Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0055-C0001
Номер на проект: Д01-394/ 11.10.2012
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА "ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е създаването и изграждането на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА.
Дейности: Дейност 8 Ръководство, организация и администриране на проекта.
Дейност 2 Създаване на софтуерна структура за поддържане на електронно съдържание, комуникационни канали и провеждане на дистанционно обучение.
Дейност 1 Организационно и инфраструктурно изграждане на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/
Дейност 7 Информационни дейности по проекта и публикуване на резултатите.
Дейност 4 Разработване на електронни учебни модули за дистанционно обучение и необходимите за тях електронни и мултимедийни помагала.
Дейност 3 Подготовка и обучение на преподавателския, административния и техническия екип, ангажиран в дейностите по проекта.
Дейност 6 Провеждане на дистанционно обучение на целевите групи.
Дейност 5 Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение /специализации, преквалификации, магистратури/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 673 054 BGN
Общ бюджет: 622 829 BGN
БФП: 622 829 BGN
Общо изплатени средства: 622 829 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 622 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 134 611 BGN
2013 0 BGN
2014 266 665 BGN
2015 221 553 BGN
622 829 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 529 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 114 419 BGN
2013 0 BGN
2014 226 665 BGN
2015 188 320 BGN
529 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 192 BGN
2013 0 BGN
2014 40 000 BGN
2015 33 233 BGN
93 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз