Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0008-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07007
Наименование: "Надграждане професионалните умения и компетентности на служителите в Райфаизенбанк /България/ ЕАД"
Бенефициент: Райфайзенбанк /България/ ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 02.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване адаптивността на заетите лица в Райфайзенбанк (България) ЕАД с приоритет повишаване пригодността и уменията на служителите, удължаване на активната им трудова дейност и производителност на труда. Добавената стойност на проектните обучения е, че те ще доведат до адаптиране на представителите на целевите групи към икономиката на знанието.
Дейности: Дейност 1: Добро управление на проекта. Доброто управление ще бъде резултат от целевия и прецизен подбор на включените в екипа за управление на проекта служители на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Проектното предложение предвижда екипът да се състои от общо 5 човека, притежаващи както опит в управлението на проекти (по предходния проект на Банката по ОП РЧР), така и специфична експертиза за организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности. Разпределението на функциите между членовете и ясно дефинираните канали за вътрешноекипна комуникация ще гарантират постигане на заложените индикатори и резултати. Непосредствено след подписване на договора с ДО, екипът по проекта ще разработи Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта, която включва: • Механизъм за проследяване на заложените индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности; • Оценка на риска по заложените дейности; • Алгоритъм и разпределение на отговорностите по дейностите, свързани с провеждане на тръжни процедури по ПМС № 55; • Осигуряване на канали за непрекъсната пряка и обратна връзка с целевите групи по проекта; • Разпределение на отговорностите между екипа във връзка със спазване на задълженията на Банката като бенефициент по ОП РЧР, в това число – спазване на изискванията за публичност и визуализация; провеждане на процедури по ПМС № 55; техническо и финансово отчитане на дейностите; съхранение на проектната документация и др. • Предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции чрез детайлно запознаване и спазване с Ръководството за бенефициенти по схемата и осъществяване на непрекъсната комуникация с ДО; • ad hoc механизми за предотвратяване на възникнали трудности/ забавяния и др. По време на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с Ръководството за бенефициенти по схемата, екипът по проекта ще изготвя съотвените авансови искания за плащане/междинни искания; междинни технически доклади и финансови отчети; уведомления до ДО за планираните обучения по проекта и спазването на план - графика. След приключване на проектните обучения и подписването на приемо-предавателен/и протокол/и с доставчика/ците, екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад, финансов отчет и окончателното искане за плащане.
Дейност 2: Подготовка и осъществяване на тръжна процедура за избор на изпълнител/и по ПМС №55 В подготовката на тръжния пакет с документи за избор на доставчик/ци за проектните обучения, екипът ще използва компетентностите на юриста по проекта, който притежава опит в провеждането на повече от 100 тръжни процедури по ЗОП, проведени от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Макар нормативната уредба на ПМС № 55 да има своите специфики, вярваме че експертизата на юриста в алгоритъма за провеждане на тръжни процедури, както и подробното разписване на процедурата по ПМС № 55 в Ръководството за бенефициенти по схемата, ще бъдат гарант за бързото одобрение на тръжната документация и своевременното й провеждане, съгласно заложеното време за това в план – графика на проекта. В този процес ще разчитаме и на методическата подкрепа на ДРСЗ – София в съгласувателната процедура. При избора на външен/шни изпълнител/и Райфайзенбанк (България) ЕАД ще заложи следните критерии в методологията за оценка: опит в предоставяне на обучение за банкови институции; опит по сходни проекти, финансирани по ОП РЧР; налични референции; достатъчен персонал, който да може да покрие големия брой служители от целевата група; наличие на надграждащ обучителен елемент и др. При провеждането на процедурата по ПМС №55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДРСЗ - София, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на Банката, подписването на договор/и с избрания/ите изпълнител/и. Екипът предвижда 2-те обучения по проекта да бъдат разделени в две обособени позиции в тръжната процедура с открит избор. По-подробно тази дейност е разписана в т. 2.2. Методика за изпълнение на проектното предложение.
Дейност 3: Провеждане на обучения по ключови компетентности за служители на Райфайзенбанк (България) ЕАД Логистика на обученията В логистиката на обученията по проекта Райфайзенбанк (България) ЕАД ще се води от корпоративните правила за провеждане на обучения: • Всички обучения ще се проведат в София, в Учебния център в Бизнес парк София – Младост 4. Базата на този център ще бъде използвана за провеждане на обученията, предвидени в настоящето проектно предложение. Учебния център разполага с 4 зали за обучение, които са достатъчни, за да поемат групите. • Всички представители на целевата група – общо 728 заети лица ще пътуват от различните офиси в страната (общо в 87 града) за сметка на Банката. • Нощувките също ще бъдат осигурени и финансирани от Банката, без да бъдат бюджетирани в проектното предложение. • Представители на избраната/ите обучителна/и фирма/и ще бъдат включени в детайлното разработване на плана за провеждане на обученията и времевия график. Доставчикът/иците трябва да осигурят достатъчен човешки ресурс – обучителни екипи, които да могат да водят в определени моменти успоредни обучения. Целеви групи 728-те заети лица от Райфайзенбанк (България) ЕАД са разпределени в 2-те проектни обучения, както следва:  281 ръководители, началници/супервайзори на отдели и управители/супервайзори на офиси ще преминат обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентнции”;  447 банкови специалисти за работа с клиенти - Финансови консултанти, специалисти кредитиране на малки и средни предприятия и мобилни банкови консултанти ще преминат обучение по ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество”. Обща продължителност на всяко обучение:  общата продължителност на курса „Управление на промяната с фокус върху осигуряване на качество и добавена стойност за клиента” ще бъде 8 проектни месеца (от 4-ти до 11-ти проектен месец);  общата продължителност на курса „Планиране, организиране и управление на оперативни дейности” също ще бъде 8 проектни месеца (от 4-ти до 11-ти проектен месец). Обосновка: Поради спецификата на организация на работа в клоновата мрежа на Банката, излизането на повече от един служител за обучение от един банков клон ще доведе до затруднения в осъществяването на текущите задачи на организационната единица. Ето защо, при сформиране на групите за 2-та вида проектни обучения, екипът по проекта ще се съобразява с това да осигури необходимия минимум служители, достатъчни за нормалното протичане на ежедневните работни процеси в клоновете в страната. Продължителност на всяко проектно обучение в часове:  обучението по ключова компетентност 6 ще обхваща общо 30 учебни часа, от които 15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика, през които ще премине всеки обучаем;  обучението по ключова компетентност 7 ще обхваща общо 30 учебни часа, от които 15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика., през които ще премине всеки обучаем. Програмата на обученията ще бъде разделена на обучителни модули, всеки от които ще съдържа 2 учебни часа. И двете обучения ще се провеждат в рамките на 3 работни дни. Осигуряване на обученията Разходите за обучителните материали ще бъдат ангажимент на избраната/ите фирма/и. В края на всяко обучение, преминалите съответния курс ще получават сертификати. Методически инструментариум за проектните обучения Минимумът от обучителни методи и техники, които ще бъдат търсени от фирмата/ите доставчик/ци на проектните обучения е: • използване на принципа „учене чрез преживяване”; • съобразяване с различните стилове на учене при различните участници, споделяне на опит и добри практики; • разработени групови и индивидуални задачи и упражнения; • провеждане на дискусии; • използване на творчески техники; • въвеждане на игрови методи като симулации, ролеви игри, демонстрации, учебни филми, казуси и др.; • разработване на задания за самостоятелна работа по практически задания за натрупване на опит в „сигурна” среда; • въпросници и тестове за проверка на знанията. По-подробно методиката за реализиране на проектните обучения е описана в т. 5.2.1.
Дейност 4: Дейности за информиране и публичност Една от задължителните проектни дейности е разпространението на информация относно проекта и целите, заложени в него. Съгласно изискванията на Регламент № 1828/2006 на Европейската Комисия за осигуряване на информиране и публичност от страна на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, в рамките на проекта:  ще бъдат изготвени три информационни табели за оповестяване на проекта, две от които ще бъдат поставени в двата офиса към Централното управление на Банката в София и една в Учебния център, на територията на който ще се проведат всички обучения;  ще бъде отпечатана информационна листовка в тираж от 1 000 броя;  ще бъдат проведени 2 пресконференции (откриваща и закриваща) с най-малко по 50 участници всяка;  най-малко 4 публикации, свързани с проекта, ще бъдат поместени в национални, местни и регионални печатни и електронни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 890 BGN
Общ бюджет: 134 565 BGN
БФП: 93 927 BGN
Общо изплатени средства: 93 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 927 BGN
2015 0 BGN
93 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 838 BGN
2015 0 BGN
79 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 089 BGN
2015 0 BGN
14 089 BGN
Финансиране от бенефициента 59 660 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз