Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0022-C0001
Номер на проект: 12-11-21
Наименование: Повишаване ефективността на общинска администрация Минерални бани
Бенефициент: Община Минерални бани
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 23.10.2012
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Минерални бани
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на общинска администрация Минерални бани и усъвършенстване организацията на работа.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчитане на проекта;
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители;
Дейност 3: Извършване на функционален анализ на общинска администрация Минерални бани;
Дейност 4: Изготвяне на стратегия за организационно развитие на общинската администрация и привеждане на вътрешните правила в съответствие с направените при функционалния анализ препоръки;
Дейност 5: Провеждане на информационна кампания;
Дейност 6: Дейности за информиране и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мега Принт ЕООД
"Ф.И.С. Консулт"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 991 BGN
Общ бюджет: 58 969 BGN
БФП: 58 969 BGN
Общо изплатени средства: 58 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 198 BGN
2013 2 243 BGN
2014 40 528 BGN
2015 0 BGN
58 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 769 BGN
2013 1 907 BGN
2014 34 448 BGN
2015 0 BGN
50 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 430 BGN
2013 337 BGN
2014 6 079 BGN
2015 0 BGN
8 845 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1 :- 1 бр. утвърден план график;
Индикатор 2 Дейност 1 :- 4 бр. сключени договора с членовете на екипа;
Индикатор 3 Дейност 1 :- 11 бр. проведени срещи с екипа;
Индикатор 4 Дейност 1 :- 11 бр. месечни доклади;
Индикатор 5 Дейност 1 :- 3 бр. изготвени тримесечни технически доклади и финансови отчети ;
Индикатор 6 Дейност 1 :- 1 брой окончателен доклад.
Индикатор 7 Дейност 2:-1 бр. разработена тръжна документация;
Индикатор 8 Дейност 2:-1 бр. проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
Индикатор 9 Дейност 2:-2 бр. директни възлагания;
Индикатор 10 Дейност 2:-3 бр. избрани изпълнители;
Индикатор 11 Дейност 2:-3 бр. подписани договори.
Индикатор 12 Дейност 3 :-1 бр. доклад за проведен функционален анализ;
Индикатор 13 Дейност 3 :-1.бр. времеви график ;
Индикатор 14 Дейност 3 :-1 бр. план за действие;
Индикатор 15 Дейност 3 :-1 бр.презентация пред администрацията.
Индикатор 16 Дейност 4 :- 1 бр. стратегия за организационно развитие на общината;
Индикатор 17 Дейност 4 :-1 бр. проведено обучение;
Индикатор 18 Дейност 4 :- 90 бр. изработени процедурни наръчници за прилагане на вътрешните правила и процедури в управлението и организацията.
Индикатор 19 Дейност 5 :-1 бр. информационен ден;
Индикатор 20 Дейност 5 :-500 бр. календари.
Индикатор 21 Дейност 6:- 2 бр. проведени пресконференции;
Индикатор 22 Дейност 6:- 400 бр. общо отпечатани брошури за началото на проекта и за края на проекта;
Индикатор 23 Дейност 6:- 1 бр. банер;
Индикатор 24 Дейност 6:- 4 бр. публикации в пресата в местната преса и сайта на общината.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз