3.5 Изготвяне на анкети и контролиране процеса на анкетиране на обучаемите. Д1.3.6 Координиране и организиране на семинарите през 1-вия, 12-ия и 24-ия месец.
Д1.4 Счетоводство и финансов конрол Д1.4.1 Следене за осчетоводяването на всеки документ спрямо изискванията на проекта. Д1.4.2 Водене и съхраняване на цялата счетоводна документация. Д1.4.3 Предоставяне на цялата счетоводна документация при поискване за контрол и мониторинг. Д1.4.4 Изготвяне на финансовите отчети – междинни и финални.
Д1.5 Инсталиране на среда за електронно обучение, тестови процедури и приемане Д1.5.1 Инсталиране на операционна система и необходимите софтуерни приложения като Apache Server, MySQL Server, PHP скриптов език, FTP Server и др. Извършване на необходимите конфигурации. Д1.5.2 Инсталиране на средата за електронно обучение Moodle. Д1.5.3 Провеждане на тестови процедури. Д1.5.4 Приемане на системата.
Д1.6 Администриране и поддържане на персонализираната платформа за електронно обучение Д1.6.1 Осигуряване на наличност на системата 24/7. Д1.6.2 Конфигуриране и поддържане на защитна стена. Д1.6.3 Поддържане на ъпгрейди на системата. Д1.6.4 Наблюдение на логовете на сървърите и отсраняване на възникнали проблеми, свързани с работоспособността на системата от гледна точка на мрежова сигурност и наличност на сървърните приложения.
Д2.1 Разработване на платформа за персонализирано управление на електронното обучение Д2.1.1 Изготвяне на спецификация Д2.1.2 Разработване на платформа за персонализирано управление на електронното обучение
Д2.2 Имплементирането й в средата, тестови процедури и приемане Д2.2.1 Имплементиране на разработената платформа за персонализирано управление на електронното обучение в средата за електронно обучение Moodle. Д2.2.2 Извършване на тестови процедури. Д2.2.3 Приемане на средата.
Д2.3 Обучение на преподавателския и административния персонал за ползване на разработената платформа Д2.3.1 Обучение на преподавателския и административния персонал за работа със средата за електронно обучение Moodle. Д2.3.2 Обучение на преподавателския и административния персонал за работа с платформата за персонализирано управление на обучението.
Д3.1 Разработване на виртуална библиотека от знания по Телекомуникации и ИТ Д3.1.1 Изготвяне на спецификация Д3.1.2 Разработване на виртуална библиотека от знания по Телекомуникации и ИТ
Д3.2 Имплементирането й в средата, тестови процедури и приемане Д3.2.1 Имплементиране на разработената виртуална библиотека от знания по Телекомуникации и ИТ в средата за електронно обучение Moodle. Д3.2.2 Извършване на тестови процедури. Д3.2.3 Приемане на виртуална библиотека от знания.
Д3.3 Обучение на преподавателския състав за създаване на съдържание за виртуалната библиотека Д3.3.1 Обучение на преподавателския състав за създаване на тестове и проверка на знанията на обучаемите чрез средата за електронно обучение Moodle. Д3.3.2 Обучение на преподавателския състав за работа с виртуалната библиотека от знания - методи и средства за създаване на гранули от знания.
Д4.1 Обучение на преподавателския състав по Педагогика на електронното обучение Д4.1.1 Изготвяне на програма за обучение на преподавателския състав по Педагогика на електронното обучение Д4.1.2 Провеждане на обучението
Д4.2 Разработване на електронни модули за обучение по дисциплини от бакалавърския учебен план на ФТК Д4.2.1 Разработване на електронни модули на тема "СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПАСИВНИ КОМПОНЕНТИ" - летен семестър на I-ви курс Д4.2.2 Разработване на електронни модули на тема "ПРОГРАМИРАНЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ С MATLAB" - зимен семестър на II-ри курс Д4.2.3 Разработване на електронни модули на тема "РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦИФРОВИ ВЕРИГИ С ФИКСИРАНА ЗАПЕТАЯ" - летен семестър на II-ри курс Д4.2.4 Разработване на електронни модули на тема "ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ МРЕЖИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ" - зимен семестър на III-ти курс Д4.2.5 Разработване на електронни модули на тема "АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ СХЕМИ С ORCAD/PSPICE И ДРУГИ ПРОГРАМИ" - летен семестър на III-ти курс Д4.2.6 Разработване на електронни модули на тема "ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ - МЕТРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ" - зимен семестър на IV-ти курс Д4.2.7 Разработване на електронни модули на тема "ИНТРУЗИОННИ СИСТЕМИ" - летен семестър на IV-ти курс
Д4.3 Разработване на електронни модули за обучение по дисциплини от магистърския учебен план на ФТК Д4.3.1 Разработване на електронни модули на тема "НОВИ МЕТОДИ ЗА КОМПРЕСИЯ НА АУДИО, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕО И ПРЕДАВАНЕ В МОБИЛНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ" - зимен семестър на I-ви курс Д4.3.2 Разработване на електронни модули на тема "МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ В КОМУНИКАЦИИТЕ - ИНЖЕНЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ" - зимен семестър на I-ви курс Д4.3.3 Разработване на електронни модули на тема "ПРИЛОЖЕНИЕ НА 2D ЦИФРОВИ ФИЛТРИ" - зимен семестър на I-ви курс
Д4.4 Разработване на електронни курсове за обучение за допълнителна квалификация на студентите (и завършилите) на ФТК за нуждите на трите мобилни оператора Д4.4.1 Разработване на електронен курс със заглавие "ПРОТОКОЛИ И УПРАВЛЕНИЕ В МОБИЛНИ МРЕЖИ" Д4.4.2 Разработване на електронен курс със заглавие "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" Д4.4.3 Разработване на електронен курс със заглавие "БАЗИ ДАННИ"
Д5.1 Разработване на учебен план за дистанционно изравнително обучение по Телекомуникации за бакалаври, завършили други професионални направления Д5.1.1 Запознаване с добрите практики при създаването на учебен план за дистанционно обучение Д5.1.2 Дефиниране на целевата група и специфичните й потребности Д5.1.3 Анализиране на съществуващи учебни планове за дистанционно обучение по Телекомуникации в национален и световен мащаб Д5.1.4 Дефиниране на гносеологичната връзка между дисциплините, участващи в учебния план Д5.1.5 Специфициране на методите и средствата за контрол на обучаемите Д5.1.6 Предвиждане на времевите периоди за аудиторна заетост на обучаемите, спрямо законовите изисквания Д5.1.7 Създаване на учебния план
Д5.2 Приемане на разработения учебен план Д5.2.1 Приемане на учебния план от Факултетния Съвет на ФТК Д5.2.2 Одобряване на учебния план от Университетската Учебна Комисия Д5.2.3 Приемане на учебния план от Академичния Съвет на ТУ - София
Д5.3 Разработване на пилотна дисциплина за дистанционно обучение Д5.3.1 Разработване на учебна програма на пилотната дисциплина за дистанционно обучение с наименование "ОСНОВИ НА ПРЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ" Д5.3.2 Разработване на темите от учебната програма във вид на електронни модули, съдържащи обучаващи обекти, гранули от знания, заредени във виртуалната библиотека, виртуални симулатори. Д5.3.3 Разработване на средства за контрол на обучаваните, според спецификациите, създадени при разработването на учебния план за дистанционно обучение. Д5.3.4 Предвиждане на аудиторна заетост на обучаемите спрямо изискванията на учебния план за дистанционно обучение.
Д6.1 Провеждане на обучение със студенти в бакалавърска и магистърска степен на ФТК Д6.1.1 Запознаване на целевата група с новите средства и иновативни методи за обучение Д6.1.2 Проследяване на използването на осигурените ресурси за обучение Д6.1.3 Наблюдение и анализ на резултатите при изпълнението на обучаващи и изпитващи тестове от целева група
Д6.2* Провеждане на анкети със студентите. Анализ и оценка на резултатите от обучението Д6.2.1 Провеждане на анкети със студентите от бакалавърския учебен план на ФТК в края на зимния семестър. Д6.2.2 Анализ и оценка на резултатите. Д6.2.3 Провеждане на анкети със студентите от магистърския учебен план на ФТК в края на зимния семестър. Д6.2.4 Анализ и оценка на резултатите. Д6.2.5 Провеждане на анкети със студентите от бакалавърския учебен план на ФТК в края на летния семестър. Д6.2.6 Анализ и оценка на резултатите.
Д7.1 Създаване на WWW страница на проекта Д7.1.1 Изготвяне на спецификация Д7.1.2 Разработване на дизайн Д7.1.3 Разработване на сайта на проекта според изготвената спецификация Д7.1.4 Имплементиране на разработения дизайн в сайта на проекта Д7.1.5 Инсталиране на разработения сайт на сървъра Д7.1.6 Пускане на сайта в експлоатация Д7.1.7 Периодично актуализиране на информацията в сайта до края на проекта. За тази задача не се предвижда заплащане.
Д7.2* Изготвяне на брошури и плакати Д7.2.1 Изготвяне на брошури и плакати Д7.2.2 Изявления в пресата и интернет информационните портали Д7.2.3 Издаване на книга с подробно описание на дейностите и резултатите от проекта
Д7.3* Провеждане на семинар началото на проекта, в края на първата година и в края на проекта Д7.3.1 Определяне на 3-те екипа за наблюдение и вътрешен контрол. Д7.3.2 Анализ на критичните моменти в процеса на изпълнение на проекта и да се набележат мерки за избягването им. Д7.3.3 Публичност на проекта. Д7.3.4 Приемане на подробно разписани електронни модули - техните заглавия, точния брой на обучаващите обекти, броя на гранулите от знания за виртуалната библиотека, броя и наименованията на виртуалните симулатора. Д7.3.5 Междинен технически и финансов отчет. Д7.3.6 Отчет на дейностите по проекта. Д7.3.7 Публичност на проекта. Д7.3.8 Окончателен технически и финансов отчет. Д7.3.9 Анализ на постигнатите резултати, анализ и оценка на дейностите по проекта. Д7.3.10 Анализиране на създадения ефект върху целевите групи. Д7.3.11 Публичност на информацията и популяризиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
Алегро 2000
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 010 BGN
Общ бюджет: 192 740 BGN
БФП: 192 740 BGN
Общо изплатени средства: 192 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 000 BGN
2013 88 236 BGN
2014 65 162 BGN
2015 - 8 659 BGN
192 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 800 BGN
2013 75 001 BGN
2014 55 388 BGN
2015 - 7 360 BGN
163 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 200 BGN
2013 13 235 BGN
2014 9 774 BGN
2015 - 1 299 BGN
28 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз