Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0152-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "BIOAGE Изграждане на паралелни изчисления с приложение в медицината"
Бенефициент: "БИНЕТИКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът BioAGE си поставя за цел създаването на програмируем информационно-изчислителен грид, който да осигури възможности за проектиране и създаване на алгоритми за търсене в неструктурирана информация, както и за обработка на медицински диагностични изображения в разпределена среда.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 – Управление и отчитане на проекта Сформиране на екип възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на един експерт, нает на основен трудов договор и на пълен работен ден (8 работни часа), отговорен за икономическите дейности на предприятието, управлението и отчитането на проекта, позиционирането на бъдещия иновативен продукт, процес или услуга на пазара, намирането на потенциални инвеститори за внедряването на продукта 2. Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал 3. Командировки в страната и чужбина
Дейност 2 - Провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори
Дейност 3 - Изследователска и развойна дейност: Етап 1: Стартиране – 1). Създаване на харта на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност - Изследователска и развойна дейност: Етап 2: Планиране- 1). Дефиниране на заданието 2). Изработка на график за изпълнение 3). Изработка на план за контрол на качеството 4). Изработка на план за управление
Дейност - Изследователска и развойна дейност: Етап 3: Изпълнение и контрол- 1) Производство на софтуерната инфраструктура на BioAGE; 2) Производство на хардуерната инфраструктура на BioAGE 3) Проверка и контрол на заданието и графика на проекта ДМА
Дейност 6: Популяризиране на иновативния продукт.
Дейност 5:Изготвяне на финансово-икономически анализ
Дейност 8: Визуализация на проекта
Дейност 7: Провеждане на демонстрационни презентации 1. Наем на зала за един ден (150-200 седящи места) 2. Наем ва оборудване
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 10: Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия)
Дейност 3 – Изследователска и развойна дейност: Етап 4 Приключване
Дейност 4: Заявка за запазване на европейска търговска марка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Гудуил Консултинг" ЕООД
Радослав Георгиев Дикански
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 485 BGN
Общ бюджет: 307 544 BGN
БФП: 276 789 BGN
Общо изплатени средства: 276 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 618 BGN
2014 76 376 BGN
2015 59 796 BGN
276 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 526 BGN
2014 64 919 BGN
2015 50 826 BGN
235 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 093 BGN
2014 11 456 BGN
2015 8 969 BGN
41 518 BGN
Финансиране от бенефициента 30 832 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 9 Проведени процедури за избор на доставчици на ДМА
Индикатор 10 Сключени договори с доставчици на ДМА
Индикатор 11 Инвестиции в ДМА: Мобилни работни станции
Индикатор 12 Изработена указателна табела
Индикатор 13 Публикуване на статии
Индикатор 14 Изработени стикери
Индикатор 15 Предаден одиторски доклад
Индикатор 16 Създаден прототип на платформа за паралелни изчисления
Индикатор 17 Изготвен финансово-икономически анализ
Индикатор 18 Участие в 2 демонстрационни срещи
Индикатор 19 Участие в 1 международна конференция и 1 национална конференция
Индикатор 20 Заявка за запазване на европейска търговска марка
Индикатор 21 Изработена интернет страница
Индикатор 22 Брошури,,
Индикатор 23 Папки,,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз