Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0032-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01001
Наименование: "Квалификация, адаптивност, заетост - конкурентни предимства на човешките ресурси в сферата на маркетинговите проучвания"
Бенефициент: "Ноема" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели Общата цел на проектното предложение е да се повиши производителността на труда и да създаде условия за устойчива заетост и развитие на заетия в Ноема персонал, посредством придобиване на допълнителна професионалната квалификация.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт Дейността ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица. Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на избор на изпълнител по проекта Дейността ще включва реализиране на необходимите действия за избор на изпълнител на обучителните дейности по проекта. При осъществяване на избор на изпълнител Ноема ще съблюдава предвидените в Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г. условия, както и изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата за безвъзмездна финансова помощ. На база прогнозната стойност на предвидените по проекта дейности, както и въз основа на указанията от Договарящия орган, Ноема ще реализира съответния вид процедура за определяне на изпълнители, описани в чл. 7 на Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г: • Открит избор или • Договаряне с публикуване на пояснителен документ или • Договаряне без публикуване на пояснителен документ В случай, че не са налице условията за провеждане на една от горепосочените процедури, спазвайки указанията на Договарящият орган описани в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ, Ноема ще осъществи избора на изпълнител при спазване условията на чл. 12 от Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г, а именно: Ноема ще събере не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, като оценката и класирането на постъпилите оферти ще бъде извършена на база поставените от компанията изисквания. Посочените стъпки за избор на изпълнители на дейности по проекта са разписани на база Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г. изм. и доп. – ДВ. бр.93 от 26.11.2010г., както и съгласно публикуваното с пакета документи за кандидатстване по процедурата Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ. В този смисъл, в случай на промени и актуализация на Постановлението и Оперативното ръководство настъпили след подаване на настоящият проект, фирмата ще съблюдава актуалните към момента на изпълнение на дейността регламенти и условия. Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнител по проекта, който да осигури качествени обучителни дейности по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3 – Обучение по специалност „Маркетингови проучвания” Дейността се състои в провеждане на обучение на 50 лица по професия 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност 3420201 „Маркетингови проучвания”. Обучението ще бъде с продължителност 660 учебни часа, времетраене 8 месеца и ще бъде извършено от избрания н рамките на дейност 2 изпълнител. За целите на ефективно обучение, преди стартиране ще бъдат сформирани обучителни групи. Съдържанието на обучението е представено в т. 5.2.1. от формуляра за кандидатстване. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно придобиване на професионална квалификация от страна на представителите на целевата група.
Дейност 4 – Обучение по специалност „Бизнес-администрация” Дейността се състои в провеждане на обучение на 13 заети в Ноема лица по професия 346010 „Офис-мениджър”, специалност 3460101 „Бизнес-администрация”. Обучението ще бъде с продължителност 960 учебни часа, времетраене 9 месеца и ще бъде извършено от избрания н рамките на дейност 2 изпълнител. За целите на ефективно обучение, преди стартиране ще бъдат сформирани обучителни групи. Съдържанието на обучението е представено в т. 5.2.1. от формуляра за кандидатстване. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно придобиване на професионална квалификация от страна на представителите на целевата група.
Дейност 5 – Обучение по специалност „Електронна търговия” Дейността се състои в провеждане на обучение на 12 заети в Ноема лица по професия 482040 „Организатор Интернет приложения”,специалност 4820401 „Електронна търговия”. Обучението ще бъде с продължителност 960 учебни часа, времетраене 9 месеца и ще бъде извършено от избрания н рамките на дейност 2 изпълнител. За целите на ефективно обучение, преди стартиране ще бъдат сформирани обучителни групи. Съдържанието на обучението е представено в т. 5.2.1. от формуляра за кандидатстване. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно придобиване на професионална квалификация от страна на представителите на целевата група.
Дейност 6 - Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Техникъл Трейнинг България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 387 BGN
Общ бюджет: 108 257 BGN
БФП: 108 257 BGN
Общо изплатени средства: 108 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 877 BGN
2013 0 BGN
2014 85 380 BGN
2015 0 BGN
108 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 446 BGN
2013 0 BGN
2014 72 573 BGN
2015 0 BGN
92 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 432 BGN
2013 0 BGN
2014 12 807 BGN
2015 0 BGN
16 239 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз