Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0033-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01002
Наименование: "Квалификация - път към развитие"
Бенефициент: "ПЕПИНА М" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри адаптивността на заетите лица в даден отрасъл, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейности: 1. Формиране на екип за управление на проекта След стартирането на проекта ще се състои среща, на която да бъдат подписани граждански договори с членовете на екипа и ще бъдат разпределени задачите и отговорностите за всеки от тях. За успешното реализиране на проекта за срок от 12 месеца ще бъдат назначени ръководител проект, координатор проект и счетоводител. Основните качества, на които сме заложили при избора на екип са инициативност, опит в мениджмънта и управлението на проекти, опит в работа с хора, както и умения за работа в екип. Ще се изготви график за провеждане на последващи срещи, като всеки месец ще се отчитат постигнатите резултати. За целта ще се изготвят протоколи от срещите.
3. Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на обучаващи организации Според изискванията на Европейския съюз, издадените от него регламенти и постановленията и законите на Министерски съвет на Република България, ще бъдат спазени всички процедури за избор на обучаващи организации, които да проведат качествени обучения съгласно целите на проекта. В началото на проектните дейности ще бъде изготвен график за провеждане на планираните обществени поръчки, съгласно одобрената „Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки”. Същият ще бъде предоставен за съгласуване на Договарящия орган. Изборът ще бъде проведен съгласно разписаните в ПМС 55/12.03.2007г. процедури. За правилното им изпълнение ще бъдат предоставени в регионалната дирекция на Агенцията по заетостта съответните документи за предварителен контрол. В резултат на проведените процедури ще бъдат избрани обучаващи организации, които ще извършат предвидените обучения по професионална квалификация и ключова компетентност.
2. Информационна кампания и публичност Информационната кампания е важна за изпълнението на проекта. Публичната информираност ще бъде коректив за нашите действия. Съгласно точка 2.1. от одобреното „Ръководство за информиране и публичност” ще се проведат 2 пресконференции с представители на медиите – в началото и края на проекта, на които ще обявим нашите цели и заложени показатели, а след това ще отчетем постигнатите резултати. В информационната кампания ще заложим съвременни метод за информация – национални медии ще бъдат публикувани 2 статии относно идеята, целите и постигнатите резултати по проекта. Също така ще бъдат отпечатани 300 информационни брошури, а на местата, на които ще се реализира проектът, ще бъдат поставени обозначителни табели, съдържащи всички задължителни по регламент реквизити. За нуждите на информационната кампания и заложените резултати ще се проведат съответните действия, разписани в ПМС 55/12.03.2007г.
4. Обучение по професионална квалификация – обучение за цяла професия 3410201 „Продавач-консултант” – II квалификационна степен Включените в проекта служители на Кандидата ще преминат обучение по професионална квалификация за цяла професия 3410201 „Продавач-консултант” – II квалификационна степен. Обучението ще е с продължителност не по-малка от 660 часа, съгласно разпоредбите на МОМН и НАПОО. Избраният чрез обществена поръчка изпълнител ще организира и проведе обучението в собствени помещения. Затова в бюджета не са предвидени разходи за наем на учебни зали. За ефективното изпълнение на дейността предвидената й продължителност е 7 месеца. Това ще позволи на служителите успешно да съвместяват работните си задължения и присъствието на учебните занятия.
5. Обучение по ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност” Избраните служители ще преминат поне 45-часов курс на обучение по дигитална компетентност 4 – „Компютърна грамотност”, като основният аспект на обучението ще бъде насочен към работа с текстообработващи програми и специализиран търговско-складов софтуер. Кандидатът разполага с този софтуер, но ниската компютърна компетентност на служителите възпрепятства използването му от тяхна страна. След усвояване и повишаване на умения в сферата на ИКТ, служителите ще бъдат достатъчно компетентни, за да боравят с наличния софтуер. Това от една страна ще осигури устойчивост на работните им места, а от друга ще облекчи натовареността на административната част от персонала.
6. Изготвяне на заключителен доклад за изпълнението на проекта Екипът по проекта ще изготви и предостави на управителя на Кандидата заключителен доклад за изпълнението на проекта. Докладът ще съдържа информация за постигнатите цели, изпълнените индикатори и цялостна оценка за реализацията на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИВАНИ" ООД
"ПИ АР ГРУП" ЕООД
"Джи Ес Пи" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 713 BGN
Общ бюджет: 51 039 BGN
БФП: 51 039 BGN
Общо изплатени средства: 51 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 543 BGN
2013 0 BGN
2014 40 496 BGN
2015 0 BGN
51 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 961 BGN
2013 0 BGN
2014 34 422 BGN
2015 0 BGN
43 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 581 BGN
2013 0 BGN
2014 6 074 BGN
2015 0 BGN
7 656 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз