Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.04-0002-C0001
Номер на проект: 12-15-2
Наименование: Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд - Ямбол
Бенефициент: Административен съд -Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри организацията на работа и повишаване на ефикасността на работните процеси в Административен съд Ямбол, с цел постигане на публичност и прозрачност в работата на съда и повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
Дейности: Д1 - Анализ и оценка на системата за управление на делата Ще бъде извършен анализ и оценка на съществуващата практика за обмен на информация и комуникация в дейността на АС Ямбол. Целта е оценяване на процедурите за управление на движението на делата, сроковете за решаване и изготвяне на съдебните актове, с оглед установяване на тесните места в действащата организация на обмен на информация и бъдещо подобряване на организацията, прозрачността и отчетността на дейността на АС Ямбол. Анализа и оценката на съществуващата практика за обмен на информация и комуникация в дейността на АС Ямбол ще бъде извършена чрез провеждане на предварително изследване основаващо се на разработена от изпълнителя на дейността от проекта на специална методика. Като инструмент за провеждане на изследването ще бъде разработен специален въпросник позволяващ събиране на становища, мнения и предложения от представителите на целевите групи.
Д2 Обучителен семинар на тема „Състояние на системата за управление на делата в АС Ямбол. Мерки за усъвършенстването й” Подготовка, организиране и провеждане на специализирано обучение на представители на целевата група от АС Ямбол на тема „Състояние на системата за управление на делата в АС Ямбол. Мерки за усъвършенстването й”
Д 3. Надградена и усъвършенствана система за управление на делата „Електронно досие” След анализ и оценка на системата за управление на делата и обсъждане на мерки за усъвършенстването ще бъде възложено подготовка на софтуер „Електронно досие на делата” за нуждите на Административен съд Ямбол. Софтуера ще позволява създаване на пълно електронно досие и ще е предназначен за вътрешна употреба от служителите на съда. Ще дава възможност за електронно проследяване на цялата информация по делото и възможност за лесно намиране на конкретен документ. Служителите ще имат контролиран достъп до информацията.
Д 4. - Анализ и оценка на възможностите на информационната система на административен съд Ямбол. Ще бъде извършен анализ и оценка на информационната система на АС Ямбол. В рамките на тази дейност се предвижда да бъде разработена и подготвена от изпълнителя на дейността на специална за случая методика за извършване на изследването и анализа. Като инструмент за провеждане на изследването и извършването на анкетното информационно проучване ще бъде разработена от изпълнителя и отпечатана анкетна карта. Ще бъдат анкетирани не по-малко от 300 души –представители на институции, местни власти и граждани в качеството им на клиенти на АС Ямбол. Попълнените анкетни карти ще бъдат обработени със специален софтуер, който позволява получаване на информация по различни критерии. След това ще бъде подготвен анализ на данните от анкетното проучване и ще бъдат изведени изводи и препоръки за усъвършенстване на информационната система на съда
Д5. Обучителен семинар на тема „Възможности за оптимизиране на информационната система в АС Ямбол. Мерки за усъвършенстването й” Подготовка, организиране и провеждане на специализирано обучение на представители на целевата група от АС Ямбол на тема „Възможности за оптимизиране на информационната система в АС Ямбол. Мерки за усъвършенстването й”
Д 6. Надграждане на информационната система за пълен достъп до съдебните актове на АС Ямбол С цел пълна прозрачност на интернет сайта на АС - Ямбол ще бъде внедрен модул "Справки по дела" за външни потребители / граждани, адвокати и др./. Чрез този модул ще може да се осъществи директен достъп на гражданите до публичната част на информационната система на АС Ямбол. Гражданите ще имат възможност да идентифицират дадено дело по страни, данни от по-долна инстанция, по входящ номер в АС Ямбол или пък по номер на делото в отделението. При търсене връщащо повече от един резултат, е необходимо да изберат дело за което искат да получат информация Ако има постановено решение, ще имат достъп до пълния текст на решението /със заличени данни/ чрез бутон "Пълен текст"
Д 7. Актуализиране на Интернет страницата на АС Ямбол След надграждане на информационната система за пълен достъп до съдебните актове на АС Ямбол в рамките на проекта ще бъде експертно поддържан и актуализиран сайта на съда
Д 8 . Дейности за информация и публичност Пресконференция за стартиране на проекта Пресконференция за приключване на проекта 7 тематични публикации в местните медии. 2 телевизионни предавания Информационна листовка за проекта Информационни банери 3 броя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 510 BGN
Общ бюджет: 57 420 BGN
БФП: 57 420 BGN
Общо изплатени средства: 57 420 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 302 BGN
2013 36 906 BGN
2014 8 212 BGN
2015 0 BGN
57 420 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 457 BGN
2013 31 370 BGN
2014 6 980 BGN
2015 0 BGN
48 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 845 BGN
2013 5 536 BGN
2014 1 232 BGN
2015 0 BGN
8 613 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Органи на съдебната власт, въвели системи за управление на делата
Индикатор 2 Брой разработени или обновени информационни системи, регистри и бази данни
Индикатор 3 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 4 По Дейност 1 - Бр. извършени оценки
Индикатор 5 По дейност 2 - Бр. проведени семинари
Индикатор 6 По Дейност 2 - Бр. обучени участници
Индикатор 7 По Дейност 2 - % жени от обучените
Индикатор 8 По Дейност 3 - Бр. надградени системи за управление на делата
Индикатор 9 По Дейност 3 - Бр. нови модули добавени към системата за управление наделата
Индикатор 10 по Дейност 4 - Бр. извършени оценки
Индикатор 11 По Дейност 5 - Бр. проведени семинари
Индикатор 12 По Дейност 5 - Бр. обучени участници
Индикатор 13 По Дейнност 5 - % от тях жени
Индикатор 14 По Дейност 6 - Бр. надградени информационни системи
Индикатор 15 По Дейност 6 - Бр. нови модули добавени към системата
Индикатор 16 По Дейност 7 - Бр. актуализирани Интернет страници
Индикатор 17 По Дейност 8 - Бр. проведени пресконференции по проектното предлож.
Индикатор 18 По Дейност 8 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите по проекта
Индикатор 19 По Дейност 8 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали по проектното предлож.
Индикатор 20 По Дейност 8 - Телевизионни предавания
Индикатор 21 По Дейност 8 - Листовки
Индикатор 22 По Дейност 8 - Банера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз