Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0036-C0001
Номер на проект: 12-11-59
Наименование: Модерна и ефективна администрация
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.10.2012
Дата на приключване: 16.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на общинска администрация Видин чрез повишаване на ефективността, усъвършенстване на организационната структура и премахване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта и тръжни процедури Управлението на проекта е текуща дейност. Тя се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление: ръководител, счетоводител и технически сътрудник; - разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; - механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - административно-техническото обезпечаване на проектните дейности. - експертите от общината по управлението на проекта са отговорни и за провеждане на тръжните процедури. За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за режийни и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО, партньора и др.
Дейност 2: Преглед на организационното състояние на общината и разработване на функционален анализ Дейност 2 е основна за проектното изпълнение. Тя се състои в извършване на подробен функционален анализ на отговорностите и капацитета, оценка на дейностите и работните процеси, числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълнява административната структура, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Екипът, който ще извърши анализът, ще бъде избран чрез външна поръчка. Той ще извърши анализът, използвайки единната методология и наръчника, като си взаимодейства с администрацията. Дейността ще бъде координирана съвместно чрез екипа на управление на проекта и съдействието ресорния зам.- кмет. Кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител на анализа съгласно приложимото законодателство. Предвиждат се разходи за възлагане на подготовката на тръжната документация във връзка с тръжните процедури съгласно приложимите законови изисквания.
Дейност 3: Подобряване на работните процеси чрез прилагане на мерките от разработения финансов анализ Функционалният анализ и неговото прилагане са базата за разработването на план за действие, който следва да включва следните елементи: - предложения за подобряване на организацията, работните процеси и координацията чрез картографиране на процесите и разработване на инструкции и процедури за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; - предложения за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността; - предложения за промени в нормативните, стратегически и други документи и в устройствените правилници; - предложение за въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - предложение за механизми за оценка на ефикасността и ефективността на процесите и структурите; - разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на предложените в наръчника механизми; Всички тези предложения ще бъдат предоставени за обсъждане в рамките на следващата дейност и впоследствие приети от общинската администрация с цел оптимизиране на структурите и процесите.. Дейността ще бъде възложена на външен консултант, като кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно приложимото законодателство.
Дейност 4: Обучение на служителите на общината Тази дейност е насочена към необходимостта от обучение за представителите на целевата група. Идеята е те да бъдат запознати с разработения функционален анализ и последващия план за действие. На базата на Единната методология за функционален анализ, ще им бъдат представени основните изводи и препоръки, практически проблеми в малките административни структури и предстоящите задачи и реформи.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Разработване на план за публично представяне на дейностите по проекта; - Организация на откриваща и закриваща конференция и пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи; - Изработване на 1 бр. информационна табела за проекта; - Подготовка и отпечатване на 200 бр. брошури с информационни материали за проекта; - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на община за дейностите по проекта; - 10 бр. публикации в пресата; Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Евроконсулт-Сел" ООД, гр.София
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 137 BGN
Общ бюджет: 99 707 BGN
БФП: 99 707 BGN
Общо изплатени средства: 99 707 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 827 BGN
2013 0 BGN
2014 65 879 BGN
2015 0 BGN
99 707 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 753 BGN
2013 0 BGN
2014 55 997 BGN
2015 0 BGN
84 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 074 BGN
2013 0 BGN
2014 9 882 BGN
2015 0 BGN
14 956 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 5 Брой въведени стратегии за организационно развитие
Индикатор 6 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 7 Брой разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкретни администрации
Индикатор 8 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 9 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 10 Брой делегирани функции
Индикатор 11 По Дейност 1 - сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 12 По Дейност 1 - Спазване на предварително установения план-график и успешно изпълнение на заложените дейности по проекта
Индикатор 13 По Дейност 2 - Подготвена тръжна документация съгласно изискванията на ЗОП
Индикатор 14 По Дейност 2 - Проведена тръжна процедура и избран изпълнител за извършване на анализа в общината кандидат
Индикатор 15 По Дейност 3 - Проведена тръжна процедура и избран изпълнител
Индикатор 16 По Дейност 3 - Разработени Наръчници с Вътрешни правила за организационно
Индикатор 17 По Дейност 4 - Проведени двудневно обучение за общо
Индикатор 18 По Дейност 5 - Бр. изработени рекламни радио клипове по проекта
Индикатор 19 По Дейност 5 - Бр. изработени рекламни прес карета по проекта
Индикатор 20 По Дейност 5 - Бр. излъчвания на рекламните клипове в радиостанции по проекта
Индикатор 21 По Дейност 5 - Бр. проведени пресконференции по проектното предложение
Индикатор 22 По Дейност 5 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите - публикувани рекламни прес карета по проекта
Индикатор 23 По Дейност 5 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали по проектното предложение
Индикатор 24 По Дейност 5 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали свързани с проектното предложение
Индикатор 25 По Дейност 5 - Бр. разпространени информационни и рекламни материали ( брошури) по проекта
Индикатор 26 По Дейност 5 - Бр. статии и интервюта в медиите по проектното предложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз