Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0018-C0001
Номер на проект: ESF-2116-05-05002
Наименование: "Професионално обучение на заети лица в "Селебра" ЕООД"
Бенефициент: "СЕЛЕБРА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Предоставяне професионално обучение на заети лица в средно предприятие с цел подобряване и обновяване на настоящите професионални умения на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейности: 1.Управление на проекта За успешното изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип в следния състав: Ръководител на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител на проекта. С членовете на екипа ще бъдат сключени граждански договори за конкретизиране на задачите и разпределяне на отговорностите при спазване на нормативните изисквания. Сформираният екип ще разработи подробен план-график на дейностите и ще формулира показатели за напредък на проекта. Екипът се стреми към достигане на висока степен на прозрачност на вземаните решения и ще провежда ежемесечно открити работни срещи, ще се запознава с мненията и очакванията на участниците в проекта. По време на изпълнение на проектните дейности екипът следи за реалното изпълнение на количествените и качествени индикатори на проекта, пряко организира и активно участва във всички дейности в изпълнение на проекта. Осъществява комуникацията с договарящия орган.
2.Информиране и публичност по проекта Със стартиране изпълнението на проекта кандидатът предвижда да проведе широка и открита информационна и рекламна кампания на територията на община Бяла Слатина. Ще бъдат използвани регионалните средства за масово осведомяване за информиране на общността относно приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”. В ДРСЗ - Монтана и ДБТ – Бяла Слатина и на местата за обяви в община Бяла Слатина ще бъдат поставени плакати и раздадени цветни диплянки с рекламна цел за стартирането и изпълнението на проекта. В сградата на кандидата ще бъде поставена информационна табела за визуализация на изпълнението на проекта. Ще бъдат изработени рекламни материали за широката общественост - бележници, папки, календари, химикалки, тениски, носещи логото на програмата. Всички материали за информиране и публичност, предназначени за бенефициентите и широката общественост, ще съдържат емблемата на ЕС и ще отбелязват финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на ЕС и ОП РЧР. В края на проекта ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на медиите, служители от ДРСЗ – Монтана и ДБТ – Бяла Слатина, клиенти и партньори на фирма „Селебра” ЕООД, представители на браншовите организации, местната общност и др. Участващите ще бъдат запознати с дейностите и резултатите от проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП РЧР.
3.Организиране и провеждане на квалификационно обучение по професия «Шивач» Тази дейност е основна в реализацията на проекта. Професионално обучение по учебния план и програма за придобиване на първа квалификационна степен по професия «Шивач», специалност «Шивачество» ще преминат 240 заети лица от кандидата «Селебра» ЕООД – Бяла Слатина, разпределени в 16 групи по 15 обучавани лица. Обучението ще бъде извършено от обучаваща организация, избрана по реда на ПМС № 55/2007 г., ще бъдат избрани и доставчици на материали за обучението. Обучителният процес протича в рамките на 300 учебни часа и 11 уч. ч. изпити за всяка група. Обучението е насочено към предоставяне на базисни теоретични познания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата работодател. За осигуряване на качествено протичане на професионалното обучение в обучаващия екип ще бъдат включени както преподаватели с богат педагогически опит, така и специалисти с необходимия образователен ценз, работещи във фирмата. Професионалното обучение приключва с провеждане на държавни изпити по теория на професията (5 уч. часа) и по практика на професията под формата на индивидуално практическо задание с продължителност 6 уч. часа. За организиране и провеждане на държавните изпити кандидатът предвижда участието на изпитна комисия от външни експерти с опит в професионалното обучение на възрастни и водещи специалисти във фирмата. На всеки обучаем, успешно завършил курса на обучение, ще бъде издадено Свидетелство за придобита първа степен на професионална квалификация по образец 3-54 на МОМН.
4.Текущ контрол и мониторинг на обучението При изпълнение на тази дейност ще се следи за редовното участие на заетите лица в учебния процес, за което ще се водят присъствени дневници. Преди започване на обучението ще бъдат сключени договори с обучаемите, в които ще бъде отразен срокът и условията на обучение. В края на основни модули от учебната програма на курса ще се провеждат тестове за проверка нивото на усвояване на теоретичния материал и ушиване на определени детайли за проверка на придобитите практически умения и анкети за обратна връзка и анализиране работата на преподавателския екип. В края на обучението ще се проведе заключителен изпитен тест за проверка на знанията при провеждането на държавния изпит по теория на професията. Ще се следи за спазване на седмичното разписание и учебната програма от преподавателите.
Отчетна дейност по проекта Екипът за организация и управление на проекта ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни доклади за напредъка на проекта и финансови отчети. След приключване на дейностите по проекта ще изготви заключителен технически доклад за постигнатите резултати и обобщаващ финансов отчет за изразходваните средства. Кандидатът носи цялата отговорност за правилното разходване на финансовите средства, за верността на финансовата отчетност и съхранява документацията по проекта в съответствие с чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006 и съгласно чл. 13 на ПМС № 180/27.07.2007 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 349 BGN
Общ бюджет: 179 041 BGN
БФП: 143 233 BGN
Общо изплатени средства: 141 063 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 670 BGN
2013 55 220 BGN
2014 54 173 BGN
2015 0 BGN
141 063 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 919 BGN
2013 46 937 BGN
2014 46 047 BGN
2015 0 BGN
119 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 750 BGN
2013 8 283 BGN
2014 8 126 BGN
2015 0 BGN
21 159 BGN
Финансиране от бенефициента 39 587 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз