Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0013-C0001
Номер на проект: 12-11-13
Наименование: Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 19.10.2012
Дата на приключване: 19.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на общинска администрация Казанлък посредством подобряване на организационното развитие и оптимизиране на работните процеси.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация
Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация Казанлък
Дейност 4: Провеждане на информационна кампания за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ
Дейност 5: Разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие
Дейност 6: Предложения за промени в нормативни документи на общината
Дейности 7: Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 556 BGN
Общ бюджет: 67 869 BGN
БФП: 67 869 BGN
Общо изплатени средства: 67 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 511 BGN
2013 12 609 BGN
2014 35 749 BGN
2015 0 BGN
67 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 585 BGN
2013 10 717 BGN
2014 30 387 BGN
2015 0 BGN
57 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 927 BGN
2013 1 891 BGN
2014 5 362 BGN
2015 0 BGN
10 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1. - Проведени работни срещи на екипа – 12. бр.
Индикатор 2 Дейност 1. - Изготвен план за действие – 1 бр.
Индикатор 3 Дейност 1. - Отчети за изпълнението – 3 бр.
Индикатор 4 Дейност 2: - брой тръжни документации – 2 бр.
Индикатор 5 Дейност 2: - брой проведени процедури – 2 бр.
Индикатор 6 Дейност 2: - брой подписани договори – 2 бр.
Индикатор 7 Дейност 3: - Брой извършени и внедрени функционални анализи – 1 бр.
Индикатор 8 Дейност 3: - Брой препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията – 1 бр.
Индикатор 9 Дейност 3: - Брой препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията – 1 бр.
Индикатор 10 Дейност 3: - Брой препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността – 1 бр.
Индикатор 11 Дейност 4: - Брой проведени кръгли маси – 1 бр.
Индикатор 12 Дейност 4: - Брой участници в кръгла маса – 40 бр
Индикатор 13 Дейност 5: - брой разработени и въведени стратегии за организационно развитие – 1 бр.
Индикатор 14 Дейност 6: - Актуализиран устройствения правилник на общината – 1 бр.
Индикатор 15 Дейност 6: - Актуализиран правилник за работа и взаимодействие на структурните звена на общинска администрация Казанлък – 1 бр.
Индикатор 16 Дейност 6: Актуализирани вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Казанлък – 1 бр.
Индикатор 17 Дейност 6: Актуализирана наредба за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет – 1 бр.
Индикатор 18 Дейност 6: Актуализирано длъжностно разписание – 1 бр.
Индикатор 19 Дейност 7: - Брой проведени пресконференции – 2 бр.
Индикатор 20 Дейност 7: - Брой разработени и разпространени информационни брошури – 500 бр.
Индикатор 21 Дейност 7: - Брой разработени и разпространени рекламни дипляни – 250 бр.
Индикатор 22 Дейност 7: - Брой публикации – 6 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз