Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общи цели: - Развитие на иновативна система за учене през целия живот, стимулираща непрекъснатото усъвършенстване на професионалните умения на специалистите по икономика и стопанско управление; - Засилване на социалното включване чрез разширяване на условията за равен достъп до висше образование на лица, живеещи извън академичните градове и със затруднена мобилност; - Издигане качеството на човешкия капитал чрез предоставяне на възможности за преквалификация в програми, прилагащи модели за индивидуално планиране на гъвкави учебни пътеки; - Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез обновени учебни планове, включващи дистанционно електронно обучение и отговарящи на потребностите на пазара на труда.
Дейности: Дейност 4 Технологично осигуряване на дейностите по създаване, съхранение, контрол на достъпа и разпределението на електроннно учебно съдържание.
Дейност 10 Провеждане на електронно дистанционно обучение чрез включване на 1200 студенти от Стопанския факултет на СУ в различни електронни курсове/модули
Дейност 5 Квалафикация на технически и административен персонал, ангажиран с дейности по създаване на електронно учебно съдържание и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 2 Административно осигуряване на приложението на електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 8 Създаване на електронно учебно съдържание
Дейност 9 Създаване на нови учебни продукти, ориентирани към по-тясна връзка с бизнеса и изискванията на пазара на труда.
Дейност 3 Методическо и информационнно осигуряване на порцеса по създаване на електронно учебно съдържание и неговото приложение в дистанционното електронно обучение.
Дейност 6 Изграждане на тестови център за провеждане на електронни тестове и изпити.
Дейност 7 Разработка и представяне на 10 електронни услуги, осигуряващи и подпомагащи предоставянето на електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 1 Организация и управление на дейностите по проекта.
Дейност 11 Информиране и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 622 263 BGN
Общ бюджет: 608 144 BGN
БФП: 608 144 BGN
Общо изплатени средства: 608 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 608 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 453 BGN
2013 31 873 BGN
2014 340 947 BGN
2015 110 872 BGN
608 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 516 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 785 BGN
2013 27 092 BGN
2014 289 805 BGN
2015 94 241 BGN
516 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 668 BGN
2013 4 781 BGN
2014 51 142 BGN
2015 16 631 BGN
91 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз