Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0024-C0001
Номер на проект: Д01-333/04.10.2012
Наименование: "Информатика, граматика, лексикография"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване качеството на обучение и на изследователския капацитет на младите учени и създаване на условия за обработка и управление на знания с висока конкурентноспособност на пазара на труда в съвременното общество на знанието
Дейности: 2. Провеждане на обучението по поректа Разгръщане на изследователския и научно-приложния капацитет на младите изследователи
3. Осигуряване на устойчивото развитие на планираните обучения/дейности в проекта Създаване на сайт за електронно представяне на историческото културно наследство на българския език
5. Дейности, свързани с управлението и успешната реализация на проекта Осигуряване на гладкото и навременно изпълнение на дейностите по проекта.
4. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати от проекта. Разработване и поддръжка на основните инструменти за разпространяване на резултатите от проекта.
1. Подготвителни дейности за реализацията на проекта Разпределяне на отговорностите и задачите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 333 825 BGN
Общ бюджет: 319 858 BGN
БФП: 319 858 BGN
Общо изплатени средства: 319 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 765 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 253 093 BGN
319 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 750 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 215 129 BGN
271 879 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 015 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 37 964 BGN
47 979 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз