Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0008-C0001
Номер на проект: 12-11-8
Наименование: Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.10.2012
Дата на приключване: 12.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Развитие и оптимизиране на организационната структура на Община Смядово за по-голяма ефективност, ефикасност и икономичност в работата на администрацията.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Във връзка с добрата организация, осъществяване на пряката оперативна работа и реализацията на конкретните дейности по изпълнението на проекта ще бъде сформиран Екип за управление, включващ 4 експерта: Ръководител, Координатор, Счетоводител и Технически сътрудник. Ръководителят ще бъде външен експерт, а останалите членове, служители на Общинска администрация Смядово. Членовете на екипа имат следните персонални отговорности и ангажименти: Ръководител - Следи за изпълнението на всички дейности и бюджета по проекта в съответствие с принципите на добро финансово управление; - Ръководи дейностите по изготвянето на документацията за оформяне и окомплектоване на договорното досие; - Изготвя междинни и окончателен доклад за проекта; - Контролира графика по изпълнението на проекта и уведомява за обстоятелства, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението му; - Предприема всички мерки за избягване конфликт на интереси, включително и в областта на обществените поръчки по проекта; - Спазва всички изисквания за защита на личните данни, както и поверителността на всички представени документи, информации и други материали; - Съдейства за предоставяне на всякакъв вид документация, свързана с проекта; - Уведомява с писмено известие за възникването на събития, представляващи непреодолима сила и представя документи; - Организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта, контролира изпълнението на всички дейности по реализацията му; Координатор - Подготвя и предоставя на ръководителя на проекта ежемесечни отчети за напредъка в изпълнението на проекта, както и следи за нередности; - Предоставя достъп и осигурява условия за извършване проверки на място и одити от страна на УО, както и изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверка на място, както и информация и доказателства за тяхното изпълнение; - Изпълнява изискванията на мерките за публичност и информация по проекта; - Подпомага изпълнението на задълженията и отговорностите на ръководителя; - Организира и координира процедурите за възлагане на обществени поръчки; - Координира и контролира работата с изпълнителите на дейностите по проекта, избрани след проведените процедури за обществените поръчки. Счетоводител - Води точна и редовна документация и счетоводна отчетност по изпълнението на проекта, използвайки подходяща и адекватна електронна система; - Осъществява хронологично, двустранно и аналитично счетоводно записване и съставя финансови отчети в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на ЗС и подзаконовите нормативни актове; - Осигурява на всички нива събирането на необходимите данни за осъществяване на финансовото управление, мониторинг, верифициране на разходите и оценка; - Води редовно аналитична счетоводна отчетност за проследяване на възстановим ДДС и невъзстановим ДДС по проекта; - Извършва на 100% документална проверка на всички разходни документи, доказващи извършването на разходите и изготвя доклади и отчети - Подготвя документи за всички плащания по проекта. Технически сътрудник - Организира система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите по проекта; - Съдейства на всички членове на екипа във връзка с успешната реализация на проекта; - Оформя всички видове справки и документация и организира цялостната кореспонденция по проекта; - Организира заседанията на екипа, координира текущите задачи по проекта; - Изпълнява организационните връзки; - Сътрудничи на ръководителя на проекта при изпълнение на задълженията му.
Дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители Проектът предвижда външно възлагане за четири от основните дейности на общо трима изпълнители. Първият избран изпълнител ще отговаря за организацията и изпълнението на Дейност 6 и Дейност 7. Това е семинарът за обучение на служителите в администрацията и дейностите за информация и публичност, включени в проекта. На вторият външен изпълнител ще се възложи Дейност 4 – Функционалният анализ на администрацията. Третото външно възлагане е за Дейност 5 – разработване на вътрешни документи, правила, инструкции и наръчници. За възлагането ще бъдат проведени съответните процедури, съгласно изискванията на ЗОП, а именно: Директно възлагане за Дейност 6 и Дейност 7 и Две възлагания чрез публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП, съответно за Дейност 4 и Дейност 5. Дейност 2 включва следните етапи: - Изготвяне на задание за избор на изпълнител за подготовка на технически спецификации и тръжни документации за провеждане на две процедури с публична покана, съгласно изискванията на ЗОП. - Изготвяне на критерии за избор на изпълнител за подготовка на тръжните документации. - Избор на изпълнител и изготвяне на документите за обявяване на двете тръжни процедури. - Предоставяне на тръжните документации на УО на ОПАК за одобрение. - Обявяване на тръжните процедури за избор на изпълнители и събиране на оферти. - Разглеждане и оценяване на офертите според предварително изготвени критерии, класиране и избор на изпълнители. - Сключване на договори с избраните изпълнители. Събирането на оферти и избора на изпълнител за Дейност 6 и Дейност 7, чрез директно възлагане ще се извърши от Екипа за управление на проекта. Договорът с този изпълнител ще бъде изготвен от избрания външен експерт, който ще подготви тръжните документи за останалите две процедури с публични покани.
Дейност 3 – Кръгла маса „Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции” Кръглата маса ще се организира от екипа за управление на проекта. На форума ще се представят резултатите от разпространени сред служителите в общинска администрация Смядово анкети за оценка на работата им, най-честите проблеми и предложения за подобряване на функциите, ефикасността, бързина и икономичност на отделите, звената и отделните длъжности. Анкетите ще се подготвят и разпространят от екипа за управление на проекта. Резултатите ще се предоставят на избрания изпълнител на Дейност 4. В Кръглата маса ще участват 35 служители на Община Смядово. За идентифициране на проблемните зони и слабите места в работата на администрацията за участие във форума ще бъдат поканени и представители на НПО, бизнеса и граждани. Ще се обсъдят проблемите в Община Смядово при настоящата структура и организация на работните процеси. Ще се идентифицират възможности и съберат предложения за оптимизация и подобряване на работата.
Дейност 4 – Извършване на функционален анализ в общинска администрация Смядово, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Извършването на функционалния анализ ще се базира на Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проекта на МДААР. Функционалният анализ е процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на административната структура. За анализа ще се използват различни методи: проучване на документи и информация, анкетни проучвания, наблюдение и експертни оценки и др. Основните етапи на функционалния анализ са: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип, дефиниране на заинтересованите страни, уточняване на акцентите на анализа, изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите и др.); Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние в администрацията, идентифициране на проблеми, набелязване на мерки и формулиране на предложения за подобрение); Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане и изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите със заинтересованите страни); Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на препоръките, публичност на резултатите). В рамките на изготвения функционален анализ в Община Смядово ще бъдат включени следните ключови елементи: - Анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността, формулиране на препоръки за подобрение работата на администрацията. - Изготвяне на План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията. Планът ще предложи мерки за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността. Уточняване и преразпределяне на функциите на отделите, звената и служителите в администрацията, избягване на дублиращи се дейности. - Разработване на предложения за промени в Устройствения правилник на администрацията и оптимизиране на структурата.
Дейност 5 – Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административната структура За подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Община Смядово се предвижда разработване на нови или актуализиране на съществуващи вътрешни документи, правила и нормативи, както следва: - Разработване на Стратегия за организационно развитие на администрацията; - Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията; - Актуализиране на Система за финансово управление и контрол - Разработване на Инструкция за документооборота; - Разработване на вътрешни правила за подготовка и изпълнение на процедури по ЗОП; - Разработване на Наръчници за работата, отговорностите, функциите, дейностите, документите и нормативите по отдели в администрацията.
Дейност 6 – Семинар „Ефективна, бърза и икономична общинска администрация Смядово” Обучителен семинар на 35 общински служители за запознаване с резултатите от функционалния анализ, документите, разработени по проекта и новата организация на работа. Семинарът е тридневен и ще се проведе в специално наета за целта зала. Форумът ще се използва за комуникиране резултатите от Функционалния анализ с целевата група по проекта и всички заинтересовани страни. В рамките на семинара, служителите на Община Смядово ще преминат обучение за новата организация и правила за работа и ползване на новите вътрешни документи и нормативи. Лектори и обучители на семинара ще бъдат експерти от екипите – изпълнители на Дейност 4 и Дейност 5, участвали в извършване на Функционалния анализ и разработили вътрешните документи, наръчници и нормативи.
Дейност 7 - Информация и публичност Дейностите за информация и публичност се реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 18–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции с участието на 5 медии (местни, регионални и национални) – за представяне на проекта, на резултатите от изготвения функционален анализ, стратегията за организационно развитие, вътрешните документи, постигнатата оптимизация и отчитане на резултатите от проекта. - Отпечатване и разпространение на информационни материали – в т.ч.: 2 000 бр. брошури, 1 000 бр. дипляни, 500 бр. плакати, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата да Община Смядово. Брошурите, дипляните и плакатите се разпространяват в 10-те общини на област Шумен. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Смядово. На публичните събития– Кръгла маса и Семинар също ще бъдат поканени представители на медиите. Екипът по проекта отговаря за съставяне на присъствени списъци за двете публични събития и за осигуряване на снимков материал. Екипът по проекта отговаря и за изготвяне на съобщения за медиите и разпространението им до национални, регионални и местни медии в началото на проекта за запознаване с неговите цели и очаквани резултати, в хода на проекта при организираните публични събития и за представяне резултатите от Функционалния анализ и в края на проекта за представяне на постигнатите резултати от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 906 BGN
Общ бюджет: 54 447 BGN
БФП: 54 447 BGN
Общо изплатени средства: 54 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 181 BGN
2013 29 921 BGN
2014 11 344 BGN
2015 0 BGN
54 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 204 BGN
2013 25 433 BGN
2014 9 643 BGN
2015 0 BGN
46 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 977 BGN
2013 4 488 BGN
2014 1 702 BGN
2015 0 BGN
8 167 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой граждански договори с членове на екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой технически доклади
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой финансови отчети
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой публични покани за събиране на оферти
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой сключени договори с изпълнители
Индикатор 8 По Дейност 3 - Брой анкетни карти сред служителите в администрацията
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой проведени кръгли маси
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой участници в кръглата маса
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой участници в кръглата маса – 60, от тях жени
Индикатор 12 По Дейност 4 - Функционален анализ на общинска администрация
Индикатор 13 По Дейност 4 - План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране
Индикатор 14 По Дейност 4 - Предложения за промени в Устройствен правилник
Индикатор 15 По Дейност 5 - Брой Стратегии за организационно развитие на администрацията
Индикатор 16 По Дейност 5 - Брой Вътрешните правила за работа на администрацията
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой Системи за финансово управление и контрол
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой Инструкции за документооборота
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой Вътрешни правила за подготовка и изпълнение на процедури по ЗОП
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой Наръчници за работата, отговорностите, функциите, дейностите, документите и нормативите по отдели в администрацията
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой проведени съпътстващи обучения по проекта
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой обучени служители по проектното предложение
Индикатор 23 По Дейност 6 - Общ брой участници в семинара
Индикатор 24 По Дейност 6 - Общ брой участници в семинара – 35, от тях жени
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой изнесени лекции
Индикатор 26 По Дейност 6 - Удовлетвореност на участниците в семинара
Индикатор 27 По Дейност 7 - Бр. проведени пресконференции по проектното предложение
Индикатор 28 По Дейност 7 - Бр. разпространени прессъобщения
Индикатор 29 По Дейност 7 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 30 По ДЕйност 7 - Бр. публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания
Индикатор 31 По Дейност 7 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, ръководства, брошури, бюлетини, листовки, USB, CD и пр.)
Индикатор 32 По Дейност 7 - Поставена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз