Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0011-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-3
Наименование: От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух
Бенефициент: Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създадат 2 центъра за подкрепа на хора с увреждания в гр. София и в гр. Пловдив, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, които ще се осъществяват в центровете са следните: Предоставяне на консултантски услуги за кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на хора с увреден слух, Предоставяне на консултации на семейства на хора с увреден слух за социална интеграция и равнопоставено участие в обществения живот, Предоставяне на консултации за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение, както и подпомагане на обучителния процес във ВУЗ в страната, Партньорство с работодатели, администрация и НПО, Организиране на информационна кампания за промяна на нагласите спрямо дефицитите на хора с увреден слух и други.
Дейности: 1.Създаване на център за подкрепа на хора с увреден слух Основната цел на екипа на АРДУС при създаването на Центровете за подкрепа е да изгради и припознае в обществото социално пространство, което е адаптирано за нуждите на хора с увреден слух и което максимално ясно и достъпно подкрепя тяхната интеграция и реализация Центровете за подкрепа на хора с увреден слух ще функционират като обосовени регионални звена на АРДУС, работещи директно с местната общност и предоставящи адаптирана и актуална информация за възможностите, които се предоставят на бенефициентите и техните семейства. Те ще децентрализират услугите, предлагани от АРДУС като за целта ще се позиционират на места, където има голямо струпване на хора с увреден слух – гр. София, където се намират двете най-големи клиники по слухопротезиране и имплантиране в страната и гр. Пловдив, където се намира едно от най-големите интернатни училища за младежи с увреден слух и се явява притегателен център за семействата в региона. Центровете ще играят ролята на информационни бюра, ще консултират и насочват ползвателите към подходящи специалисти, служби и програми, ще служат за връзка с местни работодатели и неправителствени организации. Центровете ще предоставят достъпна, интегрирана и адаптирана информационна среда, подпоматаща социалната интеграция на хората с увреден слух. Всеки център ще създава работни места – ръководител и експерт „Информационно обслужване”, както и ще приема стажанти и доброволци, желаещи да помагат на крайните бенефициенти. За нуждите на Центровете следва да се извършат следните проектни дейности: -Наемане на помещение за 15 месеца; -Оборудване на новосъздадения център включително офис обзавеждане, оборудване, презентационна техника; -Наемане на персонал за осъществяване на дейностите; -Осигуряване на средства за хонорари и осигуровки за сметка на работодател за екипа на Центровете;
2. Предоставяне на консултантски услуги за социална интеграция, кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на хора с увреден слух; За да се постигне реална социална интеграция на хората с увреден слух, те трябва да имат равностоен достъп до различни социални, медицински и образователни услуги, достъпни за гражданите в страната. Поради естеството на своето увреждане, глухите хора срещат затруднения, боравейки с абстрактни понятия, специализирана терминология и докуентация. Ето защо е необходимо да се адаптира наличната информация, което в настоящия проект планираме да организираме посредством: -консултации за кариерно развитие и ориентиране; -консултации за медицинска диагностика и трудоустрояване с цел избиране на най-подходящата трудова заетост; -консултиране за продължаващо образование във ВУЗ; -обучение за придобиване на т.нар. „меки умения” и ключови компетенции за по-добра реализация на пазара на труда, включително информация как да се представим на интервю за работа, как да подготвим своята автобиография и придружаващи документи; -осигуряване на жестомимичен преводач, който да придружава хора с увреден слух при посещения в звена на централната администрация и местните власти; За нуждите на дейност 2, в рамките на проекта ще се наемат външни експерти на хонорар, които да изпълняват ролята на мобилни консултанти. С тази функция планираме да привлечем: -2 експерти, които да посещават кабинетите за слухопротезиране и имплантиране в двете най-големи болнични заведения в страната – ВМА и УМБАЛ-ИСУЛ и предоставят информация, съвети и консултации на хора с увреден слух и техните семейства за възможностите за социално подпомагане, рехабилитация и диагностициране. -2 експерти, които да подпомагат интеграция на студенти с увреден слух като подпомагат техния обучителен процес и ги консултират за различни административни процедури, свързани с изпити, следване, участие в изследвания, работни ателието и др. -2 жестомимични преводача, които при необходимост да придружават бенефициентите и да улесняват работата им с местните власти, учебни заведения и работодатели; -1 консултант по кариерно ориентиране за всеки от двата града, който да посещава масовите училища с интегрирани глухи ученици и специализираните такива и да организира сесии за кариерно ориентиране и избор на подходяща стажантска програма. Неговата задача ще включва и идентифициането на подходящи работодатели, които да се включат в проекта приемайки на стаж хора с увреден слух. И не на последно място този експерт ще бъде наличен да оказва помощ в първите седмици на ново работно място, когато хората с увреден слух имат нужда от най-голяма подкрепа за ориентиране и интеграция на работното място. С цел да се подкрепи работата на мобилните консултанти в посока на придобиване на конкретни практически умения, екипът на проекта следва да избере образователна фирма, която да разработи семинари за хора с увреден слух в сферата на т. нар. „меки умения” и ключови компетенции. В тази връзка в проекта следва да се планират средства за логистично обезпечаване на тези обучения, за материали и лектори. В рамките на проекта се планират по 2 тридневни семинара във всеки от градовете на тема „меки умения“ с 25 участника, както и организирането на курсове за придобиване на ключови компетенции спрямо нуждите на представителите на целевата група на място.
3. Партньорство с работодатели, администрация и НПО За да постигне предварително поставените цели, настоящият проект трябва да обхване и представители на местната администрация и бизнес от позицията на работодател. Тази дейност ще се поделя между екипа на проекта и експертите на новосъздадените Центрове за подкрепа, които ще имат за задача: 1. да установят постоянен близък контакт с Бюрата по труда за изграждане на връзка на междуинституционално ниво и улесняване на достъп до информация за подходящите работни места за хора с увреден слух; 2. да установят постоянен близък контакт с различни НПО на работодателите и браншови организации с цел партньорство на междуинституционално ниво; 3. организиране на кръгли маси и разяснителни срещи с тези организации и техните членове за запознаване с предимствата и облекченията за бизнеса при наемане на хора с увреждания; 4. да разясняват на спецификата на увреждането и подходящи видове работа, които могат да се извършват от хората с увреден слух, в зависимост и от степента на техния слухов дефицит;
4.Провеждане на информационни кампании Акцент върху възможностите на хората с увреждания Равни на пазара на труда
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 933 BGN
Общ бюджет: 196 206 BGN
БФП: 196 206 BGN
Общо изплатени средства: 195 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 143 BGN
2014 94 125 BGN
2015 0 BGN
195 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 972 BGN
2014 80 006 BGN
2015 0 BGN
165 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 171 BGN
2014 14 119 BGN
2015 0 BGN
29 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Брой организирани обучения за придобиване на „меки умения“
Индикатор 6 Брой включени ВУЗ в програма за консултиране на студенти с увреден слух
Индикатор 7 Брой ангажирани представители на работодателски организации, МСП
Индикатор 8 Брой обучени хора с увреден слух на „меки умения“
Индикатор 9 Брой хора с увреден сулх с подобрени ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз