Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0071-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-71-155
Наименование: Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Конкретни цели на настоящото проектно предложение са пряко свързани с общата цел и са насочени към: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на агломерация Момчилград, чрез улавяне на отпадъчните води на цялата територия на агломерация Момчилград и осигуряване на тяхното пречистване в съответствие с нуждите на целевия регион, европейските изисквания и стандарти; Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда чрез предотвратяване замърсяването с битово отпадъчни води на р.Върбица и респективно язовир Студен кладенц, в който реката се влива; Подобряване състоянието и развитие на екологичната инфраструктура в агломерация Момчилград чрез рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа, както и чрез реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване инфилтрацията и хидравличното натоварване на предвижданата пречиствателна станция за отпадъчни води; Привеждане на водоснабдителната и канализационната системи в съответствие с изискванията за безопасно
Дейности: Дейност 6: Одит Изпълнението на тази дейност ще бъде съобразено с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС. Преди подаването на искане за средства по проекта е необходимо да бъде извършен одит от изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма. В екипа на одитора ще бъдат включени и юристи с компетенция в прилагането на ЗОП и подзаконовите нормативни актове. Целта на одита е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. В тази връзка, Община Момчилград ще възложи текущ одит на проекта, изпълнителят на който ще представя на общината междинни одитни доклади към всяко искане за средства от ОПОС, с одитно мнение за: законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на ч 19, ал. 2, т. 22 „б” от ЗОП; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Община Момчилград. Изпълнителят по договора за одит ще представи и окончателен одитен доклад, към окончателното искане за средства по ДБФП между Община Момчилград и УО на ОПОС, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно Насоките за извършване на одит по ОПОС.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Дейност 5.1: Управление на проекта - Община Момчилград ще организира и осъществява дейностите по подготовката и управлението на проекта и възлага всички обществени поръчки за изпълнение на дейностите по подготовка на проектната документация и изпълнение на инвестиционния проект. Асоциираният партньор, ВиК Момчилград – ЕООД, ще подпомага изпълнението на проекта, чрез подаване на изходна информация, преглед и становища по техническата документация и други дейности, описани подробно в приложеното към Формуляра за кандидатстване Споразумение за партньорство. Членовете на ЗИП от страна на Бенефициента ще бъдат наети единствено и специално за целите на управлението на проекта до неговото завършване и отчитане. За целите на качественото, коректно и навременно изпълнение и отчитане на проекта ще се ползва външна експертна помощ по договор за подпомагане на ЗИП. Представител на асоциирания партньор – ВиК ЕООД – Кърджали, ще бъде включен в състава на ЗИП. За участие в управлението на проекта се предвижда да бъде избран по реда на ЗОП и външен консултант, който да осигури адекватен екип от ключови експерти със съответната компетенция. Членове на ЗИП: Ръководител на проекта; Заместник-ръководител; Координатор; Юрист; Счетоводител; Външен консултант по управление на проекта. Дейност 5.2: Публичност - Мерките за информация и публичност са предвидени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999 и Регламент (ЕО) № 1828/2006 за изпълнение на Регламенти (ЕО) № 1083/2006 и 1080/2006. Мерките за информация и публичност включват следните дейности: организиране на публични събития - пресконференции (3 бр.); Поставяне на билборд на площадката за строителство на ПСОВ – Момчилград (1 бр.); Организиране на официална церемония за „Първа копка” при стартирането на проекта; Информационни табели (2 бр); Постоянна обяснителна табела – (1 бр); Организиране на официална церемония за откриване на обектите; Отпечатване и разпространение на информационни материали (брошури) за проекта и популяризиране на дейностите по пречистване на отпадни води (500 бр.); Информационни стикери – 6 бр. ще бъдат поставени върху оборудването, закупено по проекта; Допълнителни рекламни материали: 5 публикации в медиите; 2 излъчвания в електронните медии; 500бр. покани, папки, блок-листа, Промоционални материали: химикалки; флаш памети (USB); банери и рекламни пана Тези материали ще бъдат предоставени на участниците в публичните събития по проекта, на представители на медиите и на други заинтересовани от проекта лица за увеличаване на публичността относно помощта от Европейския съюз и ползите от проекта.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1 - Строителен надзор - ще бъде изпълняван с цел да се осигури качеството на строителните дейности посредством надзор върху тяхното изпълнение съгласно ЗУТ и Наредбата за лицензиране на лица, упражняващи строителен надзор. Строителният надзор ще се възложи посредством два договора на лицензирани изпълнители, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки както за инженеринга на ГПСОВ – Момчилград, така и за строителството на ВиК мрежата в града. Дейностите по строителен надзор ще включват: Законосъобразно стартиране на строежа; Коректно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; Извършване на СМР съобразно одобрен инвестиционен проект и спецификации; Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството; Опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР; Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации; Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Проверка на коректността и спазването на договорните и нормативните условия за разплащане на извършените СМР; Годност на строежа за въвеждане в експлоатация. Изпълнителят на строителния надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. На базата на заключенията от извършения строителен надзор ще се пристъпи към окончателната приемно-предавателна процедура на обекта. Под-дейност 7.2 - Авторски надзор - ще се извърши съгласно чл. 162 ЗУТ. Авторският надзор се упражнява от проектанта на строежа от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта. По смисъла на чл.162 от ЗУТ, Авторският надзор по част Конструктивна е задължителна дейност за всички строежи от първа до пета категория включително. Целта е да се спази последователността на изработения инвестиционен проект. За изпълнението на дейностите „Изграждане на ГПСОВ – Момчилград”, авторският надзор ще бъде възложен в рамките на договора за инженеринг, а за „Доизграждане и реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Момчилград” – чрез договаряне без обявление по по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Схемата за пречистване на водата съгласно препоръчания Първи вариант включва съоръжения за механична обработка, биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи, обеззаразяване с натриев хипохлорид. Третирането на утайките включва уплътняване и обезводняване. При този вариант, за биологичното пречистване са използвани еднобасейнови реактори с цикличен режим на работа тип SBR . Входна помпена станция: Груба решетка; 3 бр. Помпи.; Механично пречистване – комбинирано съоръжение, включващо: Фина решетка; Пясъко-мазнинозадържател; Хидравлично изравняване: Изравнителен резервоар; Биологично стъпало: Еднобасейнов реактор SBR – 3 бр. с аерационна и разбъркваща система, декантери; Дезинфекция: Контактен резервоар и инсталация за обеззаразяване с натриев хипохлорид; Дефосфатизация: Химична дефосфатизация с FeCl3; Утайково стопанство: Утайкоуплътнител – силоз за утайка (уплътнител), Обезводняване на утайката Необходимо оборудване за техническа инфраструктура и площадкови комуникации – ГПСОВ – Момчилград: Ел, КИП и А табла и оборудване, силови инсталации и ЦДП; Кабелна мрежа НН и оперативни - доставка, полагане, прозвъняване; Отопление и вентилация; ВиК на сгради; Дизелагрегат за аварийно ел. захранване външен монтаж; Техника на безопасност.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1: Проучвания и проектиране направени преди кандидатстване - В рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С177-177 / 26.02.2009 г. за осигуряване на техническа помощ за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Момчилград” по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. е подготвен инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ – Момчилград и реконструкция и разширение на В и К мрежата. В следствие на проекта за техническа помощ са постигнати следните резултати: Разработено прединвестиционно проучване във връзка с изграждане на ГПСОВ - гр. Момчилград и за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в гр. Момчилград; За изграждане на ГПСОВ гр. Момчилград е разработен и одобрен ПУП - Парцеларен план и План за застрояване; Разработен идеен проект за изграждане на ГПСОВ; Разработен и одобрен работен проект за доизграждане и реконструкция на системите за водоснабдяване и канализация; Изготвен финансов анализ и анализ на разходите и ползите за ГПСОВ и реконструкция на системите за водоснабдяване и канализация; Уреден градоустройствен статут на терена; Получено Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Първа и Втора категория; Оценка на съответствието на проектната документация съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗУТ; Оценка на съответствието на част "Конструктивна" на работен проект съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ; Формуляр за кандидатстване за отпускане на финансиране за реализация на инвестиционните дейности по реда на ОПОС. Приложими решения/разрешителни, които са издадени към момента: необходимите екологични разрешителни по реда на ЗООС; Решение на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; Решение на Комисията по земеделски земи при Министерство на земеделието и храните за разширение на площадката на ГПСОВ; Становище от ВиК ООД-гр.Кърджали относно промяна предназначението и/или изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот; Становище на „ВиК – Кърджали” ООД за изготвяне на ПУП-ПРЗ за разширение на площадката на ГПСОВ гр. Момчилград; Разрешение за проектиране на водопроводно отклонение от ВиК ООД - гр. Кърджали; Предварителен договор за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към ВиК мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура между ВиК ООД-гр. Кърджали и Община Момчилград; Становище на ЕВН България АД относно изработване на ПУП- ПРЗ за разширение на площадката на ГПСОВ; Доклад за резултатите от лабораторни изследвания относно количеството и физико-химическия състав на отпадъчните води от гр.Момчилград, за обект „ГПСОВ гр.Момчилград”; Получено „Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадьчни води в повърхностни водни обекти” на МОСВ, Басейнова дирекция за управление на Източнобеломорски район; Получено Решение на Директора на БД „ИБР” за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадьчни води в повърхностни водни обекти; Утвърдени трасета за изграждане на линейна инфраструктура и променено предназначение на съответните имоти - решение на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи; Утвърдени трасета и променено предназначение за изграждане на обект „Довеждащ колектор до градска пречиствателна станция – Момчилград” и променено предназначение на съответните имоти – решение на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи; ПУП – парцеларен план за обект „Довеждащ колектор до градска пречиствателна станция – Момчилград”; Изготвен Доклад за оценка на съответствието на идейния проект със съществените изисквания към строежите; Решение на Общински съвет Момчилград за одобряване на ПУП-ПЗ за изграждане на ГПСОВ - разширение на площадката; Отчуждителна преписка за учредени сервитутни права; Доклад за оценка на съответствието на част „Конструктивна” на проектната документация със съществените изисквания към строежите; Комплексен доклад за оценка на съответствието на работния проект за ВиК мрежата със съществените изисквания към строежите; Получено разрешително за строеж на ГПСОВ; Получено разрешително за строеж за изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа издадено от Главния архитект на Община Момчилград; Съгласувателни становища от всички компетентни институции („ВиК – Кърджали” ООД, EVN, РС „ПБС” – гр. Момчилград) за работен проект за ГПСОВ – Момчилград – след изготвяне на работен проект; Разрешение за експлоатация на ГПСОВ – Момчилград. Под-дейност 1.2: Проучвания и проектиране след кандидатстване - Изготвяне на документации за избор на изпълнители за дейностите в процеса на реализация на инвестиционния проект В рамките на дейностите за подготовка на проекта е сключен договор с подизпълнител за подготовка на пълни комплекти документация за тръжни процедури, като задължително условие за стартиране на подготовката на тези документации е сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ за настоящия инвестиционен проект между Община Момчилград и Министерство на околната среда и водите. Предвижда се изготвяне на документации за избор на изпълнители и провеждане на обществени поръчки, както следва:  Инженеринг на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, в т.ч. авторски надзор;  Строителство на обект „Доизграждане и реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Момчилград”;  Строителен надзор в процеса на проектиране и строителство на ПСОВ и довеждаща инфраструктура;  Строителен надзор в процеса на изграждане на обект „Доизграждане и реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Момчилград”;  Авторски надзор за обект „Доизграждане и реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Момчилград”;  Одит на проекта;  Организиране на мерки за информация и публичност на проекта;  Техническа помощ за управление на инвестиционния проект. В рамките на настоящия проект се предвижда възлагането на дейност „Изработване на работен проект за изграждане на ГПСОВ – Момчилград”. Дейността ще се възложи с договор за инженеринг, включващ работно проектиране, строителни работи (СМР), доставка на оборудване за изграждане на ГПСОВ, както и авторски надзор при строителството на ПСОВ. Успоредно с работното проектиране на ГПСОВ ще се извършват и съгласуванията на всяка изготвена част от инвестиционния проект със съответните компетентни органи и експлоатационни дружества, съгласно изискванията на ЗУТ. Преди започване на строителните дейности ще се издаде разрешително по реда на Наредбата за специално ползване на пътищата, обнародвана ДВ, бр. 62/13 юли 2001 г. за полагане на ВиК мрежи по трасетата на първокласни и третокласни пътища в обхвата на проекта. След приключване на строително-монтажните работи по ГПСОВ и ВиК мрежата на града ще бъде организирана държавна приемателна комисия за въвеждане на обектите в експлоатация. След като Изпълнителят по договор за инженеринг предаде готовата ГПСОВ – гр. Момчилград на Възложителя с Акт обр. 15, ще бъде изготвена и подадена документация за издаване на ново Разрешение за заустване в повърхностен воден обект при Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив в изпълнение на изискванията на Закона за водите.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Проектното предложение включва: Дейности по договор за инженеринг ГПСОВ – Момчилград – работно проектиране, строителство на ГПСОВ и довеждаща инфраструктура, доставка на оборудване, обучение на персонала на ГПСОВ и авторски надзор. Видовете СМР за ГПСОВ се базират на идейния проект за изграждане на ГПСОВ – Момчилград. След финализирането на работен проект за изграждане на ГПСОВ – Момчилград, в рамките на договора за инженеринг, е възможно графикът за СМР да бъде детайлизиран. Под-дейност 3.1: Строително-монтажни работи - ГПСОВ – Момчилград, съгласно ВАРИАНТ 1 от идейния проект. За изграждане на ГПСОВ – Момчилград е предвидено изграждането на две сгради: Административна сграда, представляваща едноетажна постройка без сутерен. Тук са обособени следните помещения: управление, предверие, лаборатория, съблекалня, душ и два санитарни възела; Техническа сграда, представляваща едноетажна постройка без сутерен. Тук са обособени следните помещения: обезводняване на ИАУ, техническо помещение за механично стъпало и два санитарни възела; както и следните съоръжения: Помпена станция за сурова вода; SBR пречистване; Смесител за хлор; Площадка за аварийно депониране на уплътнена утайка. Строително-монтажните работи за изграждане на ГПСОВ – Момчилград са разделени на следните подобекти: ГПСОВ – Момчилград; Техническа инфраструктура, Площадкови комуникации – ГПСОВ. Под-дейност 3.2: Довеждаща инфраструктура за ГПСОВ – Момчилград - СМР – Водопровод; СМР – Външно ел.захранване; Строителни работи – Довеждащ път. Под-дейност 3.3: Реконструкция и разширение на канализационна мрежа в гр.Момчилград - В рамките на настоящия инвестиционен проект се предвижда реконструкция на 7 485 метра канализационна мрежа и разширение на съществуващата такава чрез изграждане на нови 7 639 метра канализация. Общата дължина на предвидената в настоящия проект реконструирана и новоизградена канализационна мрежа е 15 км и 124 м. Строителните дейности ще се изпълняват само в обхвата на улиците на гр. Момчилград, като сградните отклонения са предвидени до регулационните граници на съответните имоти. Под-дейност 3.4: Реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Момчилград - Общата дължина на предвидената в настоящия проект за реконструиране и изграждане водопроводна мрежа е 10 км и 295 м. Тези строително-монтажни работи са предвидени само по трасето, по което ще се извършва строителството на канализационната мрежа, с цел оптимизиране на разходите. Тези строителни дейности ще се изпълняват само в обхвата на уличната мрежа на гр. Момчилград, като сградните отклонения се предвиждат само до регулационните граници на съответните имоти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 835 763 BGN
Общ бюджет: 14 854 658 BGN
БФП: 14 507 370 BGN
Общо изплатени средства: 17 441 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 507 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 241 788 BGN
2013 8 697 814 BGN
2014 5 193 374 BGN
2015 2 308 538 BGN
17 441 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 740 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 993 430 BGN
2013 6 958 251 BGN
2014 4 154 700 BGN
2015 1 846 831 BGN
13 953 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 766 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 248 358 BGN
2013 1 739 563 BGN
2014 1 038 675 BGN
2015 461 708 BGN
3 488 303 BGN
Финансиране от бенефициента 4 878 501 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 3 Реконструирана канализационна мрежа
Индикатор 4 Реконструирана водоснабдителна мрежа
Индикатор 5 Население, свързано с новоизградената ПСОВ
Индикатор 6 Население, обслужвано от новоизградената канализационна мрежа
Индикатор 7 Население, обслужвано от реконструираната канализационна и водопроводна мрежа
Индикатор 8 Новосъздадени постоянни работни места (персонал за експлоатация на ПСОВ)
Индикатор 9 Новосъздадени временни работни места (във фазата на строителство) (мъже/жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз