Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0039-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11004
Наименование: "Повишаване професионалните умения и компетентности на служителите в Алкател-Лусент България и Рейвън Консулинг Груп
Бенефициент: АЛКАТЕЛ-ЛУСЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване производителността на труда и създаване на устойчива заетост на заети лица в Алкател-Лусент България ЕООД и в Рейвън Консултинг Груп ООД, в качеството им на работодатели, чрез обучения, които ще подобрят пригодността, адаптивността и уменията на служителите и работниците; ще съдействат за удължаване на активната им трудова заетост и ще ги подпомогнат в процеса на адаптиране към икономика на знанието.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Проектното предложение предвижда екипът да се състои от общо 6 човека на следните позиции: 1. Ръководител (от Кандидата); 2. Координатор логистика (от Кандидата); 3. Счетоводител на проекта (от Кандидата); 4. Координатор обучения (от Партньора); 5. Методист обучения (от Партньора); 6. Юрист по проекта (от Партньора). С балансираното участие на експерти от страна на двамата работодатели по проекта, ВО и П се стремят да осигурят висока мотивация на проектния екип по изпълнение на заложените проектни дейности. Тъй като корпоративната политика на Алкател-Лусент е предвидила участието в проекти на ЕС да е включено в разписаните длъжностни характеристики на по-голяма част от мениджърския състав на компанията, 3-мата членове на екипа от Алкател няма да получават възнаграждение за участието си в настоящия проект. Това, разбира се, не отменя високата отговорност към проектните ангажименти, нито качеството на работата, която ще бъде изпълнена. Членовете на проектния екип от страна на Рейвън притежават широкообхватна експертиза по отношение както на организиране и провеждане на обучения, така и специфични компетентности относно изискванията на ОП РЧР; на документацията за визуализиране и отчитане на проектни дейности и др. Разпределението на функциите между членовете на екипа и ясното дефиниране на каналите за вътрешноекипна комуникация ще гарантират постигане на заложените проектни индикатори и резултати. Непосредствено след подписване на договора с ДО, екипът по проекта ще разработи Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта, която включва: • Механизъм за проследяване на заложените индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности; • Механизъм за непрекъснат мониторинг и осигуряване на качество на обученията по проекта в цялата страна; • Оценка на риска по заложените дейности; • Алгоритъм и разпределение на отговорностите по дейностите, свързани с логистиката на обучаемите в 9-те града, в които ще се провеждат обученията; • Осигуряване на канали за непрекъсната пряка и обратна връзка с целевите групи по проекта; • Разпределение на отговорностите между екипа във връзка със спазване на задълженията на двамата работодатели като бенефициенти по ОП РЧР, в това число – спазване на изискванията за публичност и визуализация; техническо и финансово отчитане на дейностите; съхранение на проектната документация и др. • Предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции чрез детайлно запознаване и спазване с Ръководството за бенефициенти по схемата и осъществяване на непрекъсната комуникация с ДО; • ad hoc механизми за предотвратяване на възникнали трудности/ забавяния и др. По време на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с Ръководството за бенефициенти по схемата, екипът по проекта ще изготвя съотвените авансови искания за плащане/междинни искания; междинни технически доклади и финансови отчети; уведомления до ДО за планираните обучения по проекта и спазването на план - графика. След приключване на проектните обучения, екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад, финансов отчет и окончателното искане за плащане.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности за служители на Кандидата и Партньорската организация Видове обучения по проектното предложение Обосновката за избора на проектните обучения и броя на представителите на целевите групи е приложен в т.4.4. 1 041 лица от целевите групи на Кандидата и Партньора ще преминат през следните обучения по ключови компетентности (КК): • 50 заети лица в обучение по КК 4 „Дигитална компетентност” на тема „Дигитални и компютърни методи и модели при работа с оптични кабели и мрежи”; • 77 заети лица по КК 5 „Умение за учене” на тема „Мотивационни техники за надграждане знанията на служителите в екип”; • 68 заети лица ще преминат проектно обучение по КК 5 „Умение за учене” на тема „Ефективната екипна работа – основа на конкурентното предимство”; • 109 лица – обучение по КК 6 „Обществени и граждански компетентности” на тема „Управление на промяната в светлината на новите икономически условия” (102 лица от ВО и 7 – от Партньорската организация); • 602 заети лица ще преминат обучение по КК 7 „Инициативност и предприемачество” на тема „Подобряване на уменията за планиране, анализиране и контролиране на работната дейност”; • 135 заети лица – обучение по КК 7 „Инициативност и предприемачество” на тема „Мениджърски и лидерски умения”. Териториален обхват на обученията • Дейностите по проекта ще обхванат представители на целевите групи от 120 офиса на Алкател-Лусент, разположени в 117 общини в цялата страна, както и заети лица на Рейвън Консултинг Груп, работещи в офиса на компанията на територията на Столична община. • Планираните обучения по проекта ще се реализират в обучителни зали на Алкател в 9 града – София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив, Плевен, Благоевград, Стара Загора. Координирането на проекта ще се осъществява от офисите на двамата работодатели в София. Логистика на обученията • В бюджета на проекта, в Приложения А1.1; А 2.1 и А 2.2 е бюджетиран точния брой на обученията по всяка ключова компетентности; пътуващите лица от по-малките градове до градовете, в които ще се провеждат обученията, както и броя на командированите от екипа на проекта лица до съответните градове. • Обучаемите от Алкател, извън 9-те целеви града, в които ще се провеждат обученията, ще пътуват с градски или междуградски транспорт. За пътуващите над 100 км. в една посока, са заложени нощувки в съответния град, в който ще се провежда обучението. При по-голямата част от обученията, които са планирани за 3 дневни, бюджетът по проекта предвижда две нощувки за всеки обучаем, в рамките на нормативно признатите разходи. За обучаемите по КК4, където общата продължителност на курса е 5 дни, са заложени по 4 нощувки за хората, пътуващи от по-отдалечените градове. • Пътуващите под 100 км. в една посока до града, в който ще се повеждат обученията, ще пътуват двупосочно в рамките на деня, предимно с обществен транспорт. В цената на бюджетираните транспортни разходи за билети е заложено 5%-тно увеличение на цените на билетите на автобусния транспорт, което се предвижда да стане до стартиране на дейностите по проекта. • Важен елемент от Системата за управление и вътрешен мониторинг на проекта е провеждането на посещения на място от страна на членове на екипа по проекта в градовете, в които ще се провеждат обученията. Целта на вътрешния мониторинг е осигуряване на контрол върху организационната и логистична страна на обученията – подготовка на обучителни зали и презентационна техника; наличие на списъци и обучителни материали, отговарящи на изискванията за визуализация; осъществяване на контакт с регионалните служби ДРСЗ и ДБТ в 9-те града на обучение и установяване на конкретните им изисквания и др. Членовете на екипа по проекта ще посетят по един път всеки вид обучение (по всяка ключова компетентност), в рамките на проекта – т.е ако в гр. Варна ще бъдат проведени 2 обучения по КК 4, то член на екипа ще посети 1 път обучение на това място. Въпреки, че тази дейност е доста ресурсоемка, тя представлява утвърдена добра практика, използвана от Рейвън Консултинг Груп, при провеждане на обученията по ваучерните схеми, финансирани от Агенция по заетостта. Обучители Проектното предложение предвижда основната тежест в планираните обучения да се поеме от 6 обучители на Рейвън Консултинг груп, за които да приложени СВ-та. Обучителите ще пътуват с автомобили, като разходите за това са бюджетирани в прогнозата на Бюджета по проекта. Пътуването с автомобили се налага поради големия придружаващ багаж, който обучителите ще трябва да транспортират до съответния град – банери за обучението, обучителни материали, флипчарт и др. За по-голямата част от обученията по проекта, които ще са в рамките на 3 дни, се предвижда обучителите да получат командировъчни, пътни и нощувки. Единствено, при обучението по КК 4, което ще се проведе за 5 дни, за обучителя са предвидени 6 нощувки и съответния брой командировъчни. Продължителност на всяко от заложените проектни обучения в учебни часа • Всяко от обученията по КК 4 ще бъде с обща продължителност 45 учебни часа, от които 20 учебни часа теория и 25 учебни часа практика; • Всяко от обученията по КК 5 ще бъде с обща продължителност 30 учебни часа (15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика); • Всяко от обученията по КК 6 – общо 30 учебни часа (15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика); • Всяко от обучения по КК 7 – с обща продължителност 30 учебни часа (15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика). Броят на обучаемите в групите ще бъде между 7 и 10 човека. Обща продължителност на всяко от проектните обучения, съгласно план-графика на дейностите • 50 заети лица в обучения по КК 4; обща продължителност на обученията – 5 проектни месеца; • 77 заети лица по КК 5; обща продължителност на обученията – 6 проектни месеца; • 68 заети лица по КК 5; обща продължителност на обученията – 6 проектни месеца; • 109 лица по КК 6; обща продължителност на обученията – 7 проектни месеца; • 602 заети лица по КК 7; обща продължителност на обученията – 10 проектни месеца; • 135 заети лица по КК 7; обща продължителност на обученията– 8 проектни месеца. Последователност на стартиране на обученията, съгласно план-графика на проекта Изброените до тук проектни обучения по КК са описани по реда им в Европейката референтна рамка. При планиране последователността на обученията по проекта обаче бяха взети пред вид основни параметри като: брой представители на целевата група, включени в обученията; наличен експертен и обучителен ресурс; сезонна натовареност на работодателите и представителите на целевите групи, и др. Въз основа на този анализ, проектното предложение предвижда следната последователност на стартиране на обученията по проекта: • 1-во: обучение за 602 заети лица по КК 7 с обща продължителност на обученията 10 проектни месеца; • 2-ро: обучение на 135 заети лица по КК 7 с обща продължителност на обученията 8 проектни месеца. • 3-то: обучение на 109 лица по КК 6 с обща продължителност на обученията 7 проектни месеца; • 4-то: обучение на 77 заети лица по КК 5 с обща продължителност на обученията 6 проектни месеца; • 5-то: обучение на 68 заети лица по КК 5 с обща продължителност на обученията 6 проектни месеца; • 6-то: обучение на 50 заети лица по КК 4 с обща продължителност на обученията 5 проектни месеца. Методически инструментариум за проектните обучения Минимумът от обучителни методи и техники, които ще бъдат търсени при провеждане на проектните обучения е: • използване на принципа „учене чрез преживяване”; • съобразяване с различните стилове на учене при различните участници, споделяне на опит и добри практики; • разработени групови и индивидуални задачи и упражнения; • провеждане на дискусии; • използване на творчески техники; • въвеждане на игрови методи като симулации, експерименти, ролеви игри, демонстрации, учебни филми, казуси и др.; • разработване на задания за самостоятелна работа по практически задания за натрупване на опит в „сигурна” среда; • въпросници и тестове за проверка на знанията. По-подробно методиката за реализиране на проектните обучения е описана в т. 5.2.1. Във връзка със заложените предварителни изисквания по отношение на методическия обхват и инструментариум, проектното предложение предвижда целево разработване на обучителните модули и материали от всеки обучител, в това число: проучване на конкретните потребности от обучения на всяка от целевите групи; анализ на заложените отговорности в длъжностните характеристики на представителите на целевите групи; дизайн на обучителните модули, в съответствие с добрите практики за обучение на служители, обслужващи телекомуникационни компании и др. В бюджета на проекта са заложени следните часове за разработване, подготовка и дизайн на обучителните модули и обучителните материали: • За КК4 – 1 обучител – 5 дни по 8 часа, общо 40 часа; • За кк5 – 5 обучители – по 20 часа на човек, общо 100 часа; • За кк6 – 3 обучители – по часа на човек, общо 60 часа; • За кк7 – 5 обучители – по 20 часа на човек, общо 100 часа. Обучителни материали по всяко от проектните обучения За всяко то планираните проектни обучения ще бъде разработен целеви пакет от обучителни материали. Предвид очаквания ефект върху обучаемите, пакетите с обучителни материали по всяко от проектните обучения, ще включва: • Пакет с обучителни материали по КК 4 – Делегатски пакет (учебни пособия и пишещи средства, CD), флипчарт с листа и консумативи, лаптоп компютър и екран, както и куфар с инструменти за заваряване на оптични влакна 2-3бр, прецизен апарат за заваряване на оптични влакна 2-3бр., рефлектометър за оптични влакна 2-3бр., буферни оптични влакна 2-4бр., измерител на оптична мощност 2-3бр., идентификатор на оптично лъчение 2-3бр., спектрален анализатор 1бр., • Пакет с обучителни материали по КК 5 –пишещи средства, учебни материали и ресурси на първо и второ равнище, учебни и методически материали на хартиен носител и техния електронен вариант на CD; мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронен носител, аудио- и видеоепизоди; работна книга, тестове за определяне на мотивационен профил, казуси и симулации, работна карта за определяне на мотивационните техники, канцеларски материали за практическите казуси (цветна хартия, тиксо, ножица, моливи и др.); • Пакет с обучителни материали по КК 5 – пишещи средства, учебни материали и ресурси на първо и второ равнище: учебни и методически материали на хартиен носител и техния електронен вариант на CD; мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронен носител, аудио- и видеоепизоди; работна книга, тестове за определяне на профил за екипна ефективност, казуси и симулации, работна карта за определяне на стиловете за работа в екип, канцеларски материали за практическите казуси (цветна хартия, тиксо, ножица, моливи и др.), въжета, наочници, интерактивна групова симулация „Екипност” (CD и видеоматериал, въпросници за всеки участник); • Пакет с обучителни материали по КК 6 – пишещи средства, учебни материали и ресурси на първо и второ равнище: учебни и методически материали на хартиен носител и техния електронен вариант на CD; мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронен носител, аудио- и видеоепизоди; работна книга, тестове за определяне степента за съпротива срещу промяната, казуси и симулации, работна карта за дефиниране нуждите на вътрешни и външни клиенти, канцеларски материали за практическите казуси (цветна хартия, тиксо, ножица, моливи и др.), интерактивна групова симулация „Промяна и развитие” (CD и видеоматериал, въпросници за всеки участник); • Пакет с обучителни материали по КК 7 – пишещи средства, учебни материали и ресурси на първо и второ равнище: учебни и методически материали на хартиен носител и техния електронен вариант на CD; мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронен носител, аудио- и видеоепизоди; работна книга, тестове за определяне степента за уменията за планиране, анализиране и контролиране, казуси и симулации, работна карта за дефиниране нуждите на вътрешни и външни клиенти, канцеларски материали за практическите казуси (цветна хартия, тиксо, ножица, моливи и др.). • Пакет с обучителни материали по КК 7 – пишещи средства, учебни материали и ресурси на първо и второ равнище: учебни и методически материали на хартиен носител и техния електронен вариант на CD; мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронен носител, аудио- и видеоепизоди; работна книга, тестове за определяне мениджърските умения и мениджърска ефективност, работна карта за определяне на мениджърските стилове, канцеларски материали за практическите казуси (цветна хартия, тиксо, ножица, моливи и др.), интерактивна групова симулация „Лидерът в мен” (CD и видеоматериал, въпросници за всеки участник).
Дейност 3: Информиране и публичност по проекта Една от задължителните проектни дейности е разпространението на информация относно проекта и целите, заложени в него. Съгласно изискванията на Регламент № 1828/2006 на Европейската Комисия за осигуряване на информиране и публичност от страна на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, в рамките на проекта Алкател-Лусент и Рейвън Консултинг Груп ще реализират: • Изработването на 6 информационни табели за оповестяване на проекта – за Централните офиси в София (2) и за регионалните звена на Алкател-Лусент в Бургас, Стара Загора и Велико Търново и информационна табела за офиса на Рейвън Консултинг Груп; • Дипляни за популяризиране на дейностите по проекта – 1000 броя; • Откриваща и заключителна пресконференции с по 50 участника; • Най-малко 4 публикации, свързани с проекта, ще бъдат поместени в национални, местни и регионални печатни и електронни медии; • Осигурена визуализация на обучителните материали по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 691 BGN
Общ бюджет: 100 855 BGN
БФП: 70 599 BGN
Общо изплатени средства: 70 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 538 BGN
2013 0 BGN
2014 37 060 BGN
2015 0 BGN
70 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 507 BGN
2013 0 BGN
2014 31 501 BGN
2015 0 BGN
60 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 031 BGN
2013 0 BGN
2014 5 559 BGN
2015 0 BGN
10 590 BGN
Финансиране от бенефициента 71 868 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз