Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0014-C0001
Номер на проект: Д01-337/04.10.2012
Наименование: "Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"
Бенефициент: Химико-технологичен и металургичен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се повишат образователното ниво и възможностите за реализация и изява на докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени от ХТМУ-София в областта на математичното моделиране чрез създаване на Център по математично моделиране и компютърна симулация
Дейности: 4. Популяризиране на дейността на Центъра и осигуряване на информиране и публичност на проектното предлажение Създаване на автономен уебсайткъм интернет домейна на ХТМУ
3. Апробация на научни и научно-приложни разработки на участниците от целевата група. Участието в научни форуми и семинари, срещите и разговори между учените е един от преките начини за поддържане на ниво на информираност и развитие на научния потенциал
7. Осигуряване на достъп до специализирана апаратура, оборудване, специализиран софтуер и научна литература. Подобряване на материалните условия за работа.
6. Организиране на обучение в областта на математичното моделиране и компютърната симулация. Предвидено е организиране на обучение в областта на математичното моделиране и компютърната симулация.
2. Програми за практическа насоченост на развитиета на докторанти, постдокторанти и млади учени. Срещи на участниците от целевата група със специалисти от практиката.
5. Организиране на семинари Един от начините за повишаванито на мотивацията на докторанти, постдокторанти и млади учени.
1. Финансова подкрепа на нови и започнали докторантски програми Насърчаване на докторонтите да инвестират в знания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 622 155 BGN
Общ бюджет: 582 137 BGN
БФП: 582 137 BGN
Общо изплатени средства: 582 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 582 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 431 BGN
2013 102 476 BGN
2014 270 817 BGN
2015 84 340 BGN
582 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 494 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 766 BGN
2013 87 104 BGN
2014 230 195 BGN
2015 71 689 BGN
494 754 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 665 BGN
2013 15 371 BGN
2014 40 623 BGN
2015 12 651 BGN
87 310 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз