Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0008-C0001
Номер на проект: Д01-381/ 10.10.2012
Наименование: Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение
Бенефициент: Университет по хранителни технологии - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се развият електронни форми на дистанционно обучение в Университета по хранителни технологии - Пловдив, като предпоставка за повишаване на социализацията и трудовата реализация и да се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот на обучаващите се.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и организация на изпълнението на проекта С тази дейност се полага началото на проекта и ефективното й реализиране има важно значение за постигане на поставените цели, резултати и състояния. За осъществяването й ще бъдат предприети следните стъпки: 1. Структуриране на екип за управление на проекта – За управлението на проектното предложение ще бъде формиран нарочен екип, състоящ се от петима експерти: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник IT специалист. 2. Административна подготовка – Създаване на административна организация за изпълнение на проекта; мобилизиране на ресурси (финансови, човешки и материални); организиране на счетоводната отчетност; изготвянето на процедури на проследяване и мониторинг, правила за документооборот, правила за работа на екипа за управление на проекта и други. 3. Провеждане на първа работна среща на екип за управление на проекта – На нея ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, определени ролята, мястото и отговорностите на всеки един от тях. Като част от тази мярка предвиждаме: актуализация на графика за изпълнение на проектните дейности; уточняване на възможните рискове, които биха довели до забавяне изпълнението на проекта и набелязване на възможностите за тяхното преодоляване.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители на проектните дейности В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени тръжните досиета за избор на изпълнители на проектните дейности и ще бъдат проведени съответните процедури за възлагане на изпълнението им на външни изпълнители. Цялата документация ще бъде изготвена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗОП). Предвижда се дейността да бъда осъществена в следната последователност: 1.Избор на консултант за подготовка на тръжните досиета - Целта на тази мярка е да се избере консултант, който ще подготви необходимите тръжни досиета, относно провеждането на процедурите за избор на изпълнители на проектните дейности. 2.Подготовка на тръжните досиета от избраният консултант – Документацията ще бъде в пълно съответствие със изискванията на ЗОП, параметрите на настоящото проектно предложение и изискванията на Възложителя. 3.Съгласуване и одобрение на тръжната документация от Управляващият орган на ОПРЧР – Тази процедура ще бъде осъществена в отговор на изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г. 4.Провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на следните проектни дейности на външни изпълнители: - 1: Консултантска услуга за изготвяне на тръжни досиета по проекта - 2: Създаване на учебни материали и ресурси за дистанционно обучение - Разработване на критерии за съдържанието на учебните материали и Разработване на вътрешни стандарти за тестване, контрол и оценяване на знания. - 3: Разработване на електронни учебни помагала, създаване на електронни хранилища и обучение на преподаватели, административен и технически персонал . - 4: Доставка на оборудване и софтуер за нуждите на дистанционното обучение. - 5: Одит на проекта. - 6: Информираност и публичност на проекта. - 7: Доставка на канцеларски материали и материали за провеждане на пилотно дистанционно обучение за три специалности в Университета по хранителни технологии - Пловдив в Дейност 7. Процедурите за избор на изпълнители ще се осъществят съгласно:1)изискванията на националното законодателство за разходване на публични средства; 2)оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР; и 3) и при спазване на критериите за най-добра цена, гаранции за качество на доставките и време за изпълнение.
Дейност 3: Разработване на учебна документация, необходима за провеждане на дистанционно обучение Дистанционната форма на обучение ще се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението в университета. Броят на дисциплините, които ще бъдат включени в проекта за дистанционно обучение са 14. В обхвата на тази дейност ще бъде създадена необходимата учебна документация за всяка специалност, която ще обхваща: • квалификационни характеристики по степени; • учебен план, включително адаптиране на учебните планове към курсовете за дистанционно обучение; • учебни програми на изучаваните дисциплини; • ежегоден график на учебния процес; • списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението; • справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси; • списък на техническите и комуникационните средства; • система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури; • система за контрол на качеството на обучението. В рамките на дейността ще бъде разработен и Правилник на Университета по хранителни технологии - Пловдив. за организация на дистанционното обучение.
Дейност 4: Създаване на учебни материали и ресурси за дистанционно обучение. В тази дейност ще бъдат разработени учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по 27 дисциплини в Университета по хранителни технологии - Пловдив. Подготовката им ще бъде съобразена с методиката, която съответства на спецификата на конкретната специалност. Тази дейност ще бъде осъществена в следната последователност: 1.Разработване на критерии за съдържанието на учебните материали - Тези критерии ще представляват документирано съгласие което ще съдържа в себе си технически спецификации или други ясни и точни критерии, предназначени да задават правила, указания или дефиниции на различни характеристики, както и да гарантират, че обучителните материали напълно отговарят на своето предназначение. Критериите за учебните материали ще дават отговор на въпросите: как да се описва и създава; как да се пакетира и използва; как да се проследява; в какъв обем; задължителни елементи и реквизити и др. 2.Разработване на съдържание на учебни материали от преподавателския състав на Университета по хранителни технологии - Пловдив - Научно-преподавателският състав на университета ще разработи лекционна литература, материали за упражнения, задачи, тестове и други помагала, свързани с учебния процес за предвидените за дистанционна форма специалности и изучавани предмети. Тези материали ще бъдат подготвени под формата на хартиени и електронни документи. 3.Разработване на електронни учебни помагала - Учебни материали ще бъдат преработени в техни електронни варианти в съответните специализирани формати, както и подготвени мултимедийни и интерактивни учебни материали. Тази мярка ще бъде възложена за изпълнение на специализирана фирма. 4.Разработване на вътрешни стандарти за тестване, контрол и оценяване на знания - Предвижда се разработката на вътрешни стандарти, чрез които ще се проверява количеството на усвоените знания, степента на формираност на уменията и равнището на придобитите компетенции. В рамките на мярката ще бъдат идентифицирани фармите и методите за проверка и вида, в който трябва да бъдат представени резултатите от проверката. 5.Създаване на електронни хранилища в системата за , където да бъдат включени разработените материали и електронни ресурси. Те ще се използват както от студентите, така и от преподавателите в университета.
Дейност 5: Техническо и експертно обезпечаване на провеждането на дистанционно обучение в Университета по хранителни технологии - Пловдив В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени всички мерки за привеждане на необходимото ресурсно обезпечаване за провеждане на дистанционно обучение в университета, а именно: 1. Доставка на оборудване – В рамките на тази мярка ще бъде доставено необходимото техническо оборудване. Предвижда се във всяка зона да бъдат оформени работни станции. За безпроблемното осъществяване на дистанционното обучение ще бъдат придобити два сървара, ups за сърварите, клиентси компютри, дисков масив, суич и сърварни лицензи. 2. Сформиране на екип дистанционно обучение – В отговор на чл.7 на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища ще бъде сформиран екип, който ще организира и провежда тази образователна форма. Екипът ще включва научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".
Дейност 6: Обучение на преподаватели, административен и технически персонал Ще бъде проведено обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за провеждане на дистанционно обучение. Чрез него всички заинтересовани страни ще бъдат запознати и обучени да прилагат електронните форми на дистанционно обучение в университета, в зависимост от техните роли и нужди. Предвижда се провеждането на обучение на: - административния и техническия персонал за поддръжка и експлоатация на електронните форми за дистанционно обучение - 7 души. - преподавателския състав за въвеждане на създадените учебни материали в електронното хранилище и за управление на материалите - 24 души. Обучението ще се проведе във вид на семинари, като последователност от лекции и практически упражнения при използване на следните техники: - Презентация - ще се представят концептуално възможностите на функциите на дистанционното обучение; - Демонстрация - ще се проиграят типични сценарии, като се демонстрират всички стъпки от даден бизнес процес с данни, подготвени за целите на обучението; - Самостоятелни упражнения - потребителите ще имат възможност самостоятелно са се запознаят с възможностите на отделните модули и начина за работа с приложенията. За целта ще бъдат разработени съвкупност от задачи, които гарантират покриване на възможностите на разработените модули и процеси. - Обобщения - в края на всеки учебен ден ще се прави обобщение на ключовите знания, необходими за прилагане на електронните форми за дистанционно обучение; - Въпроси и отговори - възможност за отговори на всички възникнали въпроси по време на обучението. Обучението ще се провежда на български език, интерактивно и с предварително разработени учебни материали, които ще бъдат предоставени на всеки обучаван.
Дейност 7. Провеждане на пилотно дистанционно обучение за три специалности в Университета по хранителни технологии - Пловдив. В рамките на тази дейност ще се проведе обучение на 50 студенти по 5 дисциплини от 3 специалности чрез електронни форми на дистанционно обучение. Преди началото на обучението ще се проведе встъпителен курс за студентите от УХТ Пловдив, които ще се обучават по специалностите "Туризъм" (ОКС "Магистър"), "Технология на месото и млякото" (ОКС "Бакалавър") и "Топлотехника" (ОКС "Магистър") от трите различни факултета на университета. По време на курса ще се разясни методиката на дистанционното обучение и стъпките при неговото провеждане; ще се покаже нагледно и на практика как ще преминава обучението на студентите и ще наблегне на всички важни аспекти на това обучение. Ще се представят възможностите и ресурсите на дистанционното обучение, инструментите за работа с различните системи за управление, начините за достъп до ресурсите и учебните материали в електронните хранилища. Ще се осигурят максимално добри условия за самоподготовка при ефективно използване на ресурсите на система за дистанционно обучение. Студентите ще получат: писмени варианти на пособията и материалите; документи и графици за всяка дисциплина, която ще се преподава дистанционно; всички инструкции за учебния процес на хартиен и електронен носител. След демонстрационния курс ще се проведе същинското обучение на 50 студента в дистанционна форма за специалностите: • "Туризъм" (ОКС "Магистър"): курсове: "Създаване на нов продукт в храненето и туризма", "Управление на качеството в храненето и туризма", "Електронен пазар", "Информационна техника и технологии" - 30 студента. • "Технология на месото и млякото" (ОКС "Бакалавър"): курс "Информационна техника и технологии"- 10 студента. • "Топлотехника" (ОКС "Магистър"): курс "Моделиране на топло и масообменни процеси"- 10 студента. Обучението по специалностите, преподавани чрез електронни форми ще притежава всички необходими атрибути на конвенциалното обучение - лекции, упражнения, консултации, курсови работи, изпити. Предварително ще бъде обявена новата форма на обучение - броя на студентите, които ще се обучават по нея, график на семестриалните занятия и групите от студенти, датите и часовете на провеждане. На базата на пилотното обучение ще се разработят методични указания за подготовка и провеждане на семестриални занятия на специалностите, провеждани дистанционно.
Дейност 8. Информираност и публичност на проекта. В обхвата на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за представяне на настоящия проект, неговата същност, цели и очаквани резултати, както и за осигуряване на публичност и информиране на обществеността, относно финансовия принос на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси” за неговата реализацията. Тези мерки ще се прилагат съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. и Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. Дейностите за визуализация и популяризиране на проекта включват: • Провеждане на две пресконференции - Първата пресконференция ще се проведе при стартирането на проекта. На нея ще бъде представен проекта, неговите цели и очаквани резултати, финансиращата програма и екипа за управление. На събитието ще присъстват представители на различни местни и регионални медии. След изпълнението на проектните дейности ще бъде организирана заключителна пресконференция, на която да бъдат оповестени крайните резултати и ефекти за студентите и преподавателите на Университета по хранителни технологии - Пловдив. • Доставка и монтаж на временна информационна табела – Ще бъде поставена на мястото на изпълнение на проектните дейности. Ще информира обществеността за проекта, полученото финансиране и финансиращата организация, като ще присъстват съответните задължителни реквизити и символика. • Доставка и монтаж на постоянна информационна табела- Ще бъде поставена на мястото на временната информационна табела шест месеца след приключването на проектните дейности и ще остане като постоянна визуализационна мярка. На нея ще присъстват задължителните атрибути- име на проекта, лого и наименование на финансиращата програма и схемата, по която е бил реализиран проекта. • Поставяне на стикери с логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на закупеното с помощна на финансиращата програма оборудване, необходимо за внедряване на дистанционното обучение. • Регулярни публикации на интернет страницата на Университета по хранителни технологии - Пловдив за напредъка на проекта.
Дейност 9. Одит на проекта В рамките на тази дейност ще се извърши задължителна независима външна оценка на допустимостта и правилността на направените разходи по проекта. За тази цел ще бъде сключен договор със сертифициран одитор, който ще проведе удостоверяването на направените разходи и тяхната законосъобразност и коректност съгласно Закона за независимия финансов одит. Като резултат ще бъде изготвен одитен доклад на базата на осъществени взаимосвързани процедури, определени от Международния одиторски стандарт. По този начин ще се изрази независимо експертно мнение относно достоверността на финансовите отчети и доклади, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на настоящия проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КАВАНГАРД - ЕООД
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 515 771 BGN
Общ бюджет: 466 780 BGN
БФП: 466 780 BGN
Общо изплатени средства: 466 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 466 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 103 154 BGN
2013 0 BGN
2014 345 878 BGN
2015 17 748 BGN
466 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 396 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 681 BGN
2013 0 BGN
2014 293 996 BGN
2015 15 086 BGN
396 763 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 473 BGN
2013 0 BGN
2014 51 882 BGN
2015 2 662 BGN
70 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 Брой преподаватели, обучени за преподаване в дистанционна форма на обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз