Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0060-C0001
Номер на проект: 12-11-54
Наименование: По-добро управление в община Банско
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 23.10.2012
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на управление в община Банско
Дейности: Дейност 1 - Изготвяне на функционален анализ на общинската администрация В съответствие с Единната методология за изготвяне на функционален анализ, външен консултант в координация с общината ще изготви функционален анализ на общинската администрация (вкл. второстепенни звена), в т.ч.: • Под-дейност 1.1 - Планиране и подготовка на функционалния анализ (етап 1 от Единната методология) – ще се уточни акцента на анализа, ще се изготви времеви график и осигури комуникация със заинтересованите страни. • Под-дейност 1.2 - Провеждане на функционалния анализ (етап 2 от Единната методология) – ще бъде извършен анализ на текущото състояние и ще бъдат идентифицирани областите за подобрение. • Под-дейност 1.3 - Приключване (етап 3 от Единната методология) – ще бъдат приоритизирани областите и ще бъдат изготвени предложения за подобрение, както и план за действие. Ще бъде изготвен доклад, който ще бъде обсъден с общинската администрация преди неговото окончателно представяне.
Дейност 2 - Създаване на механизъм за наблюдение и публичност на изпълнението След представяне на функционалния анализ от страна на консултанта, екип от 3 експерти от общинската администрация ще разпишат и предложат на ръководството на общината механизъм, по който да бъде извършено наблюдение и анализ на изпълнението на препоръките, както осигуряване на публичност на постигнатите резултати. Механизмът ще бъде обсъден в рамките на общинската администрация и накрая утвърден от кмета на общината.
Дейност 3 – Публично представяне на резултатите от функционалния анализ След изготвяне на окончателния доклад от извършения функционален анализ, ще бъде проведена еднодневна кръгла маса с участието на служители на администрацията, гражданите и бизнеса (общо 25 участници), пред които да бъдат представени резултатите от анализа и обсъдени последващите дейности, които ще доведат до по-добро местно управление. Програмата на събитието ще включва като минимум представяне на: • Методите, използвани при извършване на функционалния анализ; • Резултатите от анализа; • Плана за действие; • Мерките за последваща комуникация със заинтересованите страни; • Дискусия.
Дейност 4 – Изпълнение на мерки за оптимизиране структурата на общинската администрация Въз основа на предложенията, изготвени в резултат от извършването на функционалния анализ, ще бъдат изпълнени следни под-дейности: • Под-дейност 4.1. – Изготвяне на проект за промяна на Устройствения правилник на община Банско - 2 експерти от общинската администрация и 1 външен експерт ще изготвят проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на общината, който ще бъде обсъден с ръководството на общинската администрация и представители на Общинския съвет. След финализиране на проекта за изменение и допълнение на Устройствения правилник, той ще бъде внесен за разглеждане и приемане от страна на Общинския съвет. • Под-дейност 4.2. – Изготвяне на предложение за реорганизиране на работните помещения в общинските сгради – 3 служители на общинската администрация, на базата на предложената нова административна структура, ще изготвят предложение за реорганизиране на работните помещения в общинските сгради.
Дейност 5 - Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация Банско и провеждане на специализирани обучения Под-дейност 5.1. - Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация Банско На база на предложената нова административна структура, ще бъде възложено на външен консултант да разработи вътрешни процедури (наръчник) за работа на общинската администрация, които да включват: • Общи правила за работа в администрацията • Процедури за работа на отделните административни звена (напр. процедури за стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението, одобряване и извършване на разходи и др.) • Контролни листи за проследяване и проверка на изпълнението на съответните дейности, в т.ч. различни нива на контрол. Наръчникът ще бъде обсъден със служителите на общината и след неговото финализиране ще бъде утвърден от кмета на общината. Под-дейност 5.2. - Провеждане на специализирани обучения на служителите от общинската администрация На база изготвения Наръчник за работа на общинска администрация Банско, ще бъде изготвена и съгласувана с общинската администрация програма за специализирани обучения на нейните служители. Ще бъдат проведени минимум 5 еднодневни модулни обучения за ръководния и експертен състав на общинската администрация съобразно функциите на съответните административни звена за общо 25 общински служители.
Дейност 6 – Анализ на изпълнението на препоръките След изпълнението на дейности от 1 до 5 на проекта, ще бъде сформирана работна група от 3 общински служители, които на база утвърдения механизъм за наблюдение и публичност на изпълнението, ще извършат анализ на постигнатите резултати, ще дадат оценка на изпълнението на плана за действие и ще набележат последващи мерки, ако такива са необходими. Резултатите от работата на екипа ще бъдат обсъдени с ръководството на общината и ще бъде изготвен доклад.
Дейност 7 - Мерки за информация и публичност Под-дейност 7.1. – Пресконференция за стартирането на проекта Предвижда се организирането и провеждането на пресконференция за стартирането на проекта, на която ще бъдат поканени 25 представители на заинтересованите страни (общински служители, гражданите и бизнеса) и журналисти. На пресконференцията ще бъдат разяснени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Под-дейност 7.2. – Публикуване на информация за изпълнението на проекта на Интернет-сайта на общината По време на изпълнението на проекта периодично ще бъде публикувана актуална информация за напредъка, постигнатите към момента резултати и предстоящите дейности. Под-дейност 7.3. – Изготвяне и разпространение на брошури Ще бъдат изготвени и разпространени 500 брошури, които ще съдържат основната информация за проекта – цели, изпълнени дейности, постигнати резултати, както и 100 флаш памети с логото но ОПАК и ЕС и наименованието на проекта. Под-дейност 7.4. – Заключителен еднодневен семинар При приключване изпълнението на проекта, ще бъде организиран еднодневен семинар, на който ще бъдат поканени 25 представители на заинтересованите страни (общински служители, гражданите и бизнеса) и журналисти. На семинара ще бъде направен преглед на изпълнението на проекта и постигнатото, ще бъдат оповестени резултатите от анализа на изпълнението на препоръките.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПроАктив Тийм ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 510 BGN
Общ бюджет: 67 004 BGN
БФП: 67 004 BGN
Общо изплатени средства: 67 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 902 BGN
2014 51 102 BGN
2015 0 BGN
67 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 517 BGN
2014 43 437 BGN
2015 0 BGN
56 954 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 385 BGN
2014 7 665 BGN
2015 0 BGN
10 051 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Брой разработени (други) анализи
Индикатор 4 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 5 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 6 Брой разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 7 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 8 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 9 По Дейност 1 - Функционален анализ на общинска администрация Банско
Индикатор 10 По Дейност 3 - Проведена кръгла маса за публично представяне на резултатите от функционалния анализ с 25 участници
Индикатор 11 По Дейност 3 - Създадени предпоставки за по-добро местно управление
Индикатор 12 По Дейност 2 - Въведен механизъм за наблюдение и публичност на изпълнението
Индикатор 13 По Дейност 4 - Разработено предложение за промяна на Устройствения правилник на община Банско
Индикатор 14 По Дейност 4 - Изготвено предложение за реорганизиране на работните помещения в общинските сгради
Индикатор 15 По Дейност 5 - Изготвен Наръчник за работа на ОА Банско
Индикатор 16 По Дейност 5 - Обучени общински служители
Индикатор 17 По Дейност 5 - Проведени еднодневни модулни обучения
Индикатор 18 По Дейност 5 - Повишен капацитет на общинските служители
Индикатор 19 По Дейност 6 - Изготвен аналитичен доклад за изпълнението на препоръките от функционалния анализ
Индикатор 20 По Дейност 7 - Проведена пресконференция по проектното предложение
Индикатор 21 По Дейност 7 - Отпечатани брошури по проектното предложение
Индикатор 22 По Дейност 7 - Изготвени флаш-памети
Индикатор 23 По Дейност 7 - Интернет-публикации на страницата на общината
Индикатор 24 По дейност 7 - Проведен заключителен семинар по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз