Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0022-C0001
Номер на проект: ESF-2116-07-13001
Наименование: ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В "АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ ООД
Бенефициент: "Артемида Моделс Русе" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 03.10.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за подобряване на адаптивността на заетите лица в „Артемида Моделс Русе” ООД с оглед на удължаване на активната им трудова дейност, чрез професионално обучение и обучение по ключови компетенции
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Описание и обосновка на дейността: Управлението на проекта най-общо е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху предвидените проектни дейности, за да бъдат постигнати целите на и изискванията към проекта. При липса на добро управление и организация проектът рискува да завърши с неуспех. Управлението на проекта е специфичен процес, който изисква прилагане на изложената и одобрена идея, в рамките на определено време и с лимитираните финансови ресурси. Това става успоредно с прилагане на контрол от управляващият орган. Управлението обхваща планирането, контрола и регулирането на проектните дейности. Управлението в случая ще изисква: -Управление на времето в проекта заложено в проектната идея. -Управление на ресурсите в проекта и заради които е подписан договор; -Управление на комуникацията в проекта. -Управление на снабдяването (услуги, доставки) в проекта. Предвижда се управлението на проекта да се извърши от екипът за организация и управление на проекта, който ще бъде в следния състав: ръководител на проекта, счетоводител на проекта и координатор на проекта. Всички задачи и отговорности, нужни за успешното управление на проекта, ще се разпределят между членовете на екипа. Подробното описание на предвидените длъжности се съдържа в секция ІІ. Екип за организация и управление на проекта 1. Ръководителят на екипа ще осъществява връзката с Договарящият орган и с Междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Ще подготвя общият доклад за напредъка на дейностите по проекта (технически и финансов отчет) Счетоводителя (Икономист) - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта Предвидените ресурси за управление на проекта са обосновани. Управляващият орган ще е в състояние да контактува и изисква документи от лица, които са отговорни за изпълнението на разписаните по проекта дейности.
Дейност 2 Подготовка на обученията, свързани с повишаване професионалната квалификация и придобиване на ключови компетенции Обосновка Типовете обучения изискват синхронизация с преките бенефициенти – оформяне на обучителни групи. Провеждане на процедури за определяне на изпълнители: избор на обучителни организации, подготовка по провеждане и избор на структури, които ще доставят учебни материали и консумативи, структури където ще отдават помещения за обучение, структури, които ще реализират кампания по информация и публичност. Изисква се време за структуриране на обучителните графици, синхронизиране на програмите с местните органи по мониторинг в гр.Русе. Екипът за управление на проекта ще подготви и изпълни 6 процедури за избор на изпълнител по правилата на ПМС 55/12.03.2007г. – както следва: 1.Избор на изпълнител за извършване на обучения за повишаване на професионалната квалификация по специалности – шивачество, моден дизайн и оперативно счетоводство; 2.Избор на изпълнител за обучение по придобиване на ключови компетенции – английски език (ниво А1, А2, Б1) и специфични компютърни умения – Photoshop 3.Избор на изпълнител за доставка на материали - учебни помагала, необходими за провеждането на обученията 4.Избор на изпълнел за доставка на консумативи, нужни за провеждане на обученията 5.Избор на изпълнител за извършване на услуга по осигуряване на помещения и техника под наем. 6.Избор на изпълнител за извършване на услугата по информация и публичност След приключване на процедурите с избраните изпълнители ще бъдат сключени договори. Договорите с изпълнители за – доставка на материали и доставка на консумативи ще са със срок на изпълнение до края на първия месец от изпълнение на проекта, за да могат обученията да стартират според план-графика и планирана им продължителност.
Дейност 3 Провеждане на професионални обученията за подобряване на квалификацията на заети лица в „АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ” ООД Обосновка Професионалните обучения ще бъдат три:  шивачество,  моден дизайн  оперативно счетоводство 1.Специалността - Шивач (код на специалността – 5421101) ще обхване 51 работника на фирма „Артемида Моделс Русе” ООД. Образователният процес ще завърши със Свидетелства за професионална квалификация. Обучителният процес ще бъде от 306 часа,които ще са разпределени по 122 часа на група теория и 184 часа практика. С оглед ефективно усвояване на учебният материал ще бъдат оформени 4 групи от работниците на фирмата обучаващи се по тази специалност. Обучението по теория ще се извърши в гр. Русе (поради липса на обучителни организации в гр.Мартен). Обучението по практика ще се проведе на място във фирмата, като представители на избраната обучителна фирма ще обучават работниците на място във фирмата. Това изисква да се предвидят ресурси за учебни помагала и материали/консумативи, за наем на зали за провеждане на часовете, ресурси за пътни разходи на бенефициенти или обучители. Според предварителните разчети обучението, ако започне през вторият месец от подписване на договора ще завърши към шестият месец. 2.Специалността – Моден дизайн (код на специалността: 2140108) ще обхване 12 работника от фирма «Артемида Моделс»ООД. Практически това «представлява гръбнака» на средният управленски персонал. Обучителният процес ще бъде от 1038 часа, които ще са разпределени по 435 теория и 603 часа практика. Обучението ще се извърши в една група. Обучението по теория ще се извърши в гр.Русе. Обучението по практика ще се проведе във фирмата, като представители на избраната обучителна фирма ще обучава работниците на място във фирмата. Това изисква да се предвидят ресурси за учебни помагала и материали/консумативи, за наем на зали за провеждане на часовете, ресурси за пътни разходи на бенефициенти или обучители. Според предварителните разчети обучението, ако започне през вторият месец от подписване на договора ще завърши към 12 (дванадесетият месец от подписване на договора). 3.Специалността Оперативно счетоводство (Код на специалността – 3440301) ще обхване всички работници ангажирани със счетоводна дейност във фирмата - 4 души. Обучителният процес ще бъде от 965 часа, които ще са разпределени по 404 теория и 561 часа практика. Обучението ще се извърши в една група. Обучението по теория ще се извърши в гр.Русе. Обучението по практика ще се проведе във фирмата, като представители на избраната обучителна фирма ще обучават работниците на място във фирмата. Това изисква да се предвидят ресурси за учебни помагала и материали /консумативи за наем на зали за провеждане на часовете, ресурси за пътни разходи на бенефициенти или обучители. Според предварителните разчети обучението, ако започне през вторият месец от подписване на договора ще завърши към 12 (дванадесетият месец от подписване на договора). Обучението ще завърши със Свидетелство за професионална квалификация.
Дейност 4 Провеждане на обучения за придобиване на ключови умения на служителите в „Артемида моделс Русе” ООД Обосновка Съгласно проведените предварителни проучвания във фирмата ще се проведат два типа обучения за придобиване на ключови компетенции – Общуване на чужд език и дигитална компетентност. Общуване на чужд език – желание за обучение по английски език са изразили 28 служители на фирмата и те ще преминат през 3 нива обучение по английски език – А1, А2, Б1. Знанията по английски са особено необходими на тези служители тъй като фирмата работа до голяма степен с чуждестранни клиенти и комуникацията с клиенти се води основно на английски език. Обучението по дигитална компетентност ще бъде свързано с използване на специализиран софтуер – Photoshop, необходим за специалността моден дизайн. Групата ще се състои от 12 човека, които ще преминат 45 часа обучение за придобиване на умения за работа със специализирания софтуер.
Дейност 5 Информация и публичност Съгласно изискванията на програмата - Бенефициентът е отговорен за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете на ЕС. В конкретния случай от ЕСФ и ОП „Развитие на човешките ресурси”. В дадения случай – „Артемида Моделс Русе” ООД е компетентен орган, който трябва да реши да постави постоянни обяснителни табели, да изготви публикации или да предприеме други действия. Фирмата съзнава, че при номиниране на проектната идея ще извършва следните действия с цел да посочи приноса на Общността: • Поставяне на логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - интернет страници, слайдове, бюлетини, каталози, брошури, листовки; - табели, билбордове или специални знаци или стикери; - прес-съобщения, реклами; - документи за конференции и семинари и учебни материали, включително • Поставяне на логото при покани за семинари, програми, материали; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); Тоест фирмата ще спазва стриктно всички указания, които произтичат от „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност” по ОП РЧР Фирмата планира да реализира следните дейности по информация и публичност по проекта: - Да постави информационна табела - Да проведе два броя пресконференции - Да реализира две публикации в местни медии - Да изготви 600 броя информационни брошури по проекта - Да създаде сайт по проекта Всичките дейности ще са предмет на външна поръчка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 925 BGN
Общ бюджет: 89 854 BGN
БФП: 71 883 BGN
Общо изплатени средства: 71 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 985 BGN
2013 0 BGN
2014 56 898 BGN
2015 0 BGN
71 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 737 BGN
2013 0 BGN
2014 48 364 BGN
2015 0 BGN
61 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 248 BGN
2013 0 BGN
2014 8 535 BGN
2015 0 BGN
10 782 BGN
Финансиране от бенефициента 18 731 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз