Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0004-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07008
Наименование: По-обучени, по-устойчиви
Бенефициент: "ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване адаптивността на човешкия капитал – заетите лица чрез повишаване на ключови и професионални умения, приложими както на текущото работно място, така и при други работодатели. Повишаване на производителността и гъвкавостта на работната сила, респективно нейната конкурентноспособност чрез подходящи форми на обучение през целия живот подобряващи професионални и ключови компетенции. Подобряване на условията на труд на работното място чрез комплекс от обучения, водещи до повишаване на ефективността и качеството на изпълнение на служебните задължения чрез подходящо обучение. Трайно повишаване на мотивацията на заетите лица и капацитета на организацията за устойчива заетост на по-обучени и квалифицирани кадри.
Дейности: 1. Управление на проекта Непосредствено след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основни поддейности: Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработване на времеви график за работа по проекта; Разработване на стратегия за популяризиране на проекта. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешната оценка на проекта. Впоследствие се предвиждат ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица. При реализацията на обученията ще се провеждат и срещи на ръководителя и координатора на проекта с експертния и ръководен персонал в него. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. В тази дейност влизат още: подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане заложените индикатори. Екипът за управление на проекта се сътсои от лица, които имат опит и потенциал в проекти свързани с обучение и преквалификация. За реализацията на проекта екипът ще ползва подходящо оборудвано помещение в гр. София, което разполага с компютри, мултифункцинолани устройства, интернет връзка и телефон. Документацията на проекта ще бъде съхранявана в гр. София в офиса на екипа за управление на проекта.
2. Провеждане на професионално обучение Подготовка: включва избор на организация за провеждане на професионално обучение, лицензирана от НАПОО, както и приемане на заявления на участниците в обученията, формиране на групи за обучение, изготвяне на предварителен график и съгласуването му с обучаващата организация. Изпълнение: Провеждане на професионално обучение по професия Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес(3450501), втора степен на професионална квалификация. Обучението ще включва модул – теория и практика с обща продължителност за една група – 660 учебни часа (580 практика, 80 ч. теория). Обучението ще се провежда по рамкова програма Б, утвърдена от НАПОО, съобразена с реалните потребности и сферата на заетост на обучаемите, ще се прилагат модерни подходи за ефективно практическо и теоретично обучение. Обучението ще се проведе в 4 групи всяка с по 10 обучаеми лица, или общо- 40 лица. В края на обучението ще се проведе изпит по теария и практика, като очакваме свидетелство за професионална квалификация да получат 40 от обучаемите. Обучението по теория ще се провежда на място в град София в собствени помещения – подходящо оборудвани зали на кандидата, практическото обучение ще се провежда отново в София. Ще бъде разработен подходящ лекционен материал, като часовете за практическо обучение ще се съобразят със сменния режим на работа на сформираните групи. Обучението ще бъде дневно – през седмицата и при необходимост съботно-неделно. Провеждане на професионално обучение по професия Оператор на компютър, специалност Текстообработване (4820301), първа степен на професионална квалификация. Обучението ще включва модул – теория и практика с обща продължителност за една група – 330 учебни часа. Обучението ще се провежда по рамкова програма Б, утвърдена от НАПОО, съобразена с реалните потребности и сферата на заетост на обучаемите, ще се прилагат модерни подходи за ефективно практическо и теоретично обучение. Обучението ще се проведе в 4 групи всяка с по 10 обучаеми лица, или общо - 40 лица. В края на обучението ще се проведе изпит по теария и практика, като очакваме свидетелство за професионална квалификация да получат 40 от обучаемите. Обучението по теория ще се провежда на място в град София в собствени помещения – подходящо оборудвани зали на кандидата, практическото обучение ще се провежда отново в София. Ще бъде разработен подходящ лекционен материал, като часовете за практическо обучение ще се съобразят със сменния режим на работа на сформираните групи. Обучението ще бъде дневно – през седмицата и при необходимост съботно-неделно. Професионалното обучение ще се изпълни от вънеш изпълнител, който ще осигури подходящи лектори, учебни материали за теория и практика, учебна програма. За всяко обучение ще се изготвят и формуляри за обратна връзка, които ще дадат възможност да се оценява работата на лектора, качеството на проведеното обучение. В края на всяко обучение ще бъде изготвен и доклад анализ на ефктивността от обучението.
3. Провеждане на обучение по ключови компетенции Подготовка: включва избор на организация за провеждане на по ключови компетенции, както и приемане на заявления на участниците в обученията, формиране на групи за обучение, изготвяне на предварителен график и съгласуването му с обучаващата организация. Изпълнение: Провеждане на обучителен модул за повишаване на обществените и граждански компетенции. Модулът е с продължителност 30 часа за всяка група. За всяка група обучаеми, модулът включва следните обучения: „Управление на промяната”(подобряване уменията на служителите да се справят с промените в икономическата среда, подобряване на тяхната адаптивност и инициативност за реализация на гъвкави пазарни стратегии в условия на криза-10 ч., „Основни принципи на Оперативните програми, разработване на проекти по ОПРЧР” – 10 ч. – ще се подобрят уменията на ключовите кадри в организацията да анализират възможностите за финансиране, да участват в разработване на програми и проекти. „Управление на програми и проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС – възлагане на поръчки, бюджетиране и изготвяне на финансови отчети” – 10 ч. Обучение по този модул ще преминат 20 лица, разделени в групи по 10 обучаеми, тоест (2 групи*30часа, 6 дни), в град София. Провеждане на обучителен модул за повишаване на уменията за инициативност и предприемачество. Модулът е с продължителност 30 часа за всяка група. За всяка група обучаеми, модулът включва следните обучения: „Методи и модели за анализ и прогнозиране на риска”(подобряване уменията на служителите да прилагат иновативни модели и подходи за анализ и прогнозиране на риска, подобряване на тяхната адаптивност и инициативност за реализация на гъвкави пазарни стратегии в условия на криза-20 ч., „Управление на риска и финансовите средства на медийни проекти в условия на криза” – 10 ч. – ще се подобрят уменията на ключовите кадри да управляват специфичните рискове – производствен, икономически, финансов, политически при разработка на медиен продукт в условията на икономическа криза” Обучение по този модул ще преминат 20 лица, разделени в групи по 10 обучаеми, тоест (2 групи*30часа, 6 дни), в град София. Специализирано обучение за повишаване на компетенциите за учене и работа в екип – 30ч., на тема:”Успешният екип – или как да работим отлчно заедно”. Целта на обучението е да запознае специалистите в медията с нови подходи и техники за подобряване на работата в екип, корпоративна инициативност, и споделяне на отговорности при вземането нарешения, чрез ролеви игри и интерактивни дискусии да се подобри комуникацията между специалистите в отделите, да се повишат уменията на служителите да работят по-ефективно при настоящото оптимизиране на човешкия ресурс в организацията. Обучението е с продължителност 30 часа за всяка група, като ще го преминат – 40 лица, разделени в групи, по 10 обучаеми. Обучението ще се проведе в наета зала в град София – ще се ползват различни подходи за сплотяване на екипа и подобряване на ефективността и комуникацията при работа между специалистите от различни отдели. Всички обучения за ключови компетенции ще се изпълнят от външен изпълнител, който ще осигури подходящи лектори, учебни материали за теория и практика, учебна програма. За всяко обучение ще се изготвят и формуляри за обратна връзка, които ще дадат възможност да се оценява работата на лектора, качеството на проведеното обучение. В края на всяко обучение ще бъде изготвен и доклад анализ на ефктивността от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 749 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 350 BGN
2013 - 17 350 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 747 BGN
2013 - 14 747 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 602 BGN
2013 - 2 602 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 21 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз