Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0005-C0001
Номер на проект: 12-11-5
Наименование: Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата на Общинска администрация – Девин за ефективно изпълнение на функциите й
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Дейността предвижда сформиране на Екип за управление на проекта (ЕУП). ЕУП осъществява планиране, управление, координация на проектните дейности и целият проект и последващ мониторинг, контрол и отчитане на неговото изпълнение, предлагайки конкретни решения относно формата и начина на изпълнение на проектните дейности. В екипа за управление на проекта ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Счетоводител; - Технически сътрудник. Екипът за управление на проекта ще провежда редовни работни срещи. По време на тези срещи ще се съставят протоколи за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета и ще се поставят конкретни задачи, срокове, роли и задължения на проектния екип. По време на работните срещи ще бъдат подготвяни становища и предложения до Екипа за провеждане на функционалния анализ (ЕПФА). На тяхна база ЕПФА ще взема решения за промяна, изменение и допълнение на предварително планираните дейности и методология. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за конкретното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорници за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Счетоводителят ще следи за отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Техническият сътрудник ще подпомага организирането и провеждането на всички дейности по проекта, ще поддържа архив на документацията, ще води кореспонденцията с Управляващия орган, институции, изпълнители и други заинтересовани страни. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. ЕУП ще осъществява текущо наблюдение и контрол както над проектните дейности, така и над финансовите ресурси. Подготовката на междинните и финалните отчети за изпълнението на проекта ще се извърши съгласно Ръководството за изпълнение на проекти по ОПАК и изискванията на Управляващия орган. Сред основните задачи на ЕУП ще бъде осъществяването на текущ контрол над изпълнението на проекта за гарантиране, че изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК. Дейността на ЕУП ще обхване целия период на изпълнение на проекта. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на двата екипа, ще бъдат използвани помещения в община Девин, определени за офис на проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта Дейността включва подготовка и провеждане на процедура за избор на външни изпълнители за извършване на следните дейности по проекта: 1. Избор на изпълнител за изпълнение на дейности 3-7 Изборът ще бъде осъществен при спазване на разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Предвид стойността на извършването на функционалния анализ, изготвянето на предложение за Устройствен правилник, проект на структура и вътрешни правила, както и провеждане на съпътстващите обучения /под 50 000 лв. без ДДС/, съгласно чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП, изборът ще бъде направен без процедура за възлагане на малка обществена поръчка и без оферти, на базата на проучване на компаниите, предоставящи подобни услуги в страната. Водещата организация в лицето на Община Девин ще събере не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи. 2. Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта Поради ниската стойност на услугата – под 15 000 лв. и съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП, изборът ще бъде направен без процедура за възлагане на малка обществена поръчка и без оферти, на базата на проучване на компаниите, предоставящи подобни услуги в страната. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи.
Дейност 3 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация При извършването на функционален анализ се предвиждат следните основни етапи: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ: Създаване на Екип за провеждане на функционалния анализ (ЕПФА), който ще се състои от: - Възложител – кмета на община Девин; - Ръководител на екипа – секретаря на общината; - Членове на екипа – служители и директори на дирекции в общинска администрация и външни експерти. След сформиране на ЕПФА ще се приемат основни правила на работа, ще се дефинират заинтересованите страни, ще се уточнят акцентите на анализа, ще се изготви и съгласува с кмета на община Девин времевия график, разпределението на ролите и отговорностите между членовете на екипа и ще се осъществи необходимите комуникации. В етап 1 ще се приеме методологията и инструментариума на планирания функционален анализ; Етап 2: Провеждане на функционалния анализ Провеждането на функционалния анализ в Общинска администрация - Девин ще се извърши чрез анализиране на текущото състояние, идентифициране на областите на подобрение и формулиране на предложения за подобрение. Етап 3: Приключване на функционалния анализ Основните дейности на този етап са приоритизиране на областите и предложенията за подобрение, изготвяне на план за действие, изготвяне на проект на доклада, обсъждане и подготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението Осъществяване на мониторинг, преглед и публичност на изпълнението ще се осъществи чрез анализиране на изпълнението на препоръките, информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките и предоставяне на информация за резултатите от функционалния анализ.
Дейност 4 Изготвяне на предложение за Устройствен правилник на общинската администрация Във връзка с извършения функционален анализ и направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и оптимизиране на функциите и организационното структуриране, ще се изготви предложение за Устройствен правилник на общинската администрация
Дейност 5 Разработване на проект за структура на общинската администрация Във връзка с извършения функционален анализ и направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и оптимизиране на функциите и организационното структуриране, ще се разработи проект за структурата на общинската администрация
Дейност 6 Изготвяне на вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената След изготвяне на окончателния доклад от функционалния анализ и във връзка с направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и оптимизиране на функциите и организационното структуриране, ще се изготвят вътрешни правила в организацията.
Дейност 7 Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила В рамките на дейността ще бъдат изготвен план и програма за обучение за работа с новите вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената. Въз основа на изготвения план и програма за обучение ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Ръководният състав и служителите на Общинска администрация - Девин ще бъдат обучени за работа с новите вътрешни правила за работа на общинската администрацията за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената, както следва: • Организиране и провеждане на еднодневно обучение на ръководния състав за прилагане на разработените вътрешни правила. • Организиране и провеждане на еднодневно обучение на служителите на общинската администрация за прилагане на разработените вътрешни правила
Дейност 8 Информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните поддейности: 8.1. Провеждане на 2 пресконференции в началото и в края на проекта за отразяване на предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта; 8.2. Изработване и поставяне на банери с формат 2/2 м в залите за провеждане на обучения и пресконференции; 8.3. Публикуване на информация за проекта в регионални средства за масово осведомяване. 8.4. Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А4, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях; 8.5. Изработване и поставяне на интернет банер на сайта на Община Девин.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Интер консулт нова ЕООД
ТОНИ И КРИС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 115 BGN
Общ бюджет: 73 762 BGN
БФП: 73 762 BGN
Общо изплатени средства: 73 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 823 BGN
2013 45 967 BGN
2014 10 973 BGN
2015 0 BGN
73 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 300 BGN
2013 39 072 BGN
2014 9 327 BGN
2015 0 BGN
62 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 523 BGN
2013 6 895 BGN
2014 1 646 BGN
2015 0 BGN
11 064 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. сформирани екипи
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 7 По Дейност 1 - Бр. протоколи от проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 8 По Дейност 1 - Бр. изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 9 По Дейност 1 - Ясно разпределени задачи и отговорности между членовете на екипа
Индикатор 10 По Дейност 1 - Бр. Успешно приключени проекти
Индикатор 11 По Дейност 2 - Бр. проведени директни възлагания
Индикатор 12 По Дейност 2 - Бр. сключени договори с избрани изпълнители
Индикатор 13 По Дейност 2 - Бр. Успешно проведени процедури за избор
Индикатор 14 По Дейност 3 - Бр. сформирани екипи
Индикатор 15 По Дейност 3 - Бр. разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационното преструктуриране на администрацията, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрацията
Индикатор 16 По Дейност 3 - Бр. съгласуван Окончателен доклад
Индикатор 17 По Дейност 3 - Бр. разработени информации
Индикатор 18 По Дейност 3 - Бр. проведени информационни срещи
Индикатор 19 По Дейност 3 - Бр. анализи на изпълнението на препоръките
Индикатор 20 По Дейност 4 - Бр.разработени предложения за устройствени правилници
Индикатор 21 По Дейност 5 - Бр. разработени проекти за структура на общинска администрация
Индикатор 22 По Дейност 6 - Бр. разработени вътрешни правила
Индикатор 23 По Дейност 7 - Бр. проведени съпътстващи обучения
Индикатор 24 По Дейноср 7 - Бр. обучени служители
Индикатор 25 По Дейност 7 - Бр. обучителни материали
Индикатор 26 По Дейност 8 - Бр. проведени пресконференции
Индикатор 27 По Дейност 8 - Бр. банери
Индикатор 28 По Дейност 8 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали по проекта
Индикатор 29 По Дейност 8 - Бр. публикации в пресата
Индикатор 30 По Дейност 8 - Бр. разработени и разпространени брошури
Индикатор 31 По Дейност 8 - Бр. изработени интернет банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз