Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0005-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-5-71
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол"
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2012
Начална дата: 17.10.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол в партньорство с общини Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.
Дейности: Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване Поддейност 1.2. Необходими допълнителни дейности
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 6: Одит
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Поддейност 5.1 Управление на проекта Поддейност 5.2 Публичност
Дейност 7: Надзор по време на строителство под дейност – 7.1 строителен надзор под дейност - 7.2 авторски надзор.
Дейност 3: Строително-монтажни работи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 389 564 BGN
Общ бюджет: 27 458 590 BGN
БФП: 25 976 040 BGN
Общо изплатени средства: 21 185 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 976 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 21 185 383 BGN
21 185 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 079 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 007 575 BGN
18 007 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 896 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 177 807 BGN
3 177 807 BGN
Финансиране от бенефициента 1 938 989 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени регионални системи за У Ο
Индикатор 2 Изградени и въведени в експлоатация регионални депа за битови отпадъци
Индикатор 3 Закрити/ рекултивирани общински депа за битови отпадъци
Индикатор 4 Население, обслужвано от регионалните системи за управление на отпадъците -брой
Индикатор 5 Новосъздадени работни места-(мъже/жени).
Индикатор 6 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалните системи за управление на отпадъците
Индикатор 7 Процент рециклиран отпадък в рамките на регионалните системи - % от общото количество генерирани отпадъци
Индикатор 8 Процент рециклирани отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, метали спрямо общото количество образувани отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, метали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз