Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0073-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/073-01
Наименование: Подкрепа на дейности осигуряващи стабилизиране на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, чрез финансиране на възнаграждения на сътрудници по управление на европейски проекти и програми
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е подкрепа на дейности осигуряващи стабилизиране на административния капацитет на Управляващия орган за ефективно, ефикасно, икономично и законосъобразно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.(ОПРР) и осигуряване висока степен на усвояване на средствата по ОПРР чрез финансиране на възнагражденията на сътрудници по управление на европейски проекти и програми за периода 01.07.2012-31.12.2014 г., предоставящи специфична експертиза при управление на проектите, съфинансирани от програмите, както и при изготвянето, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на програмите.
Дейности: дейност 2: Изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
дейност 3: Отчитане на дейности и разходи по проекта
дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 4: Окончателно отчитане на дейностите и разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 311 954 BGN
Общ бюджет: 2 530 240 BGN
БФП: 2 530 240 BGN
Общо изплатени средства: 2 530 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 530 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 283 BGN
2013 867 121 BGN
2014 751 705 BGN
2015 757 131 BGN
2 530 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 150 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 140 BGN
2013 737 053 BGN
2014 638 949 BGN
2015 643 562 BGN
2 150 704 BGN
В т.ч. Национално финансиране 379 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 142 BGN
2013 130 068 BGN
2014 112 756 BGN
2015 113 570 BGN
379 536 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 текучество на служителите
Индикатор 2 Материално-стимулирани служители
Индикатор 3 Повишаване процента на усвояване на средствата по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз