Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0005-C0001
Номер на проект: 0104-ЦКЗ-3.2
Наименование: „Документален фонд на оперативните програми”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 03.10.2012
Начална дата: 18.10.2012
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС
Дейности: Дейност 1 Предварително проучване и подготовка за създаване на фонда. Дейност 1 на практика прави възможно реализирането по ефикасен, икономичен и качествен начин реализирането на Дейност 2 на проекта. Тя включва провеждането на проучвание, анализ и подготовката на различните видове документи (проучване на обема документация, поджежащ на архивиране, приоритизирането на документите, приоритизирането на дигитализацията им, изготвяне на техническо задание и документация за възлагане по реда на ЗОП) и ще дефинира както точния обхват на услугата, така и обемът на документацията, който ще бъде архивиран в рамките на бюджета на Дейност 2 на проектното предложение. Обосновка: По всяка оперативна програма се съхраняват разнообразни по вид и обем на документацията - в част от администрациите се съхраняват, както оригинали, така и копия на дадени документи. Поради честите промени в правилата се променя и обемът на изискуемата и съхранявана от звената документация. Всичко това налага да бъде извършен подробен анализ, чрез който да бъде определен вида и обема на документите, които да бъдат част от архивния фонд. Анализът ще вземе предвид и ограничения финансов ресурс на бенефициента и ще даде препоръки как той да бъде изразходван в съответствие с принципите на ефективност, ефикасност и икономичност. Тази дейност е основна предпоставка за изпълнението на дейност 2 от проекта.
Дейност 2: Създаване и поддържане на груповия архивен фонд В изпълнение на Дейност 2 ще бъде избран външен изпълнител, който ще осигури комплексна услуга, вклщчваща: 1. Осигуряване на помещение за физическо съхранение на документите, което да отговаря на изискванията, заложени в действащите нормативни актове и добри практики (в това число поддържане на определено ниво на влажност, запрашаване, температура, периодична деинсектизация и дератизиране и.т.н.) 2. Изготвяне на правила и наръчници за функционирането на груповия архивен фонд -; 3. Изготвяне на осем Междуинституционални споразумения за изграждането, използването и поддържането на груповия архивен фонд между Министъра по управление на средствата от ЕС и всеки един от Управляващ орган (без ОПТП), Сертифициращия орган и Одитиращия орган. 4. Обучение на служителите на УО/МЗ и ОО/НФ за работа със създадения групов архивен фонд 5. Подготовка на документите за архивиране (всички предархивни подготвителни действия) 6. Пренасяне на документите от администрациите на УО/МЗ и ОО/НФ до груповия архивен фонд 7. Осигуряване на периодичен достъп до предадените документи както за нуждите на УО/МЗ и ОО/НФ, така и за нуждите на проверки и одити 8. Дигитализация на част или всички документи 9. Дигитализация на описите и разработването, внеряването и поддръжката на специализиран софтуер, който да позволява поддържането на топографски указател, електронни инвентарни описи, класификационна схема и номенклатура и др., както и търсенето на определено. Обосновка: Изпълнението на настоящата дейност е основната предпоставка за постигането целите на проекта. Чрез нея ще бъдат предоставени основните резултати очаквани от изпълненито на проекта.
Дейност 3: Управление и изпълнение на проекта Тази дейност включва цялостното управление и изпълнение на проекта - от работата с избрания изпълнител, координация с институциите, които ще използват архива. Тук се включва също така поддържането на счетоводна отчетност по проекта, извършването на плащания и дейностите по точитане разходите по проекта пред Управляващия орган на ОПТП. Поради високата натовареност на служителите на бенефициента и големия обем на дейности по проекта за координатор изпълнението на проекта ще бъде определено външно за администрацията лице. За изпълнението на тези дейности ще бъдат сключени граждански договори с определени членове на екипа за изпълнение на проекта съгласно изискванията на ПМС №330 от 2011 г. Големият обем на работа по проекта ще натовари необосновано бюджета на бенефициента с допълнителни разходи за: консумативи, срещи и командировки, възнаграждения, които са пряко свързани с изпълнението на проекта. Обосновка: Тази дейност е необходима за точното и навременно изпълнение на заложените дейности и навременното отчитане на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 500 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 300 000 BGN
2013 23 800 BGN
2014 - 920 000 BGN
2015 - 403 800 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 105 000 BGN
2013 20 230 BGN
2014 - 782 000 BGN
2015 - 343 230 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 000 BGN
2013 3 570 BGN
2014 - 138 000 BGN
2015 - 60 570 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвено проучване за създаване на архивен фонд
Индикатор 2 (Д) Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 3 Обучение за служители на УО/ОО/СО/ЦКЗ за работа с архивния фонд
Индикатор 4 (Д) Разработена и внедрена Информационна система за управление на Документалния фонд на оперативните програми
Индикатор 5 (Д) Брой дигитализирани документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз