Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0050-C0001
Номер на проект: Д01-339/04.10.2012
Наименование: Програма "Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда : от дизайн до иновации"
Бенефициент: И-т по обща и неорганична химия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване на следващо поколение специалисти в стратегически важна за икономиката на страната област – съвременни материали за опазване на околната среда.
Дейности: 1. Управление на проекта Административно, техническо и финансово управление на програмата.
2. Специализирани курсове. Надграждане на познанията върху дизайн, моделиране, охарактеризиране и приложение на съвременните материали.
3. Практически курсове върху използване на съвременна апаратура. Изграждане и разширяване на практическите умения за работа със съвременни научни апаратури.
4. Иновации и приложни умения в областта на материалите за опазване на околната среда. Интегриране на участниците от целевата група в научните и бизнес среди, включително ново създаващите се технологични паркове
5. Развиване на презентационни умения и мобилност. Придобиване на умения за представяне на научни резултати.
1.1 Стартираща среща.
1.2 Междинни срещи. Дейност с периодичен характер.
1.3 Заключителна среща и конференция.
1.4 Административно и финансово ръководство на проекта.
1.5 Популяризиране на проекта. Дейност с периодичен характер.
1.6 Закупуване на офис техника. Дейност с периодичен характер.
1.7 Одит.
1.8 Подготовка, анализиране и обобщаване на дейността по модула. Дейност с периодичен характер.
2.1 Встъпителен лекционен курс.
2.2 Лекционен курс.
2.3 Лекции на изтъкнати учени от Европа. Дейност с периодичен характер.
2.4 Подготовка, анализиране и обобщаване на дейността по модула. Дейност с периодичен арактер.
3.1 Достъп до апаратура.
3.2 Достъп до бази данни.
3.3 Консултации с експерти по проекта.
3.4 Обучение "Специализиран софтуер".
3.5 Подготовка, анализиране и обобщаване на дейността по модула. Дейност с периодичен характер.
3.6 Закупуване на ДМА и консумативи. Дейност с периодичен характер.
4.1 Основи на иновации, интелектуална собственост и иновационни фирми - лекции.
4.2 Изготвяне на бизнес планове - лекции и практически курс.
4.3 Как се пишат успешни проекти - лекции.
4.4 Екотехнологии и пътища за извършване на научен и технологичен трансфер - лекции.
4.5 Патентно право - лекции.
4.6 Семинар "Екоматериали".
4.7 Изготвяне на иновационни предложения и класифицирането им за бази-данни.
4.8 Подготовка, анализиране и обобщаване на дейността по модула. Дейност с периодичен характер.
5.5 Подготовка, анализиране и обобщаване на дейността по модула. Дейност с периодичен характер.
5.1 Консултации.
5.2 Организиране на периодични семинари.
5.3 Организиране на визити за ЦГ в научни и бизнес форуми, работни стещи и т.н.
5.4 Организиране на курс по специфична терминология на английски език.
5.6 Закупуване на ДМА.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 742 088 BGN
Общ бюджет: 539 146 BGN
БФП: 539 146 BGN
Общо изплатени средства: 537 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 539 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 418 BGN
2013 126 789 BGN
2014 131 859 BGN
2015 130 414 BGN
537 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 458 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 155 BGN
2013 107 770 BGN
2014 112 080 BGN
2015 110 852 BGN
456 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 263 BGN
2013 19 018 BGN
2014 19 779 BGN
2015 19 562 BGN
80 622 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз