Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0003-C0001
Номер на проект: Д01-332/04.10.2012
Наименование: "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"
Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на качеството на обучение и на нивото на научните изследвания, осъществявани от докторантите, постдокторантите и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки
Дейности: 1.Създаване на условия и подходяща среда за осигуряване на високо качество на научните изследвания. При тази дейност експертите по проекта чрез експертизи и консултации ще оказват помощ на лицата от целевата група.
3.Развитие на научния потенциал за провеждане на задълбочени научни изследвания чрез стимулиране на обмена надобри практики Повишаване на възможностите самостоятелно да решават научни и приложни проблеми
4. Подкрепа на академичната мобилност Усъвършенстване на механизмите на сътрудничество с чужди и наши университети
2.Насочване работата на докторантите, постдокторантите и младите учени Повишаване полезния ефект от научните разработки.
6. Осигуряване на устойчивост на проекта чрез изграждане на "Център на младия учен" Мултиплициране във времето на полезния ефект от проекта.
5. Стимулиране на публикационната активност и представянето на резултати по провежданите изследвания в международно признате списания Повишаване на публикационната активност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Смарт Софт" ЕООД
"Резонанс" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 451 745 BGN
Общ бюджет: 274 881 BGN
БФП: 274 881 BGN
Общо изплатени средства: 274 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 349 BGN
2013 0 BGN
2014 164 479 BGN
2015 20 053 BGN
274 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 797 BGN
2013 0 BGN
2014 139 807 BGN
2015 17 045 BGN
233 649 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 552 BGN
2013 0 BGN
2014 24 672 BGN
2015 3 008 BGN
41 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз