Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0007-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-8
Наименование: Съпричастност към хората с невромускулни заболявания
Бенефициент: Българска асоциация за невромускулни заболявания
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създадат 3 нови центъра за подкрепа на хора с увреждания в градовете – Видин, Нова Загора, Благоевград и ще се разшири дейността на 1 вече съществуващ център в гр. София., за които ще се наеме необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, включени в проекта са следните: Предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване в съответствие с индивидуалните потребности на хората с невромускулни заболявания, разширяване на възможностите за намиране на работа; създаване на информационен портал, ориентиран към нуждите на хората с невромускулни заболявания; повишаване на обществената информираност за потребностите и капацитета на хората с невромускулни заболявания и възможностите за работодателите за тяхното включване посредством информационни събития.
Дейности: Дейност 6: Информираност и публичност Дейността включва популяризиране на дейностите по проекта чрез:пресконференции – 2 бр. на национално ниво, организирани чрез PR агенция (1 при стариране и 1 при приключването му) и 6 бр. на регионално ниво, организирани от БАНМЗ и съответните новосъздадени центрове (3 при откриване на регионалните центрове и 3 при приключване на проекта);  публикации в местната пресата-6бр.(по 2 за новосъздаден център); поставяне на информационни табела, разпределени в центрове-Благоевград, Видин и Нова Загора –3бр.; изработване на банер– 4 бр.; поставяне на стикери върху закупените по проекта- 100бр.;  изготвяне на рекламни материали – химикалки 2000-бр., папки с копче – 2000 бр. и работни листа 10000 листа; покани – 600 бр.; пликове формат 110х220DL – 1000 бр.,  баджове – 600 бр.;  информация на интернет страница на БАНМЗ.
Дейност 3: Създаване на нови ЦПХУНМЗ и разширяване на дейността на Център-София До сега дейността на БАНМЗ извън гр. София се извършва посредством личен контакт (посещение на място от страна на Председателя на Асоциацията или пристигане в гр. София на болните и техните семейства, въпреки регионалните представители), което затруднява много комуникацията и оперативната работа във връзка с решаване на проблеми от различен характер, свързани с регионални и местни власти и институции. Налице е необходимост от нарастване на обема и многообразието на подкрепящи дейности от страна на БАНМЗ. В тази връзка се предвижда създаване на центрове в гр. Благоевград, гр. Видин и гр. Нова Загора и разширяване на дейността на центъра в гр. София чрез създаване на информационен портал, ориентиран към нуждите на хората с НМЗ с възможност за включване на информация от разкритите центрове и от останалите регионални представители на БАНМЗ. Предвижда се в новосъздадените центрове да се предоставят интегрирани услуги за активно социално включване в съответствие с индивидуалните потребности на ХНМЗТС, което ще спомогне оперативно, на място, да се намират ефективни решения на проблемите, в т.ч. разширяване на възможностите за намиране на работа. Освен това ЦПХУНМЗ ще извършват целенасочена работа за обществена информираност и промяна в нагласите на средата към ХНМЗТС. Те ще бъдат ситуирани в подходящи, наети помещения, с достъпност за хората с НМЗ. Спецификата на заболяванията, социалната изолация, в която са поставени хората с НМЗ, на фона на възможностите, които предоставят съвременните технологии за обмяна на информация и комуникация, позволяват разработката на виртуален инструмент за социална интеграция – информационна интернет страница. Структурата й включва рубриките: за нас (описание общо за идеята на сайта); новини – последни новини, където ще се публикува от БАНМЗ и от регионалните й центрове; информация (всякаква полезна информация, организиран на две нива); контакти и форма за пращане на запитвания или за установяване на контакт с хората зад сайта; форум (инсталиране на форум модул), връзки (препращане към сайтове, полезни за целевата група) и възможност за търсене в информацията на сайта. Интернет страницата, разработена чрез проекта ще бъде мощно средство според съвременните норми за разпространение на информацията и ще позволи на над 60% от населението (според статистическите данни на България за ползвателите на интернет услуги), да получава пряка информация, касаеща превенцията, начините на лечението на заболяването и успешната социална интеграция на хората с НМЗ. В резултат това се очаква да се повиши информираността на обществеността. Тази дейност ще доведе допълнително и до усъвършенстване на организацията на дейността на БАНМЗ и оптимизация на нейните разходи за комуникация и координация, което ще позволи при приключване на проекта центровете да продължат да функционират. В проекта се предвижда закупуване на компютърно оборудване с периферия с лицензиран офисен софтуер и офисно обзавеждане за офисите на 3-те центъра, като за всеки офис ще се закупят по 1 бр. стационарен компютър и 1 бр. преносими компютри, позволяващ мобилност.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури С цел осигуряване на пълна прозрачност при избор на доставчици ще бъде използван метода на конкурентния подбор, съгласно изискванията на ЗОП за осъществяването на дейностите по проекта за избор на доставчици на компютърно оборудване с периферия със съответния лицензиран софтуер и офисно обзавеждане за 3-те ЦПХУНМЗ; изработване на интернет страница и видеоклип, ориентирани към нуждите ХНМЗТС; PR агенция за националната встъпителна и заключителна пресконференции, бизнес консултант за консултации по предприемачество и представяне пред работодател, изработване на информационни материали и материали за публичност и извършване на финансов одит. Подготовката на тръжните документи включва подготовката на необходимите документи съгласно нормативните изисквания.
Дейност 5: Създаване на модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво С цел постигане на устойчивост след приключване на проекта се предвижда по време на неговото изпълнение да се създадат модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво между всички заинтересовани страни в процеса на интеграция на хората с НМЗ. В тази връзка се предвижда провеждане на информационни кампании под формата на кръгли маси, използвайки подхода “work shop. Ще бъдат проведени по 2 кръгли маси от всеки един новосъздаден център в градовете Гоце Делчев, Самоков, Плевен, Враца, Пловдив и Кърджали. Общ бр. на участниците – около 100 човека. Целта на тези информационни кампании е съвместно да се очертаят възможности за успешна личностна и професионална реализация на хората с НМЗ.
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта По проекта се предвижда извършване на независим финансов одит с цел осигуряване на прозрачност в изразходването на публични средства и спазване на финансовата дисциплина.
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Провеждане на съвещание на проектния екип и подписване на договори с неговите членове: ръководител, координатор, счетоводител и експерт – тръжни процедури. Разпределение на задълженията по реализацията на проекта, определяне на механизмите на вътрешен контрол и ангажиментите към външния контрол от страна на ДО. Посредством изпълнението на настоящата дейност се осигурява управление и навременното изпълнение на проекта, спазвайки принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.
Дейност 4: Организиране на информационни кампании Понастоящем единствените форми на подкрепа към ХУ, в т.ч. и на тези с НМЗ са пасивни (социални услуги и социални помощи). Проблемите за активното им включване са комплексни: от една страна, неинформирано общество и институции за потребностите и капацитета на ХНМЗТС и в тази връзка липса на реални, ефективни политики на местните власти, от друга – по отношение на работодателите е налице непознаване на възможностите за преференциите за наемане на хора с НМЗ и наличния потенциал у всеки един човек със специални потребности, от трета страна – самите хора с НМЗ, които още от детска възраст попадат в недружелюбна за тях среда, което води до тяхното масово самоизключване от активен живот, което допълнително натоварва и техните семейства. Необходимо е да се фокусира обществото, институциите, местните власти, бизнеса и ХУ и техните семейства за преодоляване на изградените стериотипи във взаимните отношения. За тази цел се предвижда да се организират по 3 вида информационни кампании /ИК/ за всеки един от центровете, които да обхванат различните участници. На първата ще бъдат представени презентации от Председателя на БАНМЗ за дейноста на Асоциацията, външни консултанти по неврология, ерготерапия и въпросите, свързани с възможностите за преференции за работодателите. Продължителност 1 ден. Втората ИК ще бъде за ХНМЗТС във връзка с начини за повишаване на работоспособността им с цел продължаване на активния им трудов живот. По време на тази ИК от външните консултанти ще се представят методи и техники, свързани с ежедневната рехабилитация, грижа у дома и ерготерапията. Продължителност 1 ден. Третата ИК ще се отнася за ХНМЗТС, като ще присъстват и около 10 представители на работодатели След приключване на ИК, при интерес от страна на участници в целевата група ще може да се получават безплатни бизнес консултации в рамките на продължителността на проекта чрез интернет страницата. Продължителност 1 ден. По време на информационните кампании ще бъдат
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 939 BGN
Общ бюджет: 156 801 BGN
БФП: 156 801 BGN
Общо изплатени средства: 155 125 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 756 BGN
2014 101 369 BGN
2015 0 BGN
155 125 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 692 BGN
2014 86 164 BGN
2015 0 BGN
131 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 063 BGN
2014 15 205 BGN
2015 0 BGN
23 269 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз