Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0004-C0001
Номер на проект: ДОПТ-16/05.10.2012 г.; ДОПТ-37/19.12.2014 г.;
Наименование: „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Целта на проектът е да бъдат извършени всички задачи и елементи на пред-проектната подготовка, с цел навременно и ефективно изпълнение на проекта „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе” (ИМТ Русе).
Дейности: 6. Извършване на дейности по набавяне на съгласувателни документи при подготовката на проекта
5. Извършване на дейности по информация и публичност
2. Изготвяне на ДОВОС ( при необходимост)
1.Предпроектни проучвания, разработване на идеен проект и ПУП, подготовка на отчуждителни процедури
3.Археологически проучвания
4. Изготвяне на ФК за потвърждаване на субсидия за изграждане на ИМТ Русе
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 195 300 BGN
Общ бюджет: 5 034 360 BGN
БФП: 4 195 300 BGN
Общо изплатени средства: 2 512 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 195 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 512 285 BGN
2 512 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 566 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 135 443 BGN
2 135 443 BGN
В т.ч. Национално финансиране 629 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 376 843 BGN
376 843 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изпълнена техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе
Индикатор 2 1. Фаза 1 Предпроектни проучвания, разработване на идеен проект и пуп, подготовка на отчуждителни процедури
Индикатор 3 1.1 Извършени проучвания, анализи и основните заключения от тях, относно необходимостта от изграждане на терминал в района на град Русе. Предложения и препоръки за възможни месторазположения на ИМТ.
Индикатор 4 1.2. Разработени алтернативни решения за строителство на терминала. Изготвен финансово-икономически анализ (АРП); Получено становище от МОСВ с инструкции за последващи действия относно ОВОС.
Индикатор 5 1.3. Избран вариант на Идеен проект. Изготвена тръжна документация за ОВОС в съответствие с изискванията на МОСВ.
Индикатор 6 1.4. Изготвена Стратегия за изграждане и функциониране на ИМТ в Русе в сътрудничество с други държавни предприятия и/или публично-частно партньорство (ПЧП).
Индикатор 7 1.5. Изготвен План - график за реализация на проекта, Технически задания и Технически спецификации.за всички предстоящи дейности свързани с реализацията на строителство на терминала и представяне на Заключителен доклад по проекта.
Индикатор 8 1.6. Документи за влязъл в сила ПУП-ПРЗ и ПП
Индикатор 9 1.7. Изготвена документация за терените влизащи в границите на ПУП, подлежащи на отчуждаване.
Индикатор 10 2. Фаза 2 Изготвен ДОВОС, при изискване от МОСВ
Индикатор 11 3. Фаза 3 Археологически проучвания
Индикатор 12 4.1. Изготвен научен доклад за теренно проучване – издирване на археологически обекти за опазване на културното наследство в обхвата на изграждане на ИМТ Русе.
Индикатор 13 5. Извършване на дейности по информация и публичност
Индикатор 14 5.1. Организирани и проведени публични събития – пресконференции в началото и края на проект в района на изграждане на проекта и официална церемония „рязане на лента” (представяне на идейния проект)
Индикатор 15 5.2. Медийно отразяване в средствата за масово осведомяване, вкл. Интернет - сключване на договори за медийно отразяване на проект с регионално и национално издание.
Индикатор 16 5.3. Изработени печатни рекламни материали – брошури, папки и други
Индикатор 17 5.4. Изработени информационни ролбанери
Индикатор 18 6. Фаза 6 Извършване на дейности по набавяне на съгласувателни документи
Индикатор 19 6.1. Изпълнени дейности и разходи по набавяне на съгласувателни документи от ДП НКЖИ по дейностите за подготовка на проекта и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз