Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0051-C0001
Номер на проект: Д01-2999/ 01.02.2013
Наименование: РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО
Бенефициент: Технически университет - Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е развитие, внедряване и устойчивост на дистанционно обучение с използване на съвременни виртуални технологии, съобразно съвременните тенденции в учебния процес за динамичност, достъпност и ефективност, като се отчита опита и специфичните особености за ТУ – Габрово.
Дейности: Дейност 12: Разработване на три учебни програми за дистанционно обучение за ОКС „Магистър“
Дейност 15: Разпространяване на съобщения в печата, информационни материали и пресконференции за обществеността, информиране за целите и програмата на проекта
Дейност 11: Модернизиране на Център за електронно обучение в ТУ – Габрово, осигуряване с необходимо оборудване и експерти за администриране на виртуални учебни платформи; Създаване на нова структура в съответствие с целите и дейности на проекта и уст
Дейност 6: Създаване на виртуална библиотека за електронни учебни компоненти в ТУ-Габрово, създаване на информационна връзка между виртуални учебни платформи и Университетска информационна система
Дейност 10: Организация и провеждане на дистанционно обучение за: 10.1. Изравнително обучение на студенти в първи курс; 10.2. Повишаване на квалификацията на студенти и преподаватели.
Дейност 14: Отчети по мониторинга на проекта за ръководителя от отговорниците по дейности
Дейност 8: Разработване и утвърждаване на изисквания/редактори за учебни материали
Дейност 16: Четиримесечни междинни отчети за контролните органи и договарящия орган и искане за междинни плащания
Дейност 3: Разработване на подробни времеви графици по дейности и обявяване на график на тръжната процедура за закупуване на компютърно оборудване и офис техника
Дейност 13: Разработване на електронни модули в сътрудничество с водещи фирми от различни сектори на икономиката и провеждане на курсове
Дейност 17: Отчет пред Договарящия орган и предаване на всички документи и счетоводни отчети за финансово приключване на работата и превеждане на средствата по бюджета за Водещата организация
Дейност 7: Адаптиране на „Система за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав“ на ТУ-Габрово за управление и контрол на качеството на дистанционното обучение
Дейност 2: Подготовка и сключване на индивидуални договори
Дейност 4: Разработване на методика за мониторинг и контрол на проекта и възлагане на изпълнението и на членовете от екипа за управление
Дейност 9: Разработване на електронни учебни материали по утвърдени изисквания 9.1. За изравнително обучение на студенти в първи курс; 9.2. За повишаване квалификацията на преподаватели и студенти; 9.3. Електронни модули по дисциплини в учебни планове на специалности.
Дейност 1: Формиране на нучно-изследователски екипи с водещи експерти, организация, управление и методическо ръководство на проекта
Дейност 5: Провеждане на курсове за необходима квалификация на преподаватели и технически състав от външни експерти
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
ТЕРАБАЙТ
Випимекс ООД
"Елмазова" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 520 312 BGN
Общ бюджет: 476 484 BGN
БФП: 476 484 BGN
Общо изплатени средства: 476 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 104 062 BGN
2013 228 985 BGN
2014 83 193 BGN
2015 60 243 BGN
476 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 405 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 88 453 BGN
2013 194 638 BGN
2014 70 714 BGN
2015 51 207 BGN
405 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 609 BGN
2013 34 348 BGN
2014 12 479 BGN
2015 9 036 BGN
71 473 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 бр. студенти, преминали дистанционно езиково обучение
Индикатор 4 бр. студенти, преминали дистанционно обучение по курсове с фирми
Индикатор 5 брой преподаватели, подготвени за реализация на дейностите в проекта
Индикатор 6 брой проведени курсове за обучение на преподаватели
Индикатор 7 брой електронни модули за изравнително дистанционно обучение на студенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз