Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0008-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-2
Наименование: Равни възможности, реализация, развитие
Бенефициент: Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създадат 7 на брой центъра за подкрепа на хора с увреждания, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, включени в проекта са следните: Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани Национални и регионални форуми и изложения; изготвяне на късометражен документален филм; Проучване за потребностите на хората с увреждания и извеждане на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост, както и извеждане на мерки за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво; Разработване на примерен модел за социално включване чрез трудова заетост; Провеждане на специализирани семинари за хора с увреждания; Предоставяне на алтернативни социални услуги на лица с увреждания и работодатели; предоставяне на специализирани социални услуги за медиация, професионална ориентация, консултиране, застъпничество, специализ
Дейности: Дейност 1 Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани Организиране и провеждане на три Национални срещи за установяване на областите на бъдещо сътрудничество с: Националното сдружение на общините в Р България като заинтересовани страна при провеждане на дейностите по запознаване на обществеността с възможностите и потребностите на хората с увреждания и развитие на алтернативна форма на заетост; Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) от страна на работодателите като заинтересовани страна при провеждане на дейностите по проекта за промяна на нагласи на работодателите по отношение наемането на работа на хора с увреждания и развитие на алтернативна форма на заетост; Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, от страна на пациентските организации, като заинтересовани страна при провеждане на дейностите по проекта за повишаване на информираността на обществото относно превенцията, последиците и възможностите за лечение на социално значими заболявания, особено по отношение на уязвимите групи за провеждане на: 1.1. Шест регионални форума в градовете София, Панагюрище, Сливен, Враца, Варна, Омуртаг, Свиленград за: запознаване на обществеността с възможностите и потребностите на хората с увреждания; промяна на нагласи на работодателите по отношение наемането на работа на хора с увреждания с възможност за индивидуално консултиране; превенция за лечение на социално значими заболявания. 1.2. Организиране и провеждане на национален Форум «Равни възможности за реализация и развитие» в гр.София с представители на работодателите, хората с увреждания, общините, обществеността, медиите. 1.3. Организиране и провеждане на Първо национално изложение на открито „Дни на равните възможности”, в центъра на гр.София. С това събитие се цели обхващането на три желани ефекта: от една страна популяризирането на резултатите от мерките за социално включване от НПО и специализираните предприятия; от втора страна, прякото участие на хора с увреждания в общественозначими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество и от трета страна, активизирането и развитието на доброволчески дух за подкрепа на хора с увреждания посредством разнообразни културни и занимателни дейности, изграждащи връзката между хората и солидарността, както и спомагащи за разчупване на ледовете на отчуждеността. Целите на тази дейност ще се реализират посредством : • Подбор на участници в изложението. Минимум 20 НПО работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция; минимум 20 специализирани предприятия (в които работят 100 лица с трайни увреждания), минимум 10 лица с увреждания, които ще представят занаяти и умения по време на изложението и ще участват в културните изяви. Участниците ще представят възможностите на хората с увреждания чрез рекламни материали – брошури, печатни издания, продукция на специализирани и социални предприятия на хора с увреждания; представяне на творби и организации на хора с увреждания; презентации за потребностите, заболяванията и начина на лекуване на хора с увреждания, установяване на равни възможности и съществуващи мерки за социално включване; снимков материал – фотоизложба; ателиета за представяне уменията на хората с увреждания чрез демонстрации на място; • Логистика на изложението. Наемане и изграждане на изложбени шатри – 7 бр. без подова конструкция и 8 бр. с подова конструкция за участниците при цена за три дни и охрана за периода на наемане, демонтаж на шатри; транспортиране на експонати за изложението; осъществяване обслужването на щандовете по време на изложението; изготвяне на подробна програма за мероприятията в рамките на 3-дневното изложение на открито „Дни на равните възможности”. Правото за ползване на изложбена площ се регламентира с договор. Услугата предоставена от подизпълнител - ще включва наем за изложбена площ; проектиране, изграждане и обзавеждане на щандовете на участниците, електрически връзки, инсталации и консумация на електроенергия. • Технологично оборудване за изложението. Наемане на 2 екранa с размери 375x282, звуково оборудване, мултимедиен проектор за прожектиране на филмите и части от събитието, наемане на 1 видео камера, свързана с екрана; изграждане на 1 платформа и свързване със звуковото оборудване за кратки изяви - танци/песни хора с увреждания. • Рекламна кампания и рекламни материали на изложението. Прессъобщения в медийното пространство и социалните мрежи; изготвянето на рекламен текст, дизайн и лого на изложението; разпечатване на 55 плаката (5 за центровете за подпомагане и 20 за територията на гр.София); изготвяне и включване в книжен и електронен каталог на всеки участник в „Дните на равните възможности”, по 1 книжен и 1 електронен каталог; надписи на всеки щанд и общо художествено оформление на шарите, както и обозначаване на Първото Национално изложение на открито „Дни на равните възможности” пред палатата и на централния вход на изложението; изготвяне на 15 сек. реклама и излъчване в телевизионна медия; аранжиране на експозиционните площи на участниците и реквизит за аранжиране. • Логистика на мероприятия с публична изява. Включващи танци, песни, фото изложби и късометражни филми от проведени конкурси от и за хора с увреждания; работилници/ателиета „Аз мога“ (грънчарство, изкуство, кулинарство, интелектуални игри други подобни, в които хората с увреждания са активни участници в съответното мероприятие, доброволци, които да показват/учат младежи на занаят и/или обратното. • Организиране и провеждане на конкурси: - за 5 късометражни филми на или с тема хора с увреждания, които да бъдат прожектирани по време на Дните. - организиране на фото-конкурс и провеждане на изложба на тема „Един живот-една история“ в рамките на изложението. Най-добрите 3 ще получат награди от специализирани предприятия и специални грамоти и ще бъдат публикувани в 6-те тематични бюлетини. • Лансиране на информационни апели за привличане на доброволци от гражданското общество и частния сектор, физически и юридически лица да се включат в различни социално-значими каузи за подкрепа на хората с увреждания. Тази поддейност ще се извърши посредством презентации по време на Дните на равните възможности, изготвени от екипа по проекта. • Транспорт на участниците в изложението от страната - представители на гражданското общество (НПО), специализирани и социални предприятия, анимиращи работилниците и участващи активно в мероприятието хора с увреждания (с подготвени танци, песни, игри, занаят). Организиран транспорт или индивидуален транспорт спрямо местоположението на участниците. Закупуването на работни материали за 5 работилници (от които в една ще бъдат демострирани уменията на деца с увреждания) - глина, бои, платна, четки, платове, материали за игри (шах, патенк, пр.) и др.; изработване на грамоти за конкурсите ще бъдат финансирани извън проекта, със собствени средства на Асоциацията и нейните членове. Предвид желанието за мащабност на събитието, очакваме държавните и местни институции, НПО и всички заинтересовани страни, занимаващи се с въпросите на хората с увреждания да имат възможност да подкрепят с присъствието си Националното изложение на открито „Дни на равните възможности”. 1.4. Изготвяне на един късометражен документален филм (до 1 час) за живота на ХУ, един специален късометражен филм за военноинвалидите (до 30 минути) и едно 5 минутно видео от Националното изложене на открито „Дни на равните възможности”. Целта е повишаване информираността на обществото относно възможностите на хората с увреждания, вкл. на военноинвалидите, както и да представи реални резултати за тяхното успешно интегриране в обществото. Допълнително посредством филма ще се цели активизиране на гражданското общество в самодейни инициативи и доброволчество. Филмът ще бъде с оворени права, за обществено ползване, неговото разпространяване ще бъде напълно безплатно и насърчавано.
Дейност 2 Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на центрове за подкрепа. 2.1. Наемане на персонал (екип) в новосъздадените 7 центрове - 7 „ментори” за предоставяне на консултации, специализирани обучения за социалния умения на хората с увреждания; 1 „оператор за обслужване на мобилно звено”; 1 „шофьор на специализиран транспорт” и 1 „асистент в специализираното мобилно звено” в Центъра за подкрепа в гр. София. Екипът на новосформираните Центрове ще консултира и подкрепи минимум 50 лица от целевата група за консултиране при реализиране на правото на труд на хората с увреждания и надграждане на алтернативната услуга «Бюро за посредничество и асистиране на хора с увреждания» . 2.2. Сключване на договори с експерти – 1 „лектор-психолог” за предоставяне на консултации и специализирани обучения за социалния умения на хората с увреждания и специализирани обучения за наставници и 1 „модератор/системен администратор” за цялата онлайн платформа за 7-те новосъздадени центрове. 2.3.Обучение на екипите на центровете за прилагане на индивидуален подход при работа с хора с увреждания и техните семейства. 2.4. Оборудване на новосъздадените Центрове за подкрепа на хора с увреждания. Предвижда се закупуването на оборудване в помощ на новоизградените центрове, които ще предоставят социалните услуги в 6-те района на планиране Така оборудвани Центровете ще имат възможност за по-голяма гъвкавост при предоставяне на социалните услуги. Всеки Център се нуждае да оборудва едно работно място и да осъществява др.спомагателни дейности, както следва: • закупуване на компютърна конфигурации – 7 бр.; • копирна машина – 7 бр.; • модулна система – офис композиция – 7 бр.; • екран на стойка; • климатици – 7; • работни материали и консумативи за целите на центровете. 2.5. Разработване на он-лайн информационна платформа на 7-те Центъра в единна интегрирана софтуерна среда
Дейност 3 Проучване за потребностите на хората с увреждания и извеждане на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост, както и извеждане на мерки за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво. 3.1.Изследване и анализ на потребностите на хората с увреждания, мерки за социално включване чрез заетост на местно и национално ниво. Провеждане на емперично социално изследване чрез качествени методи (дълбочинни интервюта – с работодатели, които са хора с увреждания и от друга страна с хора с увреждания в работоспособна възраст) за потребностите им. Вторичен анализ на данни от статистически и социални изследвания с цел проучване за потребностите на хората с увреждания и извеждане на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост, както и на мерки за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво. Въз основа на горните две изследвания и анализ, разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво. В т.ч. разработване на мерки на местно ниво и финансов ресурс в общинските планове за развитие и съответните стратегии за развитие на общините за осигуряване на заетост на ХУ от територията на съответната община. 3.2. Разработване на примерен модел (методология) за социално включване чрез трудова заетост.
Дейност 4 Активни мерки в подкрепа на социалната икономика Дейността включва следните поддейности: 4.1. Провеждане на 2 специализирани семинара по ключови компетенции «Придобиване на социални умения за само-помощ» и «Работа в смесени колективи в специализираните предприятия» на 80 заети лица в социалната икономика (специализирани предприятия) в градовете Кърджали и Троян. Двете двудневни обучения са с комбинирани модули от по 40 участника и всеки иимат следни характеристики: Модул: „Помощ за само-помощ” - мотивационен тренинг - мотивиране за отключване на вътрешния потенциал; възпитание, ориентирано към личността (висока и реалистична самооценка); възможности за нормално развитие и изява на човешките потенциали; възможност за развитие на самостоятелен, смислен и удовлетворяващ живот; възможност за изграждане на хармонични човешки отношения в общността; възможност за пълноценна професионална изява; отсъствие на трайно чувство на страдание, унижение или изолация; реализиране на социално значими роли в професията. Модул: „Умения за работа с хора с увреждания” - развитие на умения за справяне с конфликти; развитие на умения за справяне в ситуации в стрес и дисстрес; развитие на умения за справяне със загуба; развитие на умения за самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност; развитие на умения за овладяване на нови професионални роли; изграждане на хуманистични ценности (уважение, толерантност, сътрудничество, асертивност). Сформиране и командироване за период от 6 (2 х3) дни на обучителния екип – лектор-психолог и експерт «анализи». • Подготовка на материали за обученията: Тази под-дейност ще бъде изпълнена от психолог-лектора по проекта. Материалите по проекта ще включват подготовка на презентации, тяхното размножаване, разработване на казуси и ролеви игри, материали за самостоятелна работа и дискусии. Към материалите ще бъде приложен изходен въпросник за удовлетвореността на участниците. • Организация на обученията (логистика): наем зала и технологическо оборудване, кафе паузи, кетъринг за всяко от 2-те мероприятия в градовете Кърджали и Троян. • Осигуряване на транспорт на участниците: по маршрут София-Пирдоп-Пловдив-Кърджали и обратно и по маршрут София-Етрополе-Троян и обратно.Маршрутите са съобразени с местоположението на включените в обучението лица от целевите групи. 4.2. Провеждане на три-дневен обучителен семинар за 25 наставници (заети в специализираните предприятия) по „Професионална рехабилитация за въвеждане на хора с увреждания в трудовия процес“ в гр.Шумен: • Подготовка на материали за семинара: тази под-дейност ще бъде изпълнена от психолог-лектора по проекта. Материалите по проекта ще включват подготовка на презентации, тяхното размножаване, теми за дискусии. Към материалите ще бъде приложен изходен въпросник за удовлетвореността на участниците. • Логистиката на обучението: наем зала и технологическо оборудване, кафе паузи, кетъринг • Разработване на програми за посредниците при предоставяне на услугата: Всеки участник ще получи разработени за целите на обучението материали - обучителни материали, учебна програма, график за провеждане на обучението. • Осигуряване на транспорт на участниците: по маршрут София-Етрополе-Шумен и обратно. Маршрутът е съобразен с местоположението на включените в обучението лица от целевите групи.
Дейност 5 Предоставяне на алтернативни социални услуги от новосъздадените 7 Центъра за подкрепа за хора с увреждания в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград. Моделът от нов тип интегриран подход за предоставяне на алтернативни социални услуги ще изпълнява две основни функции към:  хората с увреждания - професионална ориентация и менторство, мотивационни консултации; консултиране за стартиране на социално предприемачество, собствен бизнес, управление на малка фирма, комуникационни и социални умения, социално законодателство, трудови и осигурителни права на хората с увреждания, психолохична помощ, психо-социална помощ, медиация на хора с увреждания; осигурен различен индивидуален подход при обслужването на хората с увреждания; специализирани мобилни услуги за реализиране на равните възможности, он-лайн консултиране и др.  за работодателите - мерки насочени към промяна нагласите на работодателите, консултиране и подкрепа при приспособяване и адаптиране на работните места и оборудването съобразно нуждите на лицата с увреждане, програми за стажуване – роля на бизнеса, разпространение на практиките на корпоративна социална отговорност и на етичното бизнес поведение, организиране на участието им при срещи за стимулиране на местни партньорства, он-лайн консултиране и др. дейности. 5.1. Функциониране и предоставяне на специализирани социални услуги за медиация, професионална ориентация, консултиране, застъпничество, специализирани мобилни услуги за реализиране на равните възможности, он-лайн консултиране, посредничество за реализиране на правото на труд на хората с увреждания. Изготвяне и осъществяване на индивидуален план за социално включване на хора с увреждания, основан на личния потенциал за социално участие и активност. 5.2. Създаване на мобилно звено за подкрепа на хора с увреждания в София. 5.3. Набиране на информация от новосъздадените центрове за създаване на общ Регистър.
Дейност 6 Визуализация и публичност на проекта Осигуряване на публичност, съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия: 6.1.Изготвяне, редактиране и издаване на информационна дипляна за целите и дейностите по проекта – разпространява се в 6-те планови региона в тираж 1000 бр. 6.2.Изготвяне, редактиране и издаване на тематични информационни бюлетини за реализиране на правото на труд на хора с увреждания – 6 броя в областта на липсата на архитектурна среда за упражняване на правото на труд на хора с увреждания; професионално обучение; специализирана медиация за хора с увреждания; форми на заетост; достъпна информационна и комуникационна среда и превенцията, последиците и възможностите за лечение на социално значими заболявания. 6.3.Изработване и отпечатване на 7 информационни стикери с наименованието на проекта и логото на програмата. 6.4.Изработване и отпечатване на 1 постер (тип «банер») с размери 80x180 6.5.Изготвяне и публикуване на 1 прессъобщение за целите и дейностите по проекта. 6.6.Подготовка и провеждане на 2 пресконференции - 1 за целите и дейностите по проекта и 1 пресконференция за резултатите по проекта.
Дейност 7 Управление на проекта Дейността включва стандартни дейности като: Сформиране и управление на екипа по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни, дейности по визуализация и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на асоциацията, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 4 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта. Допълнително като част от успешното управление на проекта се предвижда външен независим одит на изпълнението на проекта Одитът на изпълнението е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 547 BGN
Общ бюджет: 321 744 BGN
БФП: 321 744 BGN
Общо изплатени средства: 319 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 509 BGN
2013 167 347 BGN
2014 82 949 BGN
2015 0 BGN
319 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 083 BGN
2013 142 245 BGN
2014 70 506 BGN
2015 0 BGN
271 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 426 BGN
2013 25 102 BGN
2014 12 442 BGN
2015 0 BGN
47 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Нает персонал на трудов договор в центровете за подкрепа
Индикатор 6 Наети експерти за подкрепящи дейности към центровете и за разработване на проучване и анализ
Индикатор 7 Брой информационни дипляни
Индикатор 8 Брой тематични информационни бюлетини
Индикатор 9 Брой информационни стикери
Индикатор 10 Постер
Индикатор 11 Прессъобщение
Индикатор 12 Пресконференция - Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Индикатор 13 Изработен късометражен филм за хората с увреждания
Индикатор 14 Изработен късометражен филм за военноинвалиди
Индикатор 15 Изработен видео-клип от изложението
Индикатор 16 Споделени добри практики на НПО в областта на хората с увреждания на Дните на равните възможности
Индикатор 17 Проведено първо национално изложение на открито
Индикатор 18 Представени специализирани предприятия по време на изложението
Индикатор 19 Представени занаяти умения от хора с увреждания
Индикатор 20 Разработен на примерен модел за социално включване чрез трудова заетост
Индикатор 21 Създадено мобилно звено за подкрепа на хора с увреждания в София
Индикатор 22 Оборудвани центрове за подкрепа
Индикатор 23 Изработена он-лайн информационна платформа на 7-те Центъра в единна интегрирана софтуерна среда
Индикатор 24 Създаване на общ Регистър
Индикатор 25 Проведено анкетиране и изследване чрез качествени методи за потребностите на хората с увреждания
Индикатор 26 Разработен анализ на данни от статистически и социални изследвания с цел проучване за потребностите на хората с увреждания
Индикатор 27 Разработени мерки на местно и национално ниво
Индикатор 28 Заети лицаучастници в обучителни семинари по социални умения в два модула «Придобиване на социални умения за само- помощ” и „Работа в смесени колективи в специализираните предприятия» в социалната икономика (специализирани предприятия).
Индикатор 29 Заети лица участници в обучителен семинар за наставници
Индикатор 30 Обучени екипите от центровете за прилагане на индивидуален подход при работа с хора с увреждания и техните семейства
Индикатор 31 Участници в регионални форуми
Индикатор 32 Участници в национален форум
Индикатор 33 Консултирани лица от целевата група в рамките на центровете


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз